Home

92/201/EEG: Beschikking van de Commissie van 26 maart 1992 houdende machtiging van de Franse Republiek om maïszaad dat niet aan de eisen van Richtlijn 66/402/EEG van de Raad voldoet, tijdelijk tot de handel toe te laten

92/201/EEG: Beschikking van de Commissie van 26 maart 1992 houdende machtiging van de Franse Republiek om maïszaad dat niet aan de eisen van Richtlijn 66/402/EEG van de Raad voldoet, tijdelijk tot de handel toe te laten

92/201/EEG: Beschikking van de Commissie van 26 maart 1992 houdende machtiging van de Franse Republiek om maïszaad dat niet aan de eisen van Richtlijn 66/402/EEG van de Raad voldoet, tijdelijk tot de handel toe te laten

Publicatieblad Nr. L 088 van 03/04/1992 blz. 0067 - 0067


BESCHIKKING VAN DE COMMISSIE

van 26 maart 1992

houdende machtiging van de Franse Republiek om maïszaad dat niet aan de eisen van Richtlijn 66/402/EEG van de Raad voldoet, tijdelijk tot de handel toe te laten

(92/201/EEG)

DE COMMISSIE VAN DE EUROPESE GEMEENSCHAPPEN,

Gelet op het Verdrag tot oprichting van de Europese Economische Gemeenschap,

Gelet op Richtlijn 66/402/EEG van de Raad van 14 juni 1966 betreffende het in de handel brengen van zaaigranen (1), laatstelijk gewijzigd bij Richtlijn 90/654/EEG (2), en met name op artikel 17,

Gezien het door de Franse Republiek ingediende verzoek,

Overwegende dat in 1991 voor bepaalde maïsrassen de produktie van zaad dat aan de eisen van Richtlijn 66/402/EEG voldoet, ontoereikend was om in de behoeften van dit land te kunnen voorzien;

Overwegende dat het niet mogelijk is om in die behoeften te voorzien met zaaizaad uit andere Lid-Staten of uit derde landen dat aan alle in bovengenoemde richtlijn vastgestelde eisen voldoet;

Overwegende dat Frankrijk derhalve moet worden gemachtigd om tot en met 31 mei 1992 toe te staan dat maïszaad in de handel wordt gebracht van rassen die niet in de gemeenschappelijke rassenlijst voor landbouwgewassen noch in de rassenlijst van die Lid-Staat noch in de nationale rassenlijsten van de andere Lid-Staten zijn opgenomen;

Overwegende dat ook andere Lid-Staten die dergelijk zaad dat niet aan de eisen van bovengenoemde richtlijn voldoet, aan Frankrijk kunnen leveren, moeten worden gemachtigd om dat zaad tot de handel toe te laten, voor zover het uitsluitend voor Frankrijk is bestemd;

Overwegende dat de in deze beschikking vervatte maatregelen in overeenstemming zijn met het advies van het Permanent Comité voor teeltmateriaal voor land-, tuin- en bosbouw,

HEEFT DE VOLGENDE BESCHIKKING GEGEVEN:

Artikel 1

De Franse Republiek wordt hierbij gemachtigd om tot en met 31 mei 1992 op zijn grondgebied ten hoogste 210 ton maïszaad (Zea mays L.) van de "waxy"-rassen met een FAO-index welke niet hoger is dan 550, die noch in de gemeenschappelijke rassenlijst voor landbouwgewassen noch in de nationale rassenlijst van die Lid-Staat noch in de nationale rassenlijsten van de andere Lid-Staten zijn opgenomen, tot de handel toe te laten. Op het officiële etiket moet de vermelding "Uitsluitend bestemd voor Frankrijk" worden aangebracht.

Artikel 2

De andere Lid-Staten worden gemachtigd om, onder de in artikel 1 vastgestelde voorwaarden, toe te staan dat op hun grondgebied ten hoogste 210 ton maïszaad van de bovengenoemde rassen in de handel wordt gebracht, voor zover dat zaad uitsluitend bestemd is voor Frankrijk. Op het officiële etiket moet de vermelding "Uitsluitend bestemd voor Frankrijk" worden aangebracht.

Artikel 3

De Lid-Staten delen de Commissie vóór 31 juli 1992 de hoeveelheden zaaizaad mee die op grond van deze beschikking op hun grondgebied in de handel zijn gebracht. De Commissie deelt deze gegevens mee aan de andere Lid-Staten.

Artikel 4

Deze beschikking is gericht tot de Lid-Staten.

Gedaan te Brussel, 26 maart 1992. Voor de Commissie

Ray MAC SHARRY

Lid van de Commissie