Home

AANBEVELING VAN DE RAAD van 16 maart 1992 inzake de aan de Commissie te verlenen kwijting voor de uitvoering van de verrichtingen van het Europees Ontwikkelingsfonds (1979) (5e EOF) voor het begrotingsjaar 1990 (92/172/EEG) #

AANBEVELING VAN DE RAAD van 16 maart 1992 inzake de aan de Commissie te verlenen kwijting voor de uitvoering van de verrichtingen van het Europees Ontwikkelingsfonds (1979) (5e EOF) voor het begrotingsjaar 1990 (92/172/EEG) #

AANBEVELING VAN DE RAAD van 16 maart 1992 inzake de aan de Commissie te verlenen kwijting voor de uitvoering van de verrichtingen van het Europees Ontwikkelingsfonds (1979) (5e EOF) voor het begrotingsjaar 1990 (92/172/EEG) -

Publicatieblad Nr. L 075 van 21/03/1992 blz. 0054 - 0054


AANBEVELING VAN DE RAAD van 16 maart 1992 inzake de aan de Commissie te verlenen kwijting voor de uitvoering van de verrichtingen van het Europees Ontwikkelingsfonds (1979) (5e EOF) voor het begrotingsjaar 1990 (92/172/EEG)

DE RAAD VAN DE EUROPESE GEMEENSCHAPPEN,

Gelet op het Verdrag tot oprichting van de Europese Economische Gemeenschap, inzonderheid op artikel 206 ter,

Gelet op de Tweede ACS-EEG-Overeenkomst, die op 31 oktober 1979 te Lomé is ondertekend,

Gelet op Besluit 80/1186/EEG van de Raad van 16 december 1980 betreffende de associatie van de landen en gebieden overzee met de Europese Economische Gemeenschap (1),

Gelet op het Intern Akkoord van 1979 betreffende de financiering en het beheer van de steun van de Gemeenschap (2), dat is ondertekend op 20 november 1979, inzonderheid op artikel 29, lid 3,

Gelet op het Financieel Reglement van 17 maart 1981 van toepassing op het Vijfde Europees Ontwikkelingsfonds (3), inzonderheid op de artikelen 66 tot en met 70,

Na onderzoek van de jaarrekening en de balans betreffende de verrichtingen van het Europees Ontwikkelingsfonds (1979) (5e EOF), die op 31 december 1989 zijn vastgesteld, alsmede van het verslag van de Rekenkamer over het begrotingsjaar 1990 waaraan de antwoorden van de Commissie zijn gehecht (4),

Overwegende dat krachtens artikel 29, lid 3, van het Intern Akkoord aan de Commissie voor het beheer van het Europees Ontwikkelingsfonds (1979) (5e EOF) kwijting wordt verleend door het Europese Parlement op aanbeveling van de Raad;

Overwegende dat de uitvoering van de verrichtingen van het Europees Ontwikkelingsfonds (1979) (5e EOF) door de Commissie gedurende het begrotingsjaar 1990 over het geheel genomen bevredigend is geweest,

BEVEELT het Europese Parlement AAN de Commissie kwijting te verlenen voor de uitvoering van de verrichtingen van het Europees Ontwikkelingsfonds (1979) (5e EOF) voor het begrotingsjaar 1990. Gedaan te Brussel, 16 maart 1992. Voor de Raad

De Voorzitter

Jorge BRAGA DE MACEDO

(1) PB nr. L 361 van 31. 12. 1980, blz. 1. (2) PB nr. L 347 van 22. 12. 1980, blz. 210. (3) PB nr. L 101 van 11. 4. 1981, blz. 12. (4) PB nr. C 324 van 13. 12. 1991, blz. 194 t/m 209 en 305 t/m 316.