Home

Verordening (EEG) nr. 3750/91 van de Commissie van 19 december 1991 houdende verlenging van communautaire maatregelen van achteraf plaatsvindend toezicht op de invoer in de Gemeenschap van schoeisel van oorsprong uit alle derde landen

Verordening (EEG) nr. 3750/91 van de Commissie van 19 december 1991 houdende verlenging van communautaire maatregelen van achteraf plaatsvindend toezicht op de invoer in de Gemeenschap van schoeisel van oorsprong uit alle derde landen

Verordening (EEG) nr. 3750/91 van de Commissie van 19 december 1991 houdende verlenging van communautaire maatregelen van achteraf plaatsvindend toezicht op de invoer in de Gemeenschap van schoeisel van oorsprong uit alle derde landen

Publicatieblad Nr. L 352 van 21/12/1991 blz. 0062 - 0062


VERORDENING (EEG) Nr. 3750/91 VAN DE COMMISSIE van 19 december 1991 houdende verlenging van communautaire maatregelen van achteraf plaatsvindend toezicht op de invoer in de Gemeenschap van schoeisel van oorsprong uit alle derde landen

DE COMMISSIE VAN DE EUROPESE

GEMEENSCHAPPEN,

Gelet op het Verdrag tot oprichting van de Europese Economische Gemeenschap,

Gelet op Verordening (EEG) nr. 288/82 van de Raad van 5 februari 1982 inzake de gemeenschappelijke regeling voor de invoer (1), laatstelijk gewijzigd bij Verordening (EEG) nr. 2978/91 (2), en met name op artikel 10, lid 1,

Gelet op Verordening (EEG) nr. 1765/82 van de Raad van 30 juni 1982 met betrekking tot de gemeenschappelijke regeling voor de invoer uit landen met staatshandel (3), laatstelijk gewijzigd bij Verordening (EEG) nr. 1243/86 (4), en op Verordening (EEG) nr. 1766/82 van de Raad van 30 juni 1982 met betrekking tot de gemeenschappelijke regeling voor de invoer uit de Volksrepubliek China (5), laatstelijk gewijzigd bij Verordening (EEG) nr. 1409/86 (6), inzonderheid op artikel 10, lid 1,

Na overleg binnen de bij artikel 5 van genoemde verordening ingestelde comités,

Overwegende dat bij Beschikking 78/560/EEG (7), laatstelijk gewijzigd bij Verordening (EEG) nr. 2854/79 (8), de Commissie een achteraf plaatsvindend toezicht heeft ingesteld op de invoer in de Gemeenschap van schoeisel vallende onder de GN-codes 6401 10 tot en met 6405 90; dat bij Verordening (EEG) nr. 41/91 van de Commissie (9) de geldigheidsduur van deze beschikking is verlengd tot en met 31 december 1991; dat de redenen die de Commissie tot het nemen van deze maatregel hebben gevoerd nog steeds bestaan,

HEEFT DE VOLGENDE VERORDENING

VASTGESTELD:

Artikel 1

In artikel 1 van Verordening (EEG) nr. 274/90 wordt "31 december 1991" vervangen door "31 december 1992".

Artikel 2

Deze verordening treedt in werking op de dag volgende op die van haar bekendmaking in het Publikatieblad van de Europese Gemeenschappen.

Zij is van toepassing met ingang van 1 januari 1992. Deze verordening is verbindend in al haar onderdelen en is rechtstreeks toepasselijk in elke Lid-Staat.

Gedaan te Brussel, 19 december 1991. Voor de Commissie

Frans ANDRIESSEN

Vice-Voorzitter

(1) PB nr. L 35 van 9. 2. 1982, blz. 1. (2) PB nr. L 284 van 12. 10. 1991, blz. 1. (3) PB nr. L 195 van 5. 7. 1982, blz. 1. (4) PB nr. L 113 van 30. 4. 1986, blz. 1. (5) PB nr. L 195 van 5. 7. 1982, blz. 21. (6) PB nr. L 128 van 14. 5. 1986, blz. 25. (7) PB nr. L 188 van 11. 7. 1978, blz. 28. (8) PB nr. L 323 van 19. 12. 1979, blz. 6. (9) PB nr. L 6 van 9. 1. 1991, blz. 9.