Home

BESCHIKKING VAN DE COMMISSIE van 28 januari 1992 tot vaststelling van de periode van het jaar waarin Spanje sommige paardachtigen mag verzenden uit het gedeelte van zijn grondgebied dat is aangemerkt als besmet met paardepest (92/101/EEG) #

BESCHIKKING VAN DE COMMISSIE van 28 januari 1992 tot vaststelling van de periode van het jaar waarin Spanje sommige paardachtigen mag verzenden uit het gedeelte van zijn grondgebied dat is aangemerkt als besmet met paardepest (92/101/EEG) #

BESCHIKKING VAN DE COMMISSIE van 28 januari 1992 tot vaststelling van de periode van het jaar waarin Spanje sommige paardachtigen mag verzenden uit het gedeelte van zijn grondgebied dat is aangemerkt als besmet met paardepest (92/101/EEG) -

Publicatieblad Nr. L 039 van 15/02/1992 blz. 0046 - 0046
Bijzondere uitgave in het Fins: Hoofdstuk 3 Deel 40 blz. 0145
Bijzondere uitgave in het Zweeds: Hoofdstuk 3 Deel 40 blz. 0145


BESCHIKKING VAN DE COMMISSIE van 28 januari 1992 tot vaststelling van de periode van het jaar waarin Spanje sommige paardachtigen mag verzenden uit het gedeelte van zijn grondgebied dat is aangemerkt als besmet met paardepest (92/101/EEG)

DE COMMISSIE VAN DE EUROPESE GEMEENSCHAPPEN,

Gelet op het Verdrag tot oprichting van de Europese Economische Gemeenschap,

Gelet op Richtlijn 90/426/EEG van de Raad van 26 juni 1990 tot vaststelling van veterinairrechtelijke voorschriften voor het verkeer van paardachtigen en de invoer van paardachtigen uit derde landen (1), en met name op artikel 5, lid 3, onder a),

Overwegende dat overeenkomstig artikel 5, lid 3, van Richtlijn 90/426/EEG een Lid-Staat uit het gedeelte van zijn grondgebied dat als besmet is aangemerkt slechts paardachtigen mag verzenden gedurende bepaalde periodes van het jaar die afhankelijk zijn van de activiteit van ziekteoverbrengende insekten;

Overwegende dat uit door de Spaanse autoriteiten uitgevoerde studies over de geografische spreiding en de dichtheid van de populatie van de ziekteoverbrengende insekten blijkt dat op grond van de activiteit van die insekten de periode van 1 juli tot en met 30 november als risicoperiode moet worden beschouwd;

Overwegende dat bijgevolg, rekening houdend met de quarantaineperiode, de periode van het jaar kan worden vastgesteld waarin Spanje sommige paardachtigen mag verzenden uit het gedeelte van zijn grondgebied dat is aangemerkt als besmet met paardepest;

Overwegende dat Spanje bij de verzending van sommige paardachtigen alle voorschriften van Richtlijn 90/426/EEG en in het bijzonder die van artikel 5, lid 3, moet naleven;

Overwegende dat de in deze beschikking vervatte maatregelen in overeenstemming zijn met het advies van het Permanent Veterinair Comité,

HEEFT DE VOLGENDE BESCHIKKING GEGEVEN:

Artikel 1

Spanje mag uit het gedeelte van zijn grondgebied dat is aangemerkt als besmet met paardepest, als huisdier gehouden paarden verzenden van 1 februari tot en met 30 april.

Artikel 2

Deze beschikking is gericht tot de Lid-Staten. Gedaan te Brussel, 28 januari 1992. Voor de Commissie

Ray MAC SHARRY

Lid van de Commissie

(1) PB nr. L 224 van 18. 8. 1990, blz. 42.