Home

Verordening (EEG) nr. 3240/91 van de Commissie van 6 november 1991 tot wijziging van de lijst in de bijlage bij Verordening (EEG) nr. 55/87 tot vaststelling van de lijst van vaartuigen met een lengte over alles van meer dan 8 meter en die in bepaalde zones van de Gemeenschap mogen vissen met de boomkor

Verordening (EEG) nr. 3240/91 van de Commissie van 6 november 1991 tot wijziging van de lijst in de bijlage bij Verordening (EEG) nr. 55/87 tot vaststelling van de lijst van vaartuigen met een lengte over alles van meer dan 8 meter en die in bepaalde zones van de Gemeenschap mogen vissen met de boomkor

Verordening (EEG) nr. 3240/91 van de Commissie van 6 november 1991 tot wijziging van de lijst in de bijlage bij Verordening (EEG) nr. 55/87 tot vaststelling van de lijst van vaartuigen met een lengte over alles van meer dan 8 meter en die in bepaalde zones van de Gemeenschap mogen vissen met de boomkor

Publicatieblad Nr. L 307 van 08/11/1991 blz. 0008 - 0009
Bijzondere uitgave in het Fins: Hoofdstuk 4 Deel 4 blz. 0015
Bijzondere uitgave in het Zweeds: Hoofdstuk 4 Deel 4 blz. 0015


VERORDENING (EEG) Nr. 3240/91 VAN DE COMMISSIE van 6 november 1991 tot wijziging van de lijst in de bijlage bij Verordening (EEG) nr. 55/87 tot vaststelling van de lijst van vaartuigen met een lengte over alles van meer dan 8 meter en die in bepaalde zones van de Gemeenschap mogen vissen met de boomkor

DE COMMISSIE VAN DE EUROPESE GEMEENSCHAPPEN,

Gelet op het Verdrag tot oprichting van de Europese Economische Gemeenschap,

Gelet op Verordening (EEG) nr. 3094/86 van de Raad van 7 oktober 1986 houdende technische maatregelen voor de instandhouding van de visbestanden (1), laatstelijk gewijzigd bij Verordening (EEG) nr. 4056/89 (2),

Gelet op Verordening (EEG) nr. 55/87 van de Commissie van 30 december 1986 tot vaststelling van de lijst van vaartuigen met een lengte over alles van meer dan 8 meter en die in bepaalde zones van de Gemeenschap mogen vissen met de boomkor (3), laatstelijk gewijzigd bij Verordening (EEG) nr. 3083/91 (4), en met name op artikel 3,

Overwegende dat de autoriteiten van Duitsland en van het Verenigd Koninkrijk hebben verzocht in de lijst die als bijlage is gehecht aan Verordening (EEG) nr. 55/87 twee vaartuigen te schrappen die niet langer voldoen aan de in artikel 1, lid 2, van genoemde verordening vastgestelde voorwaarden; dat de nationale autoriteiten alle vereiste gegevens hebben verstrekt voor dit verzoek op grond van artikel 3 van Verordening (EEG) nr. 55/87; dat uit deze gegevens blijkt dat het verzoek aan bovengenoemd artikel voldoet en dat de betrokken vaartuigen derhalve uit de lijst moeten worden geschrapt,

HEEFT DE VOLGENDE VERORDENING VASTGESTELD:

Artikel 1

De bijlage bij Verordening (EEG) nr. 55/87 wordt gewijzigd zoals aangegeven in de bijlage bij deze verordening.

Artikel 2

Deze verordening treedt in werking op de dag volgende op die van haar bekendmaking in het Publikatieblad van de Europese Gemeenschappen. Deze verordening is verbindend in al haar onderdelen en is rechtstreeks toepasselijk in elke Lid-Staat.

Gedaan te Brussel, 6 november 1991. Voor de Commissie

Manuel MARÍN

Vice-Voorzitter

(1) PB nr. L 288 van 11. 10. 1986, blz. 1. (2) PB nr. L 389 van 30. 12. 1989, blz. 75. (3) PB nr. L 8 van 10. 1. 1987, blz. 1. (4) PB nr. L 291 van 23. 10. 1991, blz. 8.

BIJLAGE

Volgende vaartuigen worden geschrapt van de lijst bij Verordening (EEG) nr. 55/87:

Op de romp aangebrachte identificatieletters en -cijfers Naam van het vaartuig Roepletters Haven van registratie Motorvermogen (kW) DUITSLAND HF 553 Ursula DIFU Hamburg 147 VERENIGD

KONINKRIJK BM 22 Ocean Hound MKRJ6 Brixham 221