Home

VERORDENING (EEG) Nr. 3206/91 VAN DE COMMISSIE van 31 oktober 1991 inzake aanvragen voor het aangaan van betalingsverplichtingen, de betaling van voorschotten en de uitbetaling van het saldo van de bijstand uit het Europees Oriëntatie- en Garantiefonds voor de Landbouw, afdeling Oriëntatie, voor operationele programma' s inzake investeringen ter verbetering van verwerking en afzet van land- en bosbouwprodukten #

VERORDENING (EEG) Nr. 3206/91 VAN DE COMMISSIE van 31 oktober 1991 inzake aanvragen voor het aangaan van betalingsverplichtingen, de betaling van voorschotten en de uitbetaling van het saldo van de bijstand uit het Europees Oriëntatie- en Garantiefonds voor de Landbouw, afdeling Oriëntatie, voor operationele programma' s inzake investeringen ter verbetering van verwerking en afzet van land- en bosbouwprodukten #

VERORDENING (EEG) Nr. 3206/91 VAN DE COMMISSIE van 31 oktober 1991 inzake aanvragen voor het aangaan van betalingsverplichtingen, de betaling van voorschotten en de uitbetaling van het saldo van de bijstand uit het Europees Oriëntatie- en Garantiefonds voor de Landbouw, afdeling Oriëntatie, voor operationele programma' s inzake investeringen ter verbetering van verwerking en afzet van land- en bosbouwprodukten -

Publicatieblad Nr. L 303 van 01/11/1991 blz. 0059 - 0067
Bijzondere uitgave in het Fins: Hoofdstuk 3 Deel 39 blz. 0139
Bijzondere uitgave in het Zweeds: Hoofdstuk 3 Deel 39 blz. 0139


VERORDENING (EEG) Nr. 3206/91 VAN DE COMMISSIE van 31 oktober 1991 inzake aanvragen voor het aangaan van betalingsverplichtingen, de betaling van voorschotten en de uitbetaling van het saldo van de bijstand uit het Europees Oriëntatie- en Garantiefonds voor de Landbouw, afdeling Oriëntatie, voor operationele programma's inzake investeringen ter verbetering van verwerking en afzet van land- en bosbouwprodukten

DE COMMISSIE VAN DE EUROPESE GEMEENSCHAPPEN,

Gelet op het Verdrag tot oprichting van de Europese Economische Gemeenschap,

Gelet op Verordening (EEG) nr. 866/90 van de Raad van 29 maart 1990 inzake de verbetering van de verwerking en de afzet van landbouwprodukten (1), gewijzigd bij Verordening (EEG) nr. 3577/90 (2), inzonderheid op artikel 23,

Overwegende dat krachtens artikel 1 van Verordening (EEG) nr. 867/90 van de Raad van 29 maart 1990 betreffende de verbetering van de voorwaarden inzake verwerking en afzet van bosbouwprodukten (3) de werkingssfeer van de bij Verordening (EEG) nr. 866/90 ingestelde actie is uitgebreid tot de ontwikkeling of rationalisatie van de afzet en verwerking van bosbouwprodukten;

Overwegende dat in de aanvragen die door de bevoegde instanties bij het Europees Oriëntatie- en Garantiefonds voor de Landbouw (EOGFL), afdeling Oriëntatie, worden ingediend voor het aangaan van betalingsverplichtingen, de betaling van voorschotten en de uitbetaling van het saldo, een aantal gegevens moeten worden vermeld aan de hand waarvan gemakkelijk kan worden nagegaan of de uitgaven in overeenstemming zijn met de bepalingen van de betrokken operationele programma's en met de Verordeningen (EEG) nr. 866/90 en (EEG) nr. 867/90;

Overwegende dat met het oog op standaardisatie van de betalingsaanvragen de Commissie een gecomputeriseerd systeem aan de bevoegde instanties ter beschikking dient te stellen;

Overwegende dat de in deze verordening vervatte maatregelen in overeenstemming zijn met het advies van het Comité landbouwstructuur en plattelandsontwikkeling,

HEEFT DE VOLGENDE VERORDENING VASTGESTELD:

Artikel 1

1. De aanvragen voor het aangaan van een betalingsverplichting voor een jaartranche en voor de betaling van een eerste voorschot op een jaartranche van de operationele programma's in het kader van de Verordeningen (EEG) nr. 866/90 en (EEG) nr. 867/90 moeten door de bevoegde instantie bij de Commissie worden ingediend volgens het in bijlage II opgenomen model.

Het aangaan van de betalingsverplichting voor de eerste jaartranche, alsook de betaling van het eerste voorschot op die jaartranche worden automatisch gedaan wanneer de beslissing die het operationele programma goedkeurt, is genomen.

2. De bevoegde instantie verstrekt de Commissie elk kwartaal volgens het in bijlage III opgenomen model een overzicht van de in het voorgaande kwartaal aan de begunstigden gedane betalingen.

3. De Commissie betaalt automatisch het tweede voorschot op een jaartranche, wanneer uit het kwartaaloverzicht blijkt dat ten minste 50 % van het eerste voorschot op die tranche is besteed.

Het totale bedrag van de twee voorschotten te zamen mag echter niet 80 % van de aangegane betalingsverplichting voor deze tranche overschrijden.

4. Na ontvangst van het tweede kwartaaloverzicht over een jaartranche gaat de Commissie, wanneer een daartoe bevoegde instantie of een Lid-Staat daarom verzoekt, een betalingsverplichting aan voor de volgende jaartranche en betaalt zij het eerste voorschot op die tranche, wanneer de budgettaire middelen toereikend zijn.

5. De bevoegde instantie dient de aanvraag tot uitbetaling van het saldo van een jaartranche in volgens het in bijlage IV opgenomen model en doet zulks uiterlijk op de dag waarop het kwartaaloverzicht wordt ingediend waaruit blijkt dat ten minste 50 % van het eerste voorschot op de volgende jaartranche is besteed. Bij ontbreken van zulk een overzicht, dient de aanvraag tot betaling van het saldo in ieder geval overgemaakt te worden vóór 30 juni van het jaar dat volgt op het jaar waarin de eerstgenoemde jaartranche afloopt.

De door de Commissie uitbetaalde bedragen die nog niet door de bevoegde instantie zijn besteed, worden verrekend met het volgende voorschot.

Artikel 2

1. De bevoegde instantie verstrekt de Commissie uiterlijk bij de toezending van het eerste kwartaaloverzicht, de door de begunstigden in te vullen formulieren voor het aanvragen van betalingen. In deze formulieren moet ten minste worden aangegeven hoe de investering is gefinancierd, en moet een overzicht worden opgenomen van de gedane uitgaven, alsmede een vergelijkende tabel van de geplande en de uitgevoerde investeringen opgegeven in de in bijlage I, punt 3, genoemde kwantitatieve en materiële indicatoren. De bevoegde instantie doet de Commissie eveneens binnen bovengenoemde termijn de gegevens toekomen over de nationale controlemethoden en uitvoeringsbepalingen, voor zover dit nog niet is gebeurd op grond van artikel 5, lid 2, van Verordening (EEG) nr. 866/90, en verstrekt voorts alle andere documenten over de administratieve tenuitvoerlegging van de actie. Latere wijzigingen in de in dit lid bedoelde formulieren en documenten worden eveneens meegedeeld.

2. De bevoegde instantie verstrekt uiterlijk op 30 juni van het jaar dat volgt op het jaar waarin een jaartranche afloopt, een uitvoeringsverslag met betrekking tot die jaartranche volgens de in de bijlagen Va en Vb opgenomen modellen.

Artikel 3

De gegevens van de bijlagen II tot en met Vb worden in principe toegezonden via een gecomputeriseerd systeem. De Commissie bepaalt welk programma daarvoor moet worden gebruikt en stelt dat ter beschikking van de bevoegde instantie. De Commissie kan ook zorgen voor apparatuur en voor de opleiding van een aantal gebruikers.

Artikel 4

De aanvragen voor het aangaan van betalingsverplichtingen en voor betalingen, alsmede de kwartaaloverzichten moeten rekening houden met de opmerkingen opgenomen in bijlage I.

Deze aanvragen en kwartaaloverzichten worden direct, dan wel via de Lid-Staat, aan de Commissie toegestuurd door de daartoe bevoegde instantie.

Artikel 5

Deze verordening treedt in werking op de dag van haar bekendmaking in het Publikatieblad van de Europese Gemeenschappen. Deze verordening is verbindend in al haar onderdelen en is rechtstreeks toepasselijk in elke Lid-Staat.

Gedaan te Brussel, 31 oktober 1991. Voor de Commissie

Ray MAC SHARRY

Lid van de Commissie

(1) PB nr. L 91 van 6. 4. 1990, blz. 1. (2) PB nr. L 353 van 17. 12. 1990, blz. 23. (3) PB nr. L 91 van 6. 4. 1990, blz. 7.

BIJLAGE I

AANVRAGEN VOOR HET AANGAAN VAN BETALINGSVERPLICHTINGEN EN DE BETALING VAN VOORSCHOTTEN, EN KWARTAALOVERZICHTEN OVER DE OPERATIONELE PROGRAMMA'S IN HET KADER VAN DE VERORDENINGEN (EEG) Nr. 866/90 EN (EEG) Nr. 867/90

Opmerkingen

1. Indiening van aanvragen en van andere documenten

De aanvragen voor het aangaan van betalingsverplichtingen, de betalingsaanvragen en de kwartaaloverzichten, alsmede alle andere documenten moeten in tweevoud worden ingediend bij:

Commissie van de Europese Gemeenschappen,

Directoraat-generaal Landbouw,

EOGFL-Oriëntatie (VI-G-5),

Wetstraat 200,

B-1049 Brussel.

2. Onderscheid regio's / zones

Kolom a van bijlage Va vermeldt de NUTS-code (niveau III) die overeenkomt met:

- arrondissement in België,

- COROP-regio in Nederland,

- Kreis in Duitsland,

- département in Frankrijk,

- county/local authority region in het Verenigd Koninkrijk,

- planning region in Ierland,

- amt in Denemarken,

- provincia in Italië,

- nomos in Griekenland,

- provincia in Spanje,

- grupo de concelhos in Portugal.

De zones die onder doelstelling 5b vallen, moeten eveneens duidelijk worden aangegeven door middel van een sterretje (*).

3. Materiële en kwantitatieve indicatoren

De materiële en kwantitatieve indicatoren kunnen met name zijn:

- het aantal,

- de lengte,

- de oppervlakte,

- het volume,

- de capaciteit.

(1) Doorhalen wat niet van toepassing is.

(2) Het bedrag moet overeenkomen met de in het oorspronkelijk goedgekeurde operationeel programma vastgestelde subsidiabele kosten, of eventueel met de door het Comité van toezicht/de Commissie aangepaste kosten.

(3) Maximaal 50 % van het bedrag waarvoor is gevraagd een betalingsverplichting aan te gaan.

(4) Naam van de aangewezen instantie.

BIJLAGE II

AANVRAAG VOOR HET AANGAAN VAN EEN BETALINGSVERPLICHTING EN VOOR DE BETALING VAN HET EERSTE VOORSCHOT VOOR DE . . . JAARTRANCHE (n) (JAAR 19. ./20. .) VAN EEN OPERATIONEEL PROGRAMMA IN HET KADER VAN VERORDENING (EEG) Nr. 866/90 OF VERORDENING (EEG) Nr. 867/90 (1)

Nummer van het operationele programma Subsidiabele kosten voor tranche n (2) ecu Bedrag waarvoor wordt gevraagd een betalings- verplichting aan te gaan ecu Bedrag van het voorschot (3) ecu

Verklaring

Ingevolge toepassing van artikel 17, lid 1, van Verordening (EEG) nr. 866/90, verklaart (4), instantie bedoeld in artikel 14, lid 1, van Verordening (EEG) nr. 4253/88, dat:

1. 60 % van de totale subsidiabele kosten voor de laatste tranche (n 1) en 100 % van de totale subsidiabele kosten voor de voorlaatste tranche (n 2) door de uiteindelijke begunstigden is besteed;

2. de controles zijn uitgevoerd overeenkomstig de aan de Commissie meegedeelde controlemethoden;

3. de bankgegevens als volgt zijn:

Naam van de bank:

Adres van het agentschap/code:

Telefoon/fax, telex, elektronisch adres:

Rekeningnummer:

Naam van de rekeninghouder:

Gedaan te ,

Voor de aangewezen instantie

(Handtekening en stempel)

BIJLAGE III

KWARTAALOVERZICHT OVER DE PROGRAMMA'S WAARVOOR HET EOGFL-ORIËNTATIE EEN BETALING HEEFT GEDAAN IN HET KADER VAN VERORDENING (EEG) Nr. 866/90 OF VERORDENING (EEG) Nr. 867/90 (1)

Kwartaal van 1 / . . / 19 . . tot en met . . / . . / 19 . . (Periode n)

A B C D (4) E F = D + E Nr. van het operationeel programma Totaal van de subsidiabele kosten volgens plan (2) Gecumuleerde betalingen die zijn ontvangen van het EOGFL-O Gecumuleerde betalingen aan de begunstigden voor rekening van het EOGFL-O tot aan het einde van periode n - 1 Betalingen aan de begunstigden voor rekening van het EOGFL-O gedurende periode n Gecumuleerde betalingen aan de begunstigden voor rekening van het EOGFL-O tot aan het einde van periode n Ecu Ecu Ecu/NV (3) Ecu/NV (3) Ecu/NV (3) Totaal

(1) Voor elke verordening moet een apart overzicht worden gemaakt.

(2) In deze kolom moeten de subsidiabele kosten worden aangegeven die zijn vermeld in het oorspronkelijk goedgekeurde operationeel programma of eventueel de door het Comité van toezicht/de Commissie aangepaste kosten.

(3) Aangeven welke valuta wordt gebruikt.

(4) Komt overeen met kolom F van vorig overzicht.

(1) Het bedrag is gelijk aan het totaal van kolom G in bijlage Va bij deze verordening.

(2) Doorhalen wat niet van toepassing is.

(3) Exclusief betalingen voor de volgende tranche (n + 1).

(4) Naam van de aangewezen instantie.

BIJLAGE IV

AANVRAAG TOT UITBETALING VAN HET SALDO VAN DE . . . JAARTRANCHE (n) (JAAR 19. ./20. .) VAN EEN OPERATIONEEL PROGRAMMA IN HET KADER VAN VERORDENING (EEG) Nr. 866/90 OF VERORDENING (EEG) Nr. 867/90

Nr. van het operationele programma Gecumuleerde betalingen aan de begunstigden voor rekening van het EOGFL-Oriëntatie (1) ecu/NV (2) Gecumuleerde betalingen die van het EOGFL-Oriëntatie zijn ontvangen (3) ecu/NV (2) Gevraagd saldo ecu/NV (2)

Verklaring met betrekking tot het saldo van de . . . jaartranche

Ingevolge toepassing van artikel 17, lid 1, van Verordening (EEG) nr. 866/90 verklaart (4), instantie bedoeld in artikel 14, lid 1, van Verordening (EEG) nr. 4253/88, dat:

1. de juistheid is nagegaan van de bewijsstukken en de formulieren waarbij de begunstigden vragen om uitbetaling van de bijstand uit het EOGFL, afdeling Oriëntatie;

2. de in artikel 16, leden 3 en 4, of eventueel lid 5, van Verordening (EEG) nr. 866/90 / 867/90 (2) bedoelde bijdragen zijn geverifieerd en conform zijn bevonden;

3. de verrichte betalingen corresponderen met het uitvoeringspercentage van de geplande investeringen;

4. elke investering waarvoor de uitbetaling van het saldo is gebeurd, ter plaatse werd geverifieerd;

5. de doelstellingen en de bijzondere voorwaarden van de programma's in acht zijn genomen;

6. de controles zijn uitgevoerd overeenkomstig de aan de Commissie meegedeelde controlemethoden;

7. de aangifte waarop deze verklaring betrekking heeft, is gecontroleerd en in orde is bevonden;

8. de bankgegevens als volgt zijn:

Naam van de bank:

Adres van het agentschap/code:

Telefoon/fax, telex, elektronisch adres:

Rekeningnummer:

Naam van de rekeninghouder:

Gedaan te ,

Voor de aangewezen instantie

(Handtekening en stempel)

BIJLAGE V a

JAARLIJKS VERSLAG OVER DE UITVOERING VAN OPERATIONEEL PROGRAMMA Nr. . . . IN HET KADER VAN VERORDENING (EEG) Nr. 866/90 OF VERORDENING (EEG) Nr. 867/90

SITUATIE PER 31 DECEMBER 19 . . / 20 . .

Nationale valuta/ecu (1)

Regio (2) Nr. van de investering Totale subsidiabele kosten volgens plan (3) Subsidiabele kosten betaald door de begunstigden Eigen middelen Aan de begunstigden door de Lid-Staat betaalde bijstand Aan de begunstigden door het EOGFL betaalde bijstand Toelichting A B C D E = D F G F G H Totaal

(1) Aangeven welke valuta wordt gebruikt.

(2) Zie bijlage I, punt 2.

(3) In deze kolom moeten de subsidiabele kosten worden aangegeven die zijn vermeld in het oorspronkelijk goedgekeurde operationele programma of eventueel de door het Comité van toezicht/de Commissie aangepaste kosten.

Gedaan te , Voor de aangewezen instantie

(Handtekening

en stempel)

BIJLAGE Vb

JAARLIJKS VERSLAG OVER DE UITVOERING VAN OPERATIONEEL PROGRAMMA Nr. . . . IN HET KADER VAN VERORDENING (EEG) Nr. 866/90 OF VERORDENING (EEG) Nr. 867/90

SITUATIE PER 31 DECEMBER 19 . . / 20 . .

Code van de sector (1) Nr. van de investering Uitvoering van de werkzaamheden Toelichting Geplande data Feitelijke data Uitvoerings- percentage (%) (2) Begin Einde Begin Einde A B C D E F G H

(1) Zie bijlage VI.

(2) Het uitvoeringspercentage wordt berekend door het bedrag van de uitgevoerde werkzaamheden te delen door het totale bedrag van de oorspronkelijk geplande werkzaamheden of eventueel door het aangepaste totale bedrag.

Gedaan te ,

Voor de aangewezen instantie

(Handtekening en stempel)

BIJLAGE VI

SECTORCODE - VERWERKING EN AFZET

Verordeningen (EEG) nr. 866/90 en (EEG) nr. 867/90)

Bedrijfstak Code Hoofdsector Code Sector Code Bosbouwprodukten 1000 Bosbouwprodukten 1010 - Hout 1011 - Kurk 1012 - Andere bosbouwprodukten 1019 Dierlijke produkten 2000 Vlees 2010 - Vleesversnijderijen 2011 - Verwerking 2012 - Niet-eetbare produkten 2013 - Andere vleesprodukten 2019 Melk- en zuivelprodukten 2020 - Ophalen van melk 2021 - Melk 2022 - Melkprodukten 2023 - Andere produkten op basis van melk 2029 Eieren en pluimvee 2030 - Eieren 2031 - Pluimvee 2032 - Andere (inclusief konijnen) 2039 Diverse dierlijke produkten 2990 - Veemarkten 2991 - Honing 2992 - Andere dierlijke produkten 2999 Plantaardige produkten 3000 Granen 3010 - Granen (uitgezonderd rijst) 3011 - Rijst 3012 Suiker 3020 Oliegewassen 3030 - Olijfolie 3031 - Oliehoudende zaden 3032 - Andere oliehoudende gewassen 3039 Eiwitgewassen 3040 Wijn en alcohol 3050 Groenten en fruit 3060 - Verse groenten en fruit 3061 - Verwerkte groenten en fruit 3062 - Groenten en fruit, andere 3069 Bloemen en planten 3070 Zaaizaad 3080 Aardappelen 3090 - Verse aardappelen 3091 - Verwerkte aardappelen 3092 Tabak 3100 Diverse plantaardige produkten 3990 Verschillende produkten 4000 Polyvalente markten en distributie 4010 Diervoeders 4020 Verschillende produkten 4990 Diversen verwerking en afzet 9000 Diversen verwerking en afzet 9990