Home

92/557/EEG: Beschikking van de Commissie van 19 november 1992 tot wijziging van Beschikking 88/234/EEG tot toelating van methoden voor de indeling van geslachte varkens in het Verenigd Koninkrijk (Slechts de tekst in de Engelse taal is authentiek)

92/557/EEG: Beschikking van de Commissie van 19 november 1992 tot wijziging van Beschikking 88/234/EEG tot toelating van methoden voor de indeling van geslachte varkens in het Verenigd Koninkrijk (Slechts de tekst in de Engelse taal is authentiek)

92/557/EEG: Beschikking van de Commissie van 19 november 1992 tot wijziging van Beschikking 88/234/EEG tot toelating van methoden voor de indeling van geslachte varkens in het Verenigd Koninkrijk (Slechts de tekst in de Engelse taal is authentiek)

Publicatieblad Nr. L 358 van 08/12/1992 blz. 0022 - 0023


BESCHIKKING VAN DE COMMISSIE van 19 november 1992 tot wijziging van Beschikking 88/234/EEG tot toelating van methoden voor de indeling van geslachte varkens in het Verenigd Koninkrijk (Slechts de tekst in de Engelse taal is authentiek) (92/557/EEG)

DE COMMISSIE VAN DE EUROPESE GEMEENSCHAPPEN,

Gelet op het Verdrag tot oprichting van de Europese Economische Gemeenschap,

Gelet op Verordening (EEG) nr. 3220/84 van de Raad van 13 november 1984 tot vaststelling van het communautaire indelingsschema voor geslachte varkens (1), laatstelijk gewijzigd bij Verordening (EEG) nr. 3577/90 (2), inzonderheid op artikel 5, lid 2,

Overwegende dat op grond van artikel 2, lid 3, van Verordening (EEG) nr. 3220/84 voor de indeling van geslachte varkens statistisch verantwoorde methoden moeten worden toegepast waarbij een raming van het gehalte aan mager vlees wordt gemaakt uitgaande van materiële metingen van een of meer anatomische delen van het geslachte varken; dat de indelingsmethoden slechts worden toegelaten wanneer een bepaalde standaardschattingsfout niet wordt overschreden; dat deze standaardschattingsfout is omschreven in artikel 3 van Verordening (EEG) nr. 2967/85 van de Commissie van 24 oktober 1985 houdende nadere bepalingen voor de toepassing van het communautaire indelingsschema voor geslachte varkens (3);

Overwegende dat op grond van Beschikking 88/234/EEG van de Commissie (4), gewijzigd bij Beschikking 88/478/EEG (5), in het Verenigd Koninkrijk meerdere indelingsmethoden mogen worden toegepast;

Overwegende dat de Regering van het Verenigd Koninkrijk de Commissie heeft verzocht in Groot-Brittannië een nieuwe indelingsmethode voor geslachte varkens toe te staan en de in artikel 3 van Verordening (EEG) nr. 2967/85 vereiste bijzonderheden heeft verstrekt; dat uit het onderzoek van deze aanvraag blijkt dat de voorwaarden voor toelating van die nieuwe indelingsmethode zijn vervuld;

Overwegende dat de in deze beschikking vervatte maatregelen in overeenstemming zijn met het advies van het Comité van beheer voor varkensvlees,

HEEFT DE VOLGENDE BESCHIKKING GEGEVEN:

Artikel 1

Beschikking 88/234/EEG wordt als volgt gewijzigd:

1. Artikel 1 wordt als volgt aangevuld:

"- het "CSB Ultra-Meater" genaamde apparaat en de bijbehorende schattingsmethode, waarvan de nadere gegevens in deel 4 van bijlage I zijn vermeld.

Voor de CSB Ultra-meater geldt dat na de meting op het geslachte dier moet kunnen worden vastgesteld dat de waarden x1 en x2 met het apparaat gemeten zijn op de in bijlage I, deel 4, punt 3, genoemde plaats. Het is verplicht het punt waar gemeten wordt, op het moment van meting te markeren.".

2. De bijlage bij deze beschikking wordt als deel 4 in bijlage I opgenomen.

Artikel 2

Deze beschikking is gericht tot het Verenigd Koninkrijk. Gedaan te Brussel, 19 november 1992. Voor de Commissie

Ray MAC SHARRY

Lid van de Commissie

(1) PB nr. L 301 van 20. 11. 1984, blz. 1. (2) PB nr. L 353 van 17. 12. 1990, blz. 23. (3) PB nr. L 285 van 25. 10. 1985, blz. 39. (4) PB nr. L 105 van 26. 4. 1988, blz. 15. (5) PB nr. L 234 van 24. 8. 1988, blz. 17.

BIJLAGE

"DEEL 4

CSB Ultra-Meater

1. De geslachte varkens worden ingedeeld door middel van het "CSB Ultra-Meater" genaamde apparaat.

2. Het apparaat moet zijn uitgerust met een ultrageluidskop en verder ultrageluidstoebehoren, een beeldgenererende kaart, een computer, een videorecorder en een afdrukeenheid.

Het apparaat moet zijn uitgerust met een "Pie Medical Netherlands"-scanner van 3,5 MHz.

De afstand tussen het gemarkeerde punt en het midden van de ultrageluidskop moet 12 cm bedragen.

De meerwaarden worden door de CBS Ultra-Meater zelf omgezet in een schatting van het mager-vleesaandeel.

3. Het mager-vleesaandeel van een geslacht varken wordt aan de hand van de onderstaande formule berekend:

y = 65,1 1,158 x1 + 0,176 x2

waarbij:

/* Tabellen: zie PB */