Home

92/37/EEG: Beschikking van de Commissie van 12 december 1991 houdende goedkeuring van het door de Griekse Regering in 1991 ingediende programma inzake de te nemen maatregelen voor de herstructurering van het stelsel van landbouwenquêtes in Griekenland (Slechts de tekst in de Griekse taal is authentiek)

92/37/EEG: Beschikking van de Commissie van 12 december 1991 houdende goedkeuring van het door de Griekse Regering in 1991 ingediende programma inzake de te nemen maatregelen voor de herstructurering van het stelsel van landbouwenquêtes in Griekenland (Slechts de tekst in de Griekse taal is authentiek)

92/37/EEG: Beschikking van de Commissie van 12 december 1991 houdende goedkeuring van het door de Griekse Regering in 1991 ingediende programma inzake de te nemen maatregelen voor de herstructurering van het stelsel van landbouwenquêtes in Griekenland (Slechts de tekst in de Griekse taal is authentiek)

Publicatieblad Nr. L 015 van 22/01/1992 blz. 0027 - 0027


BESCHIKKING VAN DE COMMISSIE van 12 december 1991 houdende goedkeuring van het door de Griekse Regering in 1991 ingediende programma inzake de te nemen maatregelen voor de herstructurering van het stelsel van landbouwenquêtes in Griekenland (Slechts de tekst in de Griekse taal is authentiek) (92/37/EEG)

DE COMMISSIE VAN DE EUROPESE GEMEENSCHAPPEN,

Gelet op het Verdrag tot oprichting van de Europese Economische Gemeenschap,

Gelet op Beschikking 85/360/EEG van de Raad van 16 juli 1985 inzake de herstructurering van het stelsel van landbouwenquêtes in Griekenland (1), gewijzigd bij Beschikking 90/386/EEG (2), in het bijzonder op artikel 4,

Overwegende dat de Griekse Regering overeenkomstig artikel 4, lid 1, van Beschikking 85/360/EEG het jaarprogramma met de voor 1992 beoogde maatregelen heeft ingediend;

Overwegende dat het ingediende programma tot doel heeft, in Griekenland een stelsel van statistische landbouwenquêtes in te voeren, waardoor volledig kan worden voldaan aan de communautaire eisen op het gebied van de statistische informatie ter zake;

Overwegende dat de Griekse Regering het verslag over de uitvoering van het voorgaande jaarprogramma heeft verstrekt;

Overwegende dat de beoogde maatregelen in overeenstemming zijn met het advies van het Permanent Comité voor de landbouwstatistiek,

HEEFT DE VOLGENDE BESCHIKKING GEGEVEN:

Artikel 1

Het door de Griekse Regering in 1991 ingediende programma met de te nemen maatregelen inzake de herstructurering van het stelsel van landbouwenquêtes in Griekenland wordt goedgekeurd.

Artikel 2

Deze beschikking is gericht tot de Griekse Republiek. Gedaan te Brussel, 12 december 1991. Voor de Commissie

Henning CHRISTOPHERSEN

Vice-Voorzitter

(1) PB nr. L 191 van 23. 7. 1985, blz. 53. (2) PB nr. L 190 van 21. 7. 1990, blz. 47.