Home

92/509/EEG: Besluit van de Raad van 19 oktober 1992 betreffende de sluiting van de Raamovereenkomst inzake samenwerking tussen de Europese Economische Gemeenschap en de Republiek Paraguay

92/509/EEG: Besluit van de Raad van 19 oktober 1992 betreffende de sluiting van de Raamovereenkomst inzake samenwerking tussen de Europese Economische Gemeenschap en de Republiek Paraguay

92/509/EEG: Besluit van de Raad van 19 oktober 1992 betreffende de sluiting van de Raamovereenkomst inzake samenwerking tussen de Europese Economische Gemeenschap en de Republiek Paraguay

Publicatieblad Nr. L 313 van 30/10/1992 blz. 0071 - 0071


BESLUIT VAN DE RAAD van 19 oktober 1992 betreffende de sluiting van de Raamovereenkomst inzake samenwerking tussen de Europese Economische Gemeenschap en de Republiek Paraguay (92/509/EEG)

DE RAAD VAN DE EUROPESE GEMEENSCHAPPEN,

Gelet op het Verdrag tot oprichting van de Europese Economische Gemeenschap, inzonderheid op de artikelen 113 en 235,

Gezien het voorstel van de Commissie (1),

Gezien het advies van het Europese Parlement (2),

Overwegende dat de Gemeenschap met het oog op de verwezenlijking van haar doelstellingen op het gebied van buitenlandse economische betrekkingen de Raamovereenkomst inzake samenwerking met de Republiek Paraguay dient goed te keuren,

BESLUIT:

Artikel 1

De Raamovereenkomst inzake samenwerking tussen de Europese Economische Gemeenschap en de Republiek Paraguay wordt namens de Gemeenschap goedgekeurd.

De tekst van de Overeenkomst is aan dit besluit gehecht.

Artikel 2

De Voorzitter van de Raad verricht de in artikel 25 van de Overeenkomst bedoelde kennisgeving (3).

Artikel 3

De Commissie, bijgestaan door de vertegenwoordigers van de Lid-Staten, vertegenwoordigt de Gemeenschap in de bij artikel 21 van de Overeenkomst ingestelde Gemengde Commissie.

Artikel 4

Dit besluit wordt bekendgemaakt in het Publikatieblad van de Europese Gemeenschappen. Het wordt van kracht op de dag van zijn bekendmaking. Gedaan te Luxemburg, 19 oktober 1992. Voor de Raad

De Voorzitter

D. CURRY

(1) PB nr. C 309 van 29. 11. 1991, blz. 6. (2) PB nr. C 150 van 15. 6. 1992, blz. 363. (3) Zie bladzijde 82 van dit Publikatieblad.

BIJLAGE I

Briefwisseling met betrekking tot het vervoer over zee

Brief nr. 1

Mijnheer,

Bij de ondertekening van de Samenwerkingsovereenkomst tussen de Europese Gemeenschap en Paraguay hebben de partijen zich ertoe verbonden de vraagstukken met betrekking tot de werking van het zeevervoer, met name wanneer deze de ontwikkeling van het handelsverkeer zou kunnen belemmeren, op passende wijze aan te pakken. Hiertoe zal worden gestreefd naar voor beide partijen bevredigende oplossingen waarbij het beginsel van vrije en eerlijke mededinging op commerciële basis wordt geëerbiedigd.

Eveneens is overeengekomen dat deze vraagstukken tevens door de Gemengde Commissie zullen worden behandeld.

Wij verzoeken U ons te bevestigen dat Uw Regering met het bovenstaande instemt.

Gelieve de verzekering van onze bijzondere hoogachting te aanvaarden.

Namens de Raad van de Europese Gemeenschappen

Brief nr. 2

Mijne heren,

Hierbij bevestig ik U de ontvangst van Uw brief van heden, die luidt als volgt:

"Bij de ondertekening van de Samenwerkingsovereenkomst tussen de Europese Gemeenschap en Paraguay hebben de partijen zich ertoe verbonden de vraagstukken met betrekking tot de werking van het zeevervoer, met name wanneer deze de ontwikkeling van het handelsverkeer zou kunnen belemmeren, op passende wijze aan te pakken. Hiertoe zal worden gestreefd naar voor beide partijen bevredigende oplossingen waarbij het beginsel van vrije en eerlijke mededinging op commerciële basis wordt geëerbiedigd.

Eveneens is overeengekomen dat deze vraagstukken tevens door de Gemengde Commissie zullen worden behandeld.".

Ik heb de eer U mede te delen dat mijn Regering met de inhoud van deze brief instemt.

Gelieve de verzekering van mijn bijzondere hoogachting te aanvaarden.

Voor de Regering van de Republiek Paraguay

BIJLAGE II

Unilaterale verklaring van de Europese Economische Gemeenschap met betrekking tot het Stelsel van Algemene Preferenties

De Gemeenschap bevestigt dat zij belang hecht aan het Stelsel van Algemene Preferenties dat bij Resolutie 21 (II) van de Tweede Conferentie van de Verenigde Naties voor handel en ontwikkeling is ingevoerd.

Ten einde Paraguay in staat te stellen een optimaal en zo ruim mogelijk gebruik te maken van het Stelsel van Algemene Preferenties dat zij ingevolge voornoemde resolutie ten uitvoer heeft gelegd, is de Europese Gemeenschap bereid de suggesties die dit land eventueel bij haar zal indienen te bestuderen.

Tevens zal de Gemeenschap in Paraguay voorlichtingsseminaria organiseren ten einde de bestuursambtenaren en ondernemers van dit land een betere kennis van de Gemeenschap te verschaffen.