Home

VERORDENING (EEG) Nr. 3005/91 VAN DE COMMISSIE van 14 oktober 1991 houdende wederinstelling van de heffing van de invoerrechten van toepassing op de produkten van categorie 32 (volgnummer 40.0320), van oorsprong uit Brazilië, waarvoor de algemene tariefpreferenties gelden als bepaald bij Verordening (EEG) nr. 3832/90 van de Raad #

VERORDENING (EEG) Nr. 3005/91 VAN DE COMMISSIE van 14 oktober 1991 houdende wederinstelling van de heffing van de invoerrechten van toepassing op de produkten van categorie 32 (volgnummer 40.0320), van oorsprong uit Brazilië, waarvoor de algemene tariefpreferenties gelden als bepaald bij Verordening (EEG) nr. 3832/90 van de Raad #

VERORDENING (EEG) Nr. 3005/91 VAN DE COMMISSIE van 14 oktober 1991 houdende wederinstelling van de heffing van de invoerrechten van toepassing op de produkten van categorie 32 (volgnummer 40.0320), van oorsprong uit Brazilië, waarvoor de algemene tariefpreferenties gelden als bepaald bij Verordening (EEG) nr. 3832/90 van de Raad -

Publicatieblad Nr. L 286 van 16/10/1991 blz. 0013 - 0014


VERORDENING (EEG) Nr. 3005/91 VAN DE COMMISSIE van 14 oktober 1991 houdende wederinstelling van de heffing van de invoerrechten van toepassing op de produkten van categorie 32 (volgnummer 40.0320), van oorsprong uit Brazilië, waarvoor de algemene tariefpreferenties gelden als bepaald bij Verordening (EEG) nr. 3832/90 van de Raad

DE COMMISSIE VAN DE EUROPESE GEMEENSCHAPPEN,

Gelet op het Verdrag tot oprichting van de Europese Economische Gemeenschap,

Gelet op Verordening (EEG) nr. 3832/90 van de Raad van 20 december 1990 houdende toepassing van algemene tariefpreferenties voor het jaar 1991 voor textielprodukten van oorsprong uit ontwikkelingslanden (1), met name op artikel 12,

Overwegende dat, krachtens artikel 10 van Verordening (EEG) nr. 3832/90, het preferentiële tariefstelsel wordt toegestaan voor elke categorie van produkten die in de bijlagen I en II het voorwerp vormt van individuele plafonds, binnen de grenzen van de hoeveelheden vastgelegd in kolom 8 van bijlage I en kolom 7 van bijlage II, ten opzichte van sommige of elk der in kolom 5 van dezelfde bijlagen genoemde landen of gebieden van oorsprong; dat overeenkomstig artikel 11 van genoemde verordening de heffing van de invoerrechten bij invoer van de betrokken produkten op elk moment opnieuw kan worden ingesteld zodra bedoelde individuele plafonds op het vlak van de Gemeenschap worden bereikt;

Overwegende dat voor de produkten van categorie 32 (volgnummer 40.0320), van oorsprong uit Brazilië, het plafond 90 ton bedraagt; dat op 29 juni 1991 de invoer in de Gemeenschap van deze produkten van oorsprong uit Brazilië, waarvoor de tariefpreferenties gelden, door afboeking het betrokken plafond heeft bereikt; dat het aangewezen is de invoerrechten voor de betrokken produkten ten aanzien van Brazilië weer in te stellen,

HEEFT DE VOLGENDE VERORDENING VASTGESTELD:

Artikel 1

Met ingang van 19 oktober 1991 wordt de heffing van de invoerrechten, die was geschorst krachtens Verordening (EEG) nr. 3832/90, weer ingesteld voor de invoer in de Gemeenschap van de hierna vermelde produkten van oorsprong uit Brazilië:

Volgnummer Categorie

(eenheid) GN-code Omschrijving 40.0320 32

(ton) 5801 10 00

5801 21 00

5801 22 00

5801 23 00

5801 24 00

5801 25 00

5801 26 00

5801 31 00

5801 32 00

5801 33 00

5801 34 00

5801 35 00

5801 36 00

5802 20 00

5802 30 00 Fluweel, pluche, lussenweefsel en chenilleweefsel, met uitzondering van katoenen weefsel, bad- of frotteerstof en lint, en "tufted" textielstoffen, van wol, van katoen, of van synthetische of van kunstmatige vezels

Artikel 2

Deze verordening treedt in werking op de derde dag volgende op die van haar bekendmaking in het Publikatieblad van de Europese Gemeenschappen. Deze verordening is verbindend in al haar onderdelen en is rechtstreeks toepasselijk in elke Lid-Staat.

Gedaan te Brussel, 14 oktober 1991. Voor de Commissie

Christiane SCRIVENER

Lid van de Commissie

(1) PB nr. L 370 van 31. 12. 1990, blz. 39.