Home

92/71/EEG: Beschikking van de Commissie van 20 december 1991 betreffende het door Italië overeenkomstig Verordening (EEG) nr. 4028/86 ingediende meerjarig oriëntatieprogramma voor de aquicultuur en de inrichting van beschermde mariene zones (1992-1996) (Slechts de tekst in de Italiaanse taal is authentiek)

92/71/EEG: Beschikking van de Commissie van 20 december 1991 betreffende het door Italië overeenkomstig Verordening (EEG) nr. 4028/86 ingediende meerjarig oriëntatieprogramma voor de aquicultuur en de inrichting van beschermde mariene zones (1992-1996) (Slechts de tekst in de Italiaanse taal is authentiek)

92/71/EEG: Beschikking van de Commissie van 20 december 1991 betreffende het door Italië overeenkomstig Verordening (EEG) nr. 4028/86 ingediende meerjarig oriëntatieprogramma voor de aquicultuur en de inrichting van beschermde mariene zones (1992-1996) (Slechts de tekst in de Italiaanse taal is authentiek)

Publicatieblad Nr. L 029 van 05/02/1992 blz. 0039 - 0042


BESCHIKKING VAN DE COMMISSIE van 20 december 1991 betreffende het door Italië overeenkomstig Verordening (EEG) nr. 4028/86 ingediende meerjarig oriëntatieprogramma voor de aquicultuur en de inrichting van beschermde mariene zones (1992-1996) (Slechts de tekst in de Italiaanse taal is authentiek) (92/71/EEG)

DE COMMISSIE VAN DE EUROPESE GEMEENSCHAPPEN,

Gelet op het Verdrag tot oprichting van de Europese Economische Gemeenschap,

Gelet op Verordening (EEG) nr. 4028/86 van de Raad van 18 december 1986 inzake communautaire acties voor verbetering en aanpassing van de structuur van de visserij en de aquicultuur (1), laatstelijk gewijzigd bij Verordening (EEG) nr. 3944/90 (2), en met name op de artikelen 2 en 4,

Overwegende dat de door de Gemeenschap in de aquicultuursector uitgevoerde structuurmaatregelen gericht zijn op doelstellingen inzake ontwikkeling die passen in het communautaire beleid in zijn geheel, en moeten bijdragen tot de totstandkoming van de gemeenschappelijke economische ruimte;

Overwegende dat deze doelstellingen de economische en sociale cohesie ten goede moeten komen, zonder dat wordt ingegrepen in het spel van vraag en aanbod;

Overwegende dat het in dit verband beter is om gunstige voorwaarden te scheppen voor de ontwikkeling van de aquicultuur dan uitsluitend via ad hoc-maatregelen op te treden;

Overwegende dat binnen een algemeen en samenhangend kader moet worden voorzien in de cooerdinatie, zowel op het niveau van de Gemeenschap als op dat van de Lid-Staten, van via de structurele instrumenten uitgevoerde bijstandsacties;

Overwegende dat zich, in gebieden waar de aquicultuur wordt beoefend, een wisselwerking voordoet tussen aquicultuur en natuurlijk milieu, en dat de aquicultuur onder bepaalde omstandigheden nu eens positieve, dan weer negatieve gevolgen kan hebben voor het milieu;

Overwegende dat de door de aquicultuurbedrijven in acht te nemen voorschriften op het stuk van de gezondheid van mens en dier zijn geharmoniseerd bij de Richtlijnen 91/67/EEG (3), 91/492/EEG (4) en 91/493/EEG (5) van de Raad;

Overwegende dat ruimtelijke beperkingen, en met name de scherpe concurrentie qua ruimtebeslag in de kuststrook, tot de belangrijkste belemmeringen voor de ontwikkeling van de aquicultuur behoren en dat derhalve absoluut moet worden bevorderd dat aquicultuurlocaties worden aangewezen die een in het landschap geïntegreerde ontwikkeling van deze activiteit ten goede komen, en dat maatregelen worden genomen met het oog op de sanering van de kuststrook;

Overwegende dat een belangrijke factor voor de toekomstige ontwikkeling van de aquicultuur ook de mate is waarin het bedrijfsleven in staat is de produktie te diversifiëren door in aansluiting op onderzoekwerkzaamheden proefkwekerijen op te zetten en proefprojecten uit te voeren;

Overwegende dat de Italiaanse Regering op 30 april 1991 bij de Commissie een meerjarig oriëntatieprogramma voor de aquicultuur en de inrichting van beschermde mariene zones heeft ingediend, hierna "het programma" genoemd; dat zij op 9 oktober 1991 de laatste aanvullende inlichtingen over dit programma heeft verstrekt;

Overwegende dat het programma betrekking heeft op de opvoering van de Italiaanse aquicultuurproduktie, de rationalisatie en modernisering van de bestaande bedrijven en de inrichting van beschermde mariene zones; dat de investeringen die de Lid-Staat nodig acht ter uitvoering van dit programma worden geraamd op circa 130 miljoen ecu; dat de goedkeuring van het programma niet vooruitloopt op volgende selecties van de afzonderlijke investeringsprojecten;

Overwegende dat het programma betrekking heeft op alle voor de aquicultuursector van de betrokken Lid-Staat geldende structuurmaatregelen;

Overwegende dat de aquicultuur zich ontwikkelt in een commerciële context die wordt gekenmerkt door een toenemende internationale concurrentie en dat de ontwikkeling van de markt voor aquicultuurprodukten ertoe zou kunnen leiden dat de produktiedoelstellingen voor bepaalde soorten moeten worden gewijzigd;

Overwegende dat moet worden gewerkt met een flexibele programmering, waarvoor wordt uitgegaan van een voortdurende observatie van de ontwikkeling van de produktiefactoren en de markt; dat dit programma derhalve zorgvuldig moet worden bijgestuurd en dat daarvoor betrouwbare en periodiek bijgewerkte gegevens voor het grondgebied van de Lid-Staat als geheel volstrekt noodzakelijk zijn;

Overwegende dat de in deze beschikking vervatte maatregelen in overeenstemming zijn met het advies van het Permanent Comité voor de visserijstructuur,

HEEFT DE VOLGENDE BESCHIKKING GEGEVEN:

Artikel 1

Het door de Italiaanse Regering op 30 april 1991 ingediende en laatstelijk op 9 oktober 1991 aangevulde meerjarige oriëntatieprogramma voor de aquicultuur en de inrichting van beschermde mariene zones (1992-1996), waarvan de hoofdpunten zijn aangegeven in de bijlage bij deze beschikking, wordt goedgekeurd onder de in deze beschikking vermelde voorwaarden.

Artikel 2

1. De maatregelen tot ontwikkeling en rationalisatie van de aquicultuurproduktie, die met de in de bijlage bij deze beschikking vermelde investeringen worden beoogd, moeten worden geprogrammeerd in het licht van de prioriteiten die bij de verschillende verordeningen met betrekking tot het structuurbeleid van de Gemeenschap zijn vastgesteld.

2. Bij de uitvoering van het programma moet bijzondere aandacht worden besteed aan wisselwerkingen tussen ontwikkelingen in de aquicultuursector en het milieu, alsmede aan de situatie van kwekerijen en produkten uit gezondheidsoogpunt.

3. Investeringsprojecten in een Lid-Staat waar voor de ontwikkeling van de aquicultuur en de inrichting van beschermde mariene zones gunstige wettelijke voorwaarden gelden, krijgen prioriteit.

4. Innovatiegerichte projecten die zijn ontwikkeld op grond van toereikend onderzoekwerk en op termijn uitzicht bieden op diversifiëring van de produktie, krijgen prioriteit.

5. De in het kader van het programma aangehouden produktiedoelstellingen moeten op gezette tijden worden geverifieerd en eventueel worden aangepast op grond van de ontwikkeling van de markt voor visserij- en aquicultuurprodukten.

Artikel 3

Zo nodig deelt de Commissie de Lid-Staat elk jaar binnen een termijn van zes maanden, te rekenen vanaf 1 april, mede dat, blijkens de in artikel 5 van Verordening (EEG) nr. 4028/86 bedoelde samenvatting of op grond van de niet-indiening daarvan, niet is voldaan aan de voorwaarden waarop het programma is goedgekeurd.

Artikel 4

Aan de in het onderhavige programma vervatte ramingen inzake de investeringen mogen geen conclusies worden verbonden ten aanzien van de eventuele financiële bijdrage van de Gemeenschap.

Artikel 5

Deze beschikking is gericht tot de Italiaanse Republiek. Gedaan te Brussel, 20 december 1991. Voor de Commissie

Manuel MARÍN

Vice-Voorzitter

(1) PB nr. L 376 van 31. 12. 1986, blz. 7. (2) PB nr. L 380 van 31. 12. 1990, blz. 1. (3) PB nr. L 46 van 19. 2. 1991, blz. 1. (4) PB nr. L 268 van 24. 9. 1991, blz. 1. (5) PB nr. L 268 van 24. 9. 1991, blz. 15.

BIJLAGE

MEERJARIG ORIËNTATIEPROGRAMMA VOOR DE AQUICULTUUR EN DE INRICHTING VAN BESCHERMDE MARIENE ZONES IN ITALIË

Voornaamste produktietakken

Voornaamste soorten: zeebaars, goudbrasem, paling, harder, mosselen, tapijtschelp (Ruditapes philippinarum), forel en meerval.

Nieuwe soorten (niet-exhaustieve lijst): tapijtschelp (Tapes decussatus) en steur.

Regio's / locaties

Traditionele aquicultuurcentra (lagunes in de kuststreek): lagunes in het kustgebied van het noordelijke deel van de Adriatische Zee, in Toscane en Apulië, en op Sicilië en Sardinië.

Nieuwe zones:

- in voor aquicultuur geschikte kustgebieden;

- in het binnenland, met name met gebruikmaking van grondwater en van het koelwater van thermische centrales.

Milieu

Problemen in verband met de produktiviteit van de lagunes en de aalkwekerijen (vallicoltura).

Ondersteuning van initiatieven met het oog op de behandeling van het afvalwater van de kwekerijen.

Steunaanvragen moeten bij de Minister voor de Koopvaardijvloot worden ingediend samen met een milieu-effectrapport en, eventueel, een door de plaatselijke autoriteiten afgegeven bouwvergunning.

Onderzoek

Fundamenteel onderzoek (voortplanting, genetica, pathologie, voeding).

Herbevolking en voortplanting (nieuwe soorten).

Bescherming van de kraamkamers.

Off-shore-maricultuur.

Economisch en juridisch onderzoek met betrekking tot de aquicultuur.

Pathologie

Ontwikkeling, in overeenstemming met de communautaire en nationale voorschriften, van een veterinaire dienst belast met:

- controle,

- periodiek bacteriologisch onderzoek,

- toediening van antibiotica,

- vaccinatie,

- saneringsprogramma's.

Wetgevingsaspecten / financiering van de investeringen

Vereenvoudigen van de procedures voor de toekenning van financiële bijstand en de administratieve procedures voor het toewijzen van concessies in zee. Met de investeringen is 130 miljoen ecu gemoeid, te verdelen over projecten op de volgende terreinen:

- Produktie, met gebruikmaking van innovatiegerichte kweektechnieken, van juveniele dieren, met het oog op, onder meer, verruiming van het produktiedraagvlak (17,5 % van de investeringen).

- Optimaliseren van kweektechnieken (10 % van de investeringen).

- Ontwikkeling van milieuvriendelijke aquicultuuractiviteiten (35 % van de investeringen).

- Centra voor verwatering en uitzetten van weekdieren (10 % van de investeringen).

- Beheer voor produktiedoeleinden van de kuststrook, inclusief de beschermde mariene zones, via bepaalde aquicultuuractiviteiten (15 % van de investeringen).

- Behandeling van afvalwater van kwekerijen (12,5 % van de investeringen).

Markt

Bij de ontwikkeling van de produktie moet in de eerste plaats worden uitgegaan van de ontwikkeling van de Italiaanse markt:

- Zeebaars/goudbrasem: zeer rendabel, grote vraag, toenemende concurrentie.

- Paling: ontoereikende nationale produktie.

- Harder: weinig rendabel, stabiele vraag.

- Mosselen: grote concurrentie van ingevoerde mosselen.

- Tapijtschelp: groei.

- Schaaldieren: grote invoerbehoefte, marginale nationale produktie.

- Forel: goed ontwikkelde markt, behoefte aan gediversifieerd aanbod (forelfilet, gestripte vis).

Prioriteiten / doelstellingen

Bij de ontwikkeling van de aquicultuurproduktie moet rekening worden gehouden met de ontwikkeling van de markt voor de gekweekte soorten en met de eisen inzake bescherming van milieu en consument. De doelstellingen zijn:

- Ondersteuning van innovatie- en kwaliteitsgerichte produktie van juveniele dieren door de aanleg van nieuwe "hatcheries" en de optimalisering van bestaande broedtechnieken.

- Modernisering van met name de goudbrasem-, zeebaars- en palingkwekerijen met het oog op verlaging van de produktiekosten.

- Diversifiëring van de produktie, waarbij bij voorkeur voor soorten en technieken wordt gekozen die in overeenstemming zijn met een rationele exploitatie van de door het milieu geboden mogelijkheden.

- Ontwikkeling van de aquicultuur in lagunes en bevordering van de instandhouding van het milieu via investeringen met het oog op het beheer van de "valli" en de lagunes (waterwerken en sanering).

- Ontwikkeling van met de kleinschalige visserij geïntegreerde maricultuur.

- Gevolgen van ziekten beperken.

- Ondersteuning van initiatieven met het oog op de aanpassing van de weekdierkwekerijen aan de normen inzake hygiëne.

- Opvoering van de consumptie van aquicultuurprodukten via maatregelen inzake kwaliteitscontrole, verlaging van de consumentenprijzen en voorlichting van de consument.

- Modernisering van de forelkwekerijen met het oog op vergroting van het concurrentievermogen en vermindering van milieuschade.

Beschermde mariene zones

Onderzoek en evaluatie van de reeds uitgevoerde werkzaamheden. Alleen initiatieven die effectief geïntegreerd zijn in het beheer van de kuststrook (ontwikkeling van off-shore-aquicultuur en produktief beheer van daarvoor toegeruste beschermde mariene zones), worden ondersteund.