Home

Verordening ( EEG ) nr. 3904/91 van de Raad van 19 december 1991 betreffende de opening en de wijze van beheer van de in de GATT geconsolideerde communautaire tariefcontingenten voor bepaalde landbouw­ en industrieprodukten

Verordening ( EEG ) nr. 3904/91 van de Raad van 19 december 1991 betreffende de opening en de wijze van beheer van de in de GATT geconsolideerde communautaire tariefcontingenten voor bepaalde landbouw­ en industrieprodukten

Verordening ( EEG ) nr. 3904/91 van de Raad van 19 december 1991 betreffende de opening en de wijze van beheer van de in de GATT geconsolideerde communautaire tariefcontingenten voor bepaalde landbouw­ en industrieprodukten

Publicatieblad Nr. L 370 van 31/12/1991 blz. 0006 - 0009


VERORDENING (EEG) Nr. 3904/91 VAN DE RAAD

van 19 december 1991

betreffende de opening en de wijze van beheer van de in de GATT geconsolideerde communautaire tariefcontingenten voor bepaalde landbouw- en industrieprodukten

DE RAAD VAN DE EUROPESE GEMEENSCHAPPEN,

Gelet op het Verdrag tot oprichting van de Europese Economische Gemeenschap, inzonderheid op artikel 113,

Gezien het voorstel van de Commissie,

Overwegende dat de Gemeenschap zich er in het kader van de Algemene Overeenkomst inzake Tarieven en Handel (GATT) toe verbonden heeft om ieder jaar onder bepaalde voorwaarden voor een aantal landbouw- en industrieprodukten communautaire tariefcontingenten met verlaagd recht of met vrijdom van recht te openen; dat voor het jaar 1992 de betrokken tariefcontingenten derhalve dienen te worden geopend en in voorkomend geval de voorwaarden voor toelating dienen te worden vastgesteld;

Overwegende dat met name dient te worden gewaarborgd dat alle importeurs van de Gemeenschap te allen tijde en in gelijke mate gebruik kunnen maken van genoemde contingenten en dat de aan deze contingenten verbonden rechten in alle Lid-Staten zonder onderbreking worden toegepast op alle invoer van de betrokken produkten tot op het tijdstip dat de contingenten zijn uitgeput; dat het derhalve dienstig is de nodige maatregelen te treffen voor een doeltreffend communautair beheer van deze tariefcontingenten door de Lid-Staten de mogelijkheid te bieden uit deze contingenten de hoeveelheden op te nemen die overeenstemmen met de vastgestelde reële invoer; dat deze wijze van beheer een nauwe samenwerking vereist tussen de Lid-Staten en de Commissie;

Overwegende dat, aangezien het Koninkrijk België, het Koninkrijk der Nederlanden en het Groothertogdom Luxemburg verenigd zijn in en vertegenwoordigd worden door de Benelux Economische Unie, elke handeling met betrekking tot het beheer van deze contingenten kan worden verricht door een van haar leden,

HEEFT DE VOLGENDE VERORDENING VASTGESTELD

Artikel 1

1. De douanerechten bij invoer van de hierna vermelde produkten worden geschorst gedurende de periodes, tot de niveaus en binnen de grenzen van de communautaire tariefcontingenten die voor ieder van deze produkten zijn aangegeven;

>RUIMTE VOOR DE TABEL>

2. Binnen de grenzen van deze tariefcontingenten passen het Koninkrijk Spanje en de Portugese Republiek rechten toe die berekend worden overeenkomstig de in de Toetredingsakte van 1985 vastgestelde bepalingen.

3. De invoer van de in lid 1 bedoelde produkten waarvoor krachtens een andere preferentiële tariefregeling reeds een lager of gelijk douanerecht geldt, kan niet op het desbetreffende tariefcontingent worden afgeboekt.

Artikel 2

1. Voor wat de in artikel 1, lid 1, onder de volgnummers 09.0015 en 09.0017 bedoelde tariefcontingenten betreft, kunnen de Lid-Staten, onverminderd de internationale verplichtingen van de Gemeenschap, andere papiersoorten die, afgezien van het element van de waterlijnen, voldoen aan de definitie van courantenpapier in de gecombineerde nomenclatuur, deel II, hoofdstuk 48, aanvullende aantekening nr. 1, afboeken op bovengenoemde tariefcontingenten. Deze papiersoorten vallen onder GN-code 4801 00 90.

2. Vanaf 30 november 1992 mogen de resthoeveelheden van de in artikel 1, lid 1, bedoelde contingenten voor courantenpapier die op 29 november 1992 niet daadwerkelijk zijn benut, of die niet vóór 31 december 1992 kunnen worden benut, dienen ter dekking van invoer van de desbetreffende produkten uit Canada of uit een ander derde land.

Artikel 3

De in artikel 1 bedoelde tariefcontingenten worden beheerd door de Commissie, die alle nodige administratieve maatregelen kan nemen met het oog op een doeltreffend beheer ervan.

Artikel 4

Indien een importeur in een Lid-Staat, voor een produkt bedoeld in deze verordening, een aangifte tot het in het vrije verkeer brengen indient waarin een aanvraag om voor een preferentie in aanmerking te komen is opgenomen, en indien deze aangifte door de douaneautoriteiten wordt aanvaard, gaat de betrokken Lid-Staat, door middel van een kennisgeving aan de Commissie, over tot opneming uit het overeenkomstige contingent van een hoeveelheid die met deze behoeften overeenstemt.

De verzoeken tot opneming met opgave van de datum waarop de betrokken aangiften zijn aanvaard worden onverwijld aan de Commissie meegedeeld.

De opnemingen worden door de Commissie toegestaan met inachtneming van de datum waarop de aangiften tot het in het vrije verkeer brengen zijn aanvaard door de douaneautoriteiten van de betrokken Lid-Staat, voor zover het beschikbare saldo dit toelaat.

Indien een Lid-Staat de opgenomen hoeveelheden niet benut, stort hij deze zo spoedig mogelijk terug in het overeenkomstige contingent.

Indien de gevraagde hoeveelheden groter zijn dan het beschikbaar saldo van het contingent, geschiedt de toedeling naar rata van de verzoeken. De Lid-Staten worden door de Commissie in kennis gesteld.

Artikel 5

Elke Lid-Staat waarborgt de importeurs van de betrokken produkten dat zij te allen tijde en in gelijke mate gebruik kunnen maken van de contingenten zolang het saldo van het desbetreffende contingent zulks toelaat.

Artikel 6

De Lid-Staten en de Commissie werken nauw samen om te bereiken dat deze verordening wordt nagekomen.

Artikel 7

De Commissie kan de toepassing van de onder de volgnummers 09.0035, 09.0039 en 09.0041 voor uien, citroenen en amandelen ingestelde tariefmaatregelen bij wege van verordening schorsen, indien blijkt dat de in de overeenkomst bedoelde wederkerigheid niet meer is verzekerd.

Artikel 8

Deze verordening treedt in werking op 1 januari 1992.

Deze verordening is verbindend in al haar onderdelen en is rechtstreeks toepasselijk in elke Lid-Staat.

Gedaan te Brussel, 19 december 1991.

Voor de Raad

De Voorzitter

P. DANKERT

BIJLAGE

Taric-codes

>RUIMTE VOOR DE TABEL>