Home

VERORDENING (EEG) Nr. 3537/91 VAN DE COMMISSIE van 4 december 1991 tot wijziging van Verordening (EEG) nr. 2658/87 van de Raad met betrekking tot de tarief- en statistieknomenclatuur en het gemeenschappelijk douanetarief #

VERORDENING (EEG) Nr. 3537/91 VAN DE COMMISSIE van 4 december 1991 tot wijziging van Verordening (EEG) nr. 2658/87 van de Raad met betrekking tot de tarief- en statistieknomenclatuur en het gemeenschappelijk douanetarief #

VERORDENING (EEG) Nr. 3537/91 VAN DE COMMISSIE van 4 december 1991 tot wijziging van Verordening (EEG) nr. 2658/87 van de Raad met betrekking tot de tarief- en statistieknomenclatuur en het gemeenschappelijk douanetarief -

Publicatieblad Nr. L 335 van 06/12/1991 blz. 0009 - 0009


VERORDENING (EEG) Nr. 3537/91 VAN DE COMMISSIE van 4 december 1991 tot wijziging van Verordening (EEG) nr. 2658/87 van de Raad met betrekking tot de tarief- en statistieknomenclatuur en het gemeenschappelijk douanetarief

DE COMMISSIE VAN DE EUROPESE GEMEENSCHAPPEN,

Gelet op het Verdrag tot oprichting van de Europese Economische Gemeenschap,

Gelet op Verordening (EEG) nr. 2658/87 van de Raad van 23 juli 1987 met betrekking tot de tarief- en statistieknomenclatuur en het gemeenschappelijk douanetarief (1), laatstelijk gewijzigd bij Verordening (EEG) nr. 3492/91 (2), en inzonderheid op artikel 9,

Overwegende dat bij Verordening (EEG) nr. 2658/87 een goederennomenclatuur is ingesteld, hierna "gecombineerde nomenclatuur" genaamd, die zowel aan de vereisten van het gemeenschappelijk douanetarief als aan die van de statistieken van de buitenlandse handel van de Gemeenschap voldoet;

Overwegende dat, met het oog op een uniforme toepassing van de gecombineerde nomenclatuur, bepalingen dienen te worden vastgesteld voor de indeling van groenten, vruchten en andere eetbare plantedelen, bereid of verduurzaamd in azijn of in azijnzuur;

Overwegende dat het maken van onderscheid tussen enerzijds groenten, vruchten en andere eetbare plantedelen, bereid of verduurzaamd in azijn of in azijnzuur, vallende onder post 2001 en anderzijds dezelfde produkten op andere wijze bereid of verduurzaamd, vallende onder de posten 2002 tot en met 2005 en 2008 tot moeilijkheden kan leiden; dat het mogelijk lijkt de beide groepen produkten op basis van hun gehalte aan vrij, vluchtig zuur, berekend als azijnzuur, van elkaar te onderscheiden; dat het dienstig lijkt deze grens vast te stellen op 0,5 gewichtspercent; dat het derhalve noodzakelijk is een aanvullende aantekening (GN) op hoofdstuk 20 vast te stellen; dat Verordening (EEG) nr. 2658/87 dienovereenkomstig dient te worden gewijzigd;

Overwegende dat de in deze verordening vervatte maatregelen in overeenstemming zijn met het advies van het Comité nomenclatuur,

HEEFT DE VOLGENDE VERORDENING VASTGESTELD:

Artikel 1

In hoofdstuk 20 van de gecombineerde nomenclatuur, als bijlage opgenomen bij Verordening (EEG) nr. 2658/87, wordt de volgende aanvullende aantekening (GN) opgenomen:

"1. Voor de toepassing van post 2001 worden als groenten, vruchten en andere eetbare plantedelen, bereid of verduurzaamd in azijn of in azijnzuur, enkel aangemerkt de produkten met een gehalte aan vrij, vluchtig zuur, berekend als azijnzuur, van 0,5 of meer gewichtspercenten.".

Artikel 2

De bestaande aanvullende aantekeningen (GN) 1 tot en met 6 worden respectievelijk de aanvullende aantekeningen (GN) 2 tot en met 7.

Artikel 3

Deze verordening treedt in werking op de eenentwintigste dag volgende op die van haar bekendmaking in het Publikatieblad van de Europese Gemeenschappen. Deze verordening is verbindend in al haar onderdelen en is rechtstreeks toepasselijk in elke Lid-Staat.

Gedaan te Brussel, 4 december 1991. Voor de Commissie

Christiane SCRIVENER

Lid van de Commissie

(1) PB nr. L 256 van 7. 9. 1987, blz. 1. (2) PB nr. L 328 van 30. 11. 1991, blz. 80.