Home

92/570/EEG: Beschikking van de Commissie van 5 november 1992 tot wijziging van Beschikking 91/479/EEG betreffende gezondheidsvoorschriften en gezondheidscertificering voor de invoer van sperma van runderen uit de Verenigde Staten van Amerika

92/570/EEG: Beschikking van de Commissie van 5 november 1992 tot wijziging van Beschikking 91/479/EEG betreffende gezondheidsvoorschriften en gezondheidscertificering voor de invoer van sperma van runderen uit de Verenigde Staten van Amerika

92/570/EEG: Beschikking van de Commissie van 5 november 1992 tot wijziging van Beschikking 91/479/EEG betreffende gezondheidsvoorschriften en gezondheidscertificering voor de invoer van sperma van runderen uit de Verenigde Staten van Amerika

Publicatieblad Nr. L 367 van 16/12/1992 blz. 0035 - 0035


BESCHIKKING VAN DE COMMISSIE van 5 november 1992 tot wijziging van Beschikking 91/479/EEG betreffende gezondheidsvoorschriften en gezondheidscertificering voor de invoer van sperma van runderen uit de Verenigde Staten van Amerika (92/570/EEG)

DE COMMISSIE VAN DE EUROPESE GEMEENSCHAPPEN,

Gelet op het Verdrag tot oprichting van de Europese Economische Gemeenschap,

Gelet op Richtlijn 88/407/EEG van de Raad van 14 juni 1988 tot vaststelling van de veterinairrechtelijke voorschriften van toepassing op het intracommunautaire handelsverkeer in diepgevroren sperma van runderen en de invoer daarvan (1), laatstelijk gewijzigd bij Richtlijn 90/425/EEG (2), en met name op de artikelen 10 en 11,

Overwegende dat Beschikking 91/479/EEG van de Commissie (3) de gezondheidsvoorschriften en de gezondheidscertificering voor de invoer van sperma van runderen uit de Verenigde Staten van Amerika vastlegt;

Overwegende dat recente vooruitgang in het inzicht in de epidemiologie van blue tongue en technologische vooruitgang op het gebied van testen voor deze ziekte werden geboekt;

Overwegende dat Beschikking 91/479/EEG dienovereenkomstig moet worden gewijzigd;

Overwegende dat de in deze beschikking vervatte maatregelen in overeenstemming zijn met het advies van het Permanent Veterinair Comité,

HEEFT DE VOLGENDE BESCHIKKING GEGEVEN:

Artikel 1

De tekst van punt 5 van bijlage II A bij Beschikking 91/479/EEG van de Commissie wordt gelezen:

"5. Sperma dat tot een van de hieronder beschreven categorieën behoort, wordt voor uitvoer naar de Europese Gemeenschap ingedeeld als van blue tongue vrij:

sperma dat, in welke periode van het jaar dan ook, is gewonnen bij een voor blue tongue-seronegatieve stier, mits bovendien een bloedmonster van de betrokken stier dat is genomen 21 dagen na het einde van de spermawinningsperiode, volgens de in bijlage IV vermelde protocollen met negatief resultaat is onderworpen aan een Elisa-test op antistoffen tegen het blue tongue-virus en aan een AGID-test en een VNT-test op antistoffen tegen alle serotypes van epizooetische hemorragische ziekte waarvan bekend is dat zij in de Verenigde Staten voorkomen.".

Artikel 2

Deze beschikking treedt in werking vijftien dagen na kennisgeving ervan aan de Lid-Staten.

Artikel 3

Deze beschikking is gericht tot de Lid-Staten. Gedaan te Brussel, 5 november 1992. Voor de Commissie

Ray MAC SHARRY

Lid van de Commissie

(1) PB nr. L 194 van 22. 7. 1988, blz. 10. (2) PB nr. L 224 van 18. 8. 1990, blz. 29. (3) PB nr. L 258 van 16. 9. 1991, blz. 1.