Home

Verordening (EEG) nr. 3356/91 van de Raad van 7 november 1991 tot wijziging van Verordening (EEG) nr. 4060/89 inzake de afschaffing van controles aan de grenzen van de Lid-Staten voor wegvervoer en binnenvaart

Verordening (EEG) nr. 3356/91 van de Raad van 7 november 1991 tot wijziging van Verordening (EEG) nr. 4060/89 inzake de afschaffing van controles aan de grenzen van de Lid-Staten voor wegvervoer en binnenvaart

Verordening (EEG) nr. 3356/91 van de Raad van 7 november 1991 tot wijziging van Verordening (EEG) nr. 4060/89 inzake de afschaffing van controles aan de grenzen van de Lid-Staten voor wegvervoer en binnenvaart

Publicatieblad Nr. L 318 van 20/11/1991 blz. 0001 - 0002
Bijzondere uitgave in het Fins: Hoofdstuk 2 Deel 8 blz. 0094
Bijzondere uitgave in het Zweeds: Hoofdstuk 2 Deel 8 blz. 0094


VERORDENING (EEG) Nr. 3356/91 VAN DE RAAD van 7 november 1991 tot wijziging van Verordening (EEG) nr. 4060/89 inzake de afschaffing van controles aan de grenzen van de Lid-Staten voor wegvervoer en binnenvaart

DE RAAD VAN DE EUROPESE GEMEENSCHAPPEN,

Gelet op het Verdrag tot oprichting van de Europese Economische Gemeenschap, inzonderheid op artikel 75,

Gelet op het voorstel van de Commissie (1),

Gezien het advies van het Europese Parlement (2),

Gezien het advies van het Economisch en Sociaal Comité (3),

Overwegende dat in Verordening (EEG) nr. 4060/89 (4) is bepaald dat de controles van de vervoermiddelen en de daarbij behorende documenten tijdens een vervoeroperatie tussen Lid-Staten moeten worden verricht als onderdeel van de gewone controleprocedures die op niet-discriminerende wijze op het gehele grondgebied van een Lid-Staat worden toegepast;

Overwegende dat de Lid-Staten, volgens de bepalingen van de Europese Overeenkomst betreffende het internationale vervoer van gevaarlijke goederen over de weg (ADR) en de Europese Overeenkomst inzake het internationale vervoer van aan bederf onderhevige levensmiddelen en het gebruik van speciale vervoermiddelen bij dit vervoer (ATP), vrij zijn om de controles en verificaties van de vervoermiddelen en de documenten daarvan te organiseren en te verrichten waar zij zulks wensen; dat zij deze controles en verificaties in de praktijk, krachtens hun wetgeving waarin de bepalingen van bedoelde Overeenkomsten in nationaal recht zijn omgezet of, indien zij geen partij zijn bij een van de beide Overeenkomsten, krachtens hun nationale recht dat in het internationale vervoer voor deze soorten vervoer geldt, gewoonlijk aan hun grenzen verrichten;

Overwegende dat met het oog op de instelling van één vervoermarkt een soepeler verloop van het verkeer van vervoermiddelen tussen de Lid-Staten moet worden bevorderd;

Overwegende dat deel II "Nationale wetgeving" van de bijlage bij Verordening (EEG) nr. 4060/89 moet worden gewijzigd om rekening te houden met de controles van de voor het vervoer van gevaarlijke stoffen en van aan bederf onderhevige levensmiddelen gebruikte vervoermiddelen en de documenten daarvoor,

HEEFT DE VOLGENDE VERORDENING VASTGESTELD:

Artikel 1

Verordening (EEG) nr. 4060/89 wordt als volgt gewijzigd:

1. het volgende artikel wordt ingevoegd:

"Artikel 3 bis

De Commissie stelt wanneer zulks nodig is wijzigingen van de bijlage voor, ten einde rekening te houden met technologische ontwikkelingen op het door deze verordening bestreken gebied.";

2. deel II van de bijlage wordt vervangen door de tekst in de bijlage bij deze verordening.

Artikel 2

Deze verordening treedt in werking op 1 januari 1992. Deze verordening is verbindend in al haar onderdelen en is rechtstreeks toepasselijk in elke Lid-Staat.

Gedaan te Brussel, 7 november 1991. Voor de Raad

De Voorzitter

P. DANKERT

(1) PB nr. C 117 van 1. 5. 1991, blz. 6. (2) PB nr. C 267 van 14. 10. 1991. (3) PB nr. C 269 van 14. 10. 1991, blz. 34. (4) PB nr. L 390 van 30. 12. 1989, blz. 18.

BIJLAGE

"DEEL II

NATIONALE WETGEVING

a) Controles van de rijbewijzen van de bestuurders van, bij het goederen- en personenvervoer gebruikte voertuigen.

b) Controles van de vervoermiddelen van gevaarlijke stoffen, met name:

i) Documenten:

- opleidingscertificaat van de bestuurder,

- veiligheidsinstructies,

- goedkeuringsbewijs (ADR of equivalente normen),

- kopie van de eventuele afwijking (ADR of equivalente normen).

ii) Identificatie van het voertuig dat de gevaarlijke stoffen vervoert:

- oranje bord:

- conformiteit,

- aanbrenging op het voertuig;

- gevarenetiket op het voertuig:

- conformiteit,

- aanbrenging op het voertuig;

- identificatieplaat van de tanks (vaste, uitneembare tanks of containers):

- aanwezigheid en leesbaarheid,

- datum van de laatste inspectie,

- stempel van het controlerend orgaan.

iii) Uitrusting (ADR of equivalente normen) van het voertuig:

- extra brandblusser,

- speciale uitrusting.

iv) Belading van de voertuigen:

- overbelading (volgens capaciteit van de tanks),

- stuwing van de vracht,

- verbod op samenlading.

c) Controles van de vervoermiddelen van aan bederf onderhevige levensmiddelen, met name:

i) Documenten:

- conformiteitsbewijs van de inrichtingen.

ii) Bijzondere voor het vervoer van aan bederf onderhevige produkten gebruikte inrichtingen:

- plaat ten bewijze van de conformiteit,

- identificatiemerktekens.

iii) Werking van de bijzondere inrichtingen:

- temperatuur van de inrichtingen.".