Home

VERORDENING (EEG) Nr. 2946/91 VAN DE COMMISSIE van 7 oktober 1991 inzake de financiering van sommige kosten in het kader van de voor de bevolking van de Sowjetunie bestemde voedselhulp #

VERORDENING (EEG) Nr. 2946/91 VAN DE COMMISSIE van 7 oktober 1991 inzake de financiering van sommige kosten in het kader van de voor de bevolking van de Sowjetunie bestemde voedselhulp #

VERORDENING (EEG) Nr. 2946/91 VAN DE COMMISSIE van 7 oktober 1991 inzake de financiering van sommige kosten in het kader van de voor de bevolking van de Sowjetunie bestemde voedselhulp -

Publicatieblad Nr. L 280 van 08/10/1991 blz. 0024 - 0025


VERORDENING (EEG) Nr. 2946/91 VAN DE COMMISSIE van 7 oktober 1991 inzake de financiering van sommige kosten in het kader van de voor de bevolking van de Sowjetunie bestemde voedselhulp

DE COMMISSIE VAN DE EUROPESE GEMEENSCHAPPEN,

Gelet op het Verdrag tot oprichting van de Europese Economische Gemeenschap,

Gelet op Verordening (EEG) nr. 598/91 van de Raad van 5 maart 1991 betreffende een noodmaatregel voor de levering van landbouwprodukten, bestemd voor de bevolking van de Sowjetunie (1), en met name op artikel 5,

Gelet op Verordening (EEG) nr. 1676/85 van de Raad van 11 juni 1985 betreffende de waarde van de rekeneenheid en de in het kader van het gemeenschappelijk landbouwbeleid toe te passen omrekeningskoersen (2), laatstelijk gewijzigd bij Verordening (EEG) nr. 2205/90 (3), en met name op artikel 2, lid 4,

Overwegende dat voor de uitvoering van Verordening (EEG) nr. 598/91 inschrijvingen zijn geopend voor de vervaardiging en de verpakking van de verschillende produkten die voor het vervoer en de distributie ter bestemming moeten worden overgenomen door instanties die door de Commissie worden aangewezen; dat deze instanties in veel gevallen niet in staat zullen zijn om de produkten over te nemen op de in de verschillende berichten van inschrijving vastgestelde uiterste datum van beschikbaarstelling; dat derhalve de voorwaarden moeten worden vastgesteld voor de financiering door de Gemeenschap van de extra opslagkosten die het gevolg zijn van de laattijdige overneming van de produkten door de bevoegde instanties;

Overwegende dat voor de opslag van de betrokken produkten geen enkele bijzondere bepaling gold en dat de financiële deelneming van de Gemeenschap in de extra kosten derhalve forfaitair dient te zijn;

Overwegende dat bij de vaststelling van de datum waarop deze verordening in werking treedt, rekening moet worden gehouden met de vastgestelde data voor de beschikbaarstelling van de produkten voor de eerste leveranties in het kader van Verordening (EEG) nr. 598/91;

Overwegende dat moet worden bepaald aan de hand van welke koers de bedragen in ecu in nationale valuta moeten worden omgerekend; dat deze koers moet worden vastgesteld op een niveau dat in overeenstemming is met de economische realiteit;

Overwegende dat de in deze verordening vervatte maatregelen in overeenstemming zijn met het advies van het in artikel 5, lid 2, van Verordening (EEG) nr. 598/91 bedoelde comité,

HEEFT DE VOLGENDE VERORDENING VASTGESTELD:

Artikel 1

Indien de in het kader van de inschrijvingen op grond van Verordening (EEG) nr. 598/91 te leveren produkten door de door de Commissie aangewezen instantie niet zijn overgenomen op de voor elke levering vastgestelde uiterste datum van beschikbaarstelling van de goederen, worden de extra opslagkosten overeenkomstig de bepalingen van de onderhavige verordening door de Gemeenschap gedragen.

Artikel 2

1. De extra opslagkosten worden betaald voor de periode die:

- ingaat op de dag na de uiterste datum van de beschikbaarstelling van de produkten, die voor de overname door de door de Commissie aangewezen instantie in de inschrijving is vastgesteld en

- eindigt op de datum waarop het produkt werkelijk wordt overgenomen.

2. De extra opslagkosten worden vastgesteld op 0,25 ecu/ton per dag.

3. Het in lid 2 vastgestelde bedrag wordt in nationale valuta omgerekend aan de hand van de op 19 september 1991 geldende, in het Publikatieblad van de Europese Gemeenschappen, reeks C, bekendgemaakte koers.

Artikel 3

De betalingsaanvraag wordt door degene aan wie de opdracht is toegewezen, bij de instantie die met de betaling van de levering is belast, ingediend en dient van de volgende bewijsstukken vergezeld te gaan:

a) een kopie van het na afloop van de controles afgegeven certificaat;

b) een verklaring van de met de betaling belaste instantie, dat het produkt beschikbaar was op de uiterste datum van beschikbaarstelling;

c) een kopie van het overnamecertificaat dat door de door de Commissie aangewezen instantie is afgegeven.

Artikel 4

De extra opslagkosten worden maandelijks door de interventiebureaus van de Lid-Staten ten laste genomen en bij de uitgaven voor de noodhulp aan de bevolking van de Sowjetunie geboekt.

Artikel 5

Deze verordening treedt in werking op de dag volgende op die van haar bekendmaking in het Publikatieblad van de Europese Gemeenschappen.

Zij is van toepassing met werking vanaf 1 september 1991. Deze verordening is verbindend in al haar onderdelen en is rechtstreeks toepasselijk in elke Lid-Staat.

Gedaan te Brussel, 7 oktober 1991. Voor de Commissie

Ray MAC SHARRY

Lid van de Commissie

(1) PB nr. L 67 van 14. 3. 1991, blz. 19. (2) PB nr. L 164 van 24. 6. 1985, blz. 1. (3) PB nr. L 201 van 31. 7. 1990, blz. 9.