Home

92/311/EEG, Euratom, EGKS: Besluit van de Commissie van 21 mei 1992 tot wijziging van de aanpassingscoëfficiënten die met ingang van 1 november 1991 van toepassing zijn op de bezoldigingen van de ambtenaren van de Europese Gemeenschappen die zijn tewerkgesteld in een derde land

92/311/EEG, Euratom, EGKS: Besluit van de Commissie van 21 mei 1992 tot wijziging van de aanpassingscoëfficiënten die met ingang van 1 november 1991 van toepassing zijn op de bezoldigingen van de ambtenaren van de Europese Gemeenschappen die zijn tewerkgesteld in een derde land

92/311/EEG, Euratom, EGKS: Besluit van de Commissie van 21 mei 1992 tot wijziging van de aanpassingscoëfficiënten die met ingang van 1 november 1991 van toepassing zijn op de bezoldigingen van de ambtenaren van de Europese Gemeenschappen die zijn tewerkgesteld in een derde land

Publicatieblad Nr. L 163 van 17/06/1992 blz. 0023 - 0024


BESLUIT VAN DE COMMISSIE van 21 mei 1992 tot wijziging van de aanpassingscoëfficiënten die met ingang van 1 november 1991 van toepassing zijn op de bezoldigingen van de ambtenaren van de Europese Gemeenschappen die zijn tewerkgesteld in een derde land (92/311/EEG, Euratom, EGKS)

DE COMMISSIE VAN DE EUROPESE GEMEENSCHAPPEN,

Gelet op het Verdrag tot instelling van één Raad en één Commissie welke de Europese Gemeenschappen gemeen hebben,

Gelet op het Statuut van de ambtenaren van de Europese Gemeenschappen, vastgesteld bij Verordening (EEG, Euratom, EGKS) nr. 259/68 van de Raad (1), laatstelijk gewijzigd bij Verordening (EGKS, EEG, Euratom) nr. 3830/91 (2), inzonderheid op artikel 13, tweede alinea, van bijlage X,

Overwegende dat bij Verordening (EEG, Euratom, EGKS) nr. 572/92 van de Raad (3), overeenkomstig artikel 13, eerste alinea, van bijlage X bij het Statuut, de aanpassingscoëfficiënten zijn vastgesteld die met ingang van 1 juli 1991 van toepassing zijn op de bezoldigingen die in de valuta van het land van tewerkstelling worden uitbetaald aan ambtenaren die in derde landen zijn tewerkgesteld;

Overwegende dat de Commissie diverse wijzigingen van deze aanpassingscoëfficiënten heeft doorgevoerd (4), overeenkomstig artikel 13, tweede alinea, van bijlage X bij het Statuut;

Overwegende dat met ingang van 1 november 1991 bepaalde van deze aanpassingscoëfficiënten dienen te worden gewijzigd daar uit statistische gegevens waarover de Commissie beschikt, is gebleken dat de variatie van de kosten van levensonderhoud, die aan de hand van de aanpassingscoëfficiënten en de desbetreffende wisselkoers wordt gemeten, voor bepaalde derde landen sedert de laatste vaststelling of wijziging meer dan 5 % bedraagt,

BESLUIT:

Enig artikel

Met ingang van 1 november 1991 worden de aanpassingscoëfficiënten die van toepassing zijn op de bezoldigingen van de ambtenaren die in een derde land zijn tewerkgesteld en die in de valuta van het land van tewerkstelling worden uitbetaald, gewijzigd overeenkomstig de bijlage.

De voor de betaling van deze bezoldigingen toegepaste wisselkoersen zijn die welke worden gebruikt voor de uitvoering van de begroting van de Europese Gemeenschappen voor de maand die voorafgaat aan de datum van inwerkingtreding van dit besluit. Gedaan te Brussel, 21 mei 1992. Voor de Commissie

António CARDOSO E CUNHA

Lid van de Commissie

(1) PB nr. L 56 van 4. 3. 1968, blz. 1. (2) PB nr. L 361 van 31. 12. 1991, blz. 1. (3) PB nr. L 62 van 7. 3. 1992, blz. 3. (4) Zie bladzijde 21 van dit Publikatieblad.

BIJLAGE

Land van tewerkstelling Aanpassingscoëfficiënt met ingang van 1 november 1991 Costa Rica 49,0500000 Gabon 178,6200000 India 38,0600000 Joegoslavië 90,0000000 Madagascar 66,5400000 Peru 127,9500000 Polen 64,7500000 Rwanda 103,2500000 Seychellen 118,4900000 Sierra Leone 64,9700000 Soedan 337,8200000 Somalië 56,8500000 Tanzania 58,4500000 Uruguay 86,2400000 Venezuela 44,1600000 West-Samoa 67,9000000 Zaïre 39,9100000