Home

Richtlijn 92/38/EEG van de Raad van 11 mei 1992 inzake de vaststelling van normen voor het per satelliet uitzenden van televisiesignalen

Richtlijn 92/38/EEG van de Raad van 11 mei 1992 inzake de vaststelling van normen voor het per satelliet uitzenden van televisiesignalen

Richtlijn 92/38/EEG van de Raad van 11 mei 1992 inzake de vaststelling van normen voor het per satelliet uitzenden van televisiesignalen

Publicatieblad Nr. L 137 van 20/05/1992 blz. 0017 - 0020


RICHTLIJN 92/38/EEG VAN DE RAAD van 11 mei 1992 inzake de vaststelling van normen voor het per satelliet uitzenden van televisiesignalen

DE RAAD VAN DE EUROPESE GEMEENSCHAPPEN,

Gelet op het Verdrag tot oprichting van de Europese Economische Gemeenschap, inzonderheid op artikel 100 A,

Gezien het voorstel van de Commissie (1),

In samenwerking met het Europese Parlement (2),

Gezien het advies van het Economisch en Sociaal Comité (3),

Overwegende dat artikel 3 van Richtlijn 86/529/EEG van de Raad van 3 november 1986 inzake de vaststelling van gemeenschappelijke technische specificaties van de familie van MAC/pakket-normen voor rechtstreekse televisieomroep per satelliet (4) voorziet in maatregelen om die richtlijn te vervangen;

Overwegende dat de Gemeenschap bij Besluit 89/337/EEG (5) en Besluit 89/630/EEG (6) het strategisch belang van hoge-definitietelevisie (HDTV) voor de Europese consumentenelektronica-industrie en voor de Europese televisie- en filmindustrie heeft onderkend en daarmee het strategisch raamwerk voor de invoering van Europese HDTV heeft bepaald;

Overwegende dat bij Richtlijn 86/529/EEG, en in het bijzonder in artikel 2 daarvan, een tweeledig stelsel is gecreëerd door de toepassing van de richtlijn tot slechts één type satelliet te beperken, en dat als gevolg daarvan een tweeledige markt is ontstaan waarbij voor omroepsatellieten (Broadcasting Satellite Service, afgekort: BSS) de MAC-normen, en voor geostationaire telecommunicatiesatellieten (Fixed Satellite Service, afgekort: FSS) hoofdzakelijk de PAL- en de SECAM-norm worden gebruikt; dat dit in de toekomst dient te worden vermeden ten einde een versnippering van de satellietmarkt te voorkomen;

Overwegende dat het, ten einde de in de genoemde besluiten van de Raad vervatte doelstellingen van de Gemeenschap te verwezenlijken en bij te dragen tot de in artikel 8 A van het Verdrag bedoelde totstandbrenging van één enkele markt voor het per satelliet uitzenden van televisiesignalen, noodzakelijk is gerichte acties te ondernemen om een convergentie van normen te bewerkstelligen, en daartoe tegelijkertijd gebruik te maken van een regelgevend instrument en een overeenkomst tussen de belangrijkste marktpartijen;

Overwegende dat de Europese consument er het meest bij is gebaat dat er een op de criteria van compatibiliteit en evolutie gebaseerde weg naar HDTV wordt gevolgd om leemtes en elkaar overlappende investeringen te voorkomen;

Overwegende dat HD-MAC is ontwikkeld als de op deze criteria van compatibiliteit en evolutie gebaseerde Europese uitzendingsnorm voor HDTV-diensten; dat D2-MAC de beste manier voor de ontwikkeling van HDTV biedt, waarbij de D2-MAC-norm voor breedbeeld 16: 9 de voornaamste stap in die richting vormt;

Overwegende dat er een behoefte is aan de vaststelling van gemeenschappelijke normen voor satellietuitzendingen als een factor waardoor een daadwerkelijke concurrentie op de vrije markt mogelijk wordt, aangezien normen namelijk de mededinging bevorderen door voor de fabrikant de kosten te verlagen, door bij de consument voorkeur voor bepaalde produkten te creëren door de vertrouwdheid daarmee en door het ontstaan van nieuwe markten mogelijk te maken, in het bijzonder wat in ontwikkeling verkerende technologieën betreft, waar normen meer en meer een voorwaarde voor industriële produktie of voor marketing worden;

Overwegende dat satellietomroepdiensten voor het beeldformaat 4: 3 niet verplicht gestaakt of gewijzigd mogen worden, ten einde de bestaande markt niet te verstoren en de gebruikers niet te benadelen; dat er echter wel door middel van een parallel wettelijk instrument stimuleringsmaatregelen kunnen worden getroffen om daarnaast het gebruik van de D2-MAC-norm, met name voor het beeldformaat 16: 9, onder andere door middel van simultane uitzendingen ( "simulcast") te steunen;

Overwegende dat het van belang is dat vanaf een bepaalde datum nieuwe diensten, dat wil zeggen diensten die geen voortzetting zijn van bestaande diensten, in de D2-MAC-norm uitzenden;

Overwegende dat het van essentieel belang is ervoor te zorgen dat er zowel in kwantitatief als kwalitatief opzicht voldoende audiovisuele programma's voor het nieuwe beeldformaat 16: 9 beschikbaar zijn en dat er derhalve, voor zover nodig, door middel van een parallel wettelijk instrument, in financiële stimuleringsmaatregelen van de Gemeenschap wordt voorzien;

Overwegende dat de capaciteit van satellietsystemen op middellange termijn beperkt is en dat derhalve de mogelijkheden voor simulcastuitzendingen voor programma's in verschillende normen eveneens beperkt zijn, en dat het derhalve nodig zal zijn voor dergelijke uitzendingen een selectie van in aanmerking komende programma's te maken;

Overwegende dat satelliettelevisie-uitzendingen die niet in de Gemeenschap door satellietontvangapparatuur voor thuisontvangst kunnen worden ontvangen, en incidentele uitzendingen niet onder de bepalingen van deze richtlijn vallen;

Overwegende dat het in het belang van de consument noodzakelijk is om een gemeenschappelijk, met D2-MAC en HD-MAC compatibel voorwaardelijk toegangssysteem vast te stellen zonder de technologische ontwikkeling van deze systemen te belemmeren; dat derhalve de beste oplossing wordt gevormd door een systeem bestaande uit een gemeenschappelijke toegangseenheid die met een of meer chipkaarten kan worden uitgebreid;

Overwegende dat de Commissie te kennen heeft gegeven dat zij voornemens is een Europese normalisatie-organisatie opdracht te geven voor de ontwikkeling van een Europese norm voor voorwaardelijke toegang tot versleutelde satellietuitzendingen;

Overwegende dat met deze norm in principe gebruik kan worden gemaakt van meer dan één versleutelsysteem voor voorwaardelijke toegang, onverminderd de volgende doelstellingen:

- dat de norm ook voorschriften voor een voor de consumenten bestemde eenheid voor voorwaardelijke toegang bevat of verwijst naar een aparte norm daarvoor;

- dat elk versleutelsysteem voor voorwaardelijke toegang dat aan de norm voldoet, volledig compatibel is met bovenvermelde toegangseenheid op consumentenniveau;

- dat de norm voorts compatibel is met apparatuur die voor de aanneming van deze richtlijn op de markt is gebracht voor gebruik met elk systeem dat volledig compatibel is met D2-MAC;

- dat het op grond van de norm mogelijk is de versleutelmethodes van tijd tot tijd aan te passen zonder dat daarvoor de eenheid voor voorwaardelijke toegang op consumentenniveau hoeft te worden vervangen of gewijzigd;

Overwegende dat kabeltelevisienetwerken en hun technische mogelijkheden zoals die door de Lid-Staten zijn vastgesteld, een belangrijk element van de televisie-infrastructuur van veel Lid-Staten vormen en voor de toekomst van HDTV-diensten van groot belang zullen zijn;

Overwegende dat centrale-antennesystemen als omschreven door de Lid-Staten niet onder de werkingssfeer van deze richtlijn vallen;

Overwegende dat Besluit 89/337/EEG voorzag in een in nauwe cooerdinatie op communautair niveau tussen de Commissie, de Lid-Staten en de Europese industrie ter zake van het op te stellen actieplan voor de invoering;

Overwegende dat het van essentieel belang is dat omroeporganisaties, satellietexploitanten, fabrikanten en kabelexploitanten het volledig eens worden over de zo spoedig mogelijke invoering van 16: 9 D2-MAC-diensten overeenkomstig de in Besluit 89/337/EEG genoemde doelstellingen; dat dit akkoord door middel van een "Memorandum of Understanding" kan worden gerealiseerd;

Overwegende dat in het "Memorandum of Understanding" de verplichtingen van de onderscheiden partijen zullen worden opgenomen met het oog op de ontwikkeling en de bevordering van 16: 9 D2-MAC-diensten in Europa in overeenstemming met de voorwaarden en bepalingen van de onderhavige richtlijn; dat het "Memorandum of Understanding" een integraal bestanddeel van de algemene strategie voor de invoering van de HDTV zal vormen;

Overwegende dat Europese onderzoekinspanningen aan de spits van alle nieuwe belangrijke ontwikkelingen, zoals die van digitale-televisie-uitzendingen, dienen te blijven en dat Europa zijn onderzoekinspanningen door samenwerking en in het kader van communautaire onderzoekprogramma's dient te consolideren;

Overwegende dat op communautair niveau een strategie voor de invoering van HDTV is uitgestippeld en dat Europese ondernemingen grote investeringen hebben gedaan, waarbij veel banen betrokken zijn;

Overwegende dat, gezien de te verwachten technische vooruitgang in deze sector, thans met volgende ontwikkelingen van bestaande systemen rekening dient te worden gehouden, en dat in een eventuele herziening van deze richtlijn dient te worden voorzien;

Overwegende dat het zowel in het algemeen belang als in het belang van de belangrijkste marktprijzen is, dat deze richtlijn zo spoedig mogelijk wordt toegepast;

Overwegende dat het noodzakelijk is deze richtlijn met regelmatige tussenpozen te evalueren; dat bij deze evaluatie rekening moet worden gehouden met alle ter zake doende marktfactoren, met inbegrip van de diensten op het tijdstip van de evaluatie,

HEEFT DE VOLGENDE RICHTLIJN VASTGESTELD:

Artikel 1

De Lid-Staten treffen alle passende maatregelen ter bevordering en ondersteuning van de invoering en ontwikkeling van geavanceerde satellietuitzendingsdiensten voor televisieprogramma's, waarbij van de HD-MAC-norm voor niet volledig digitale hoge-definitietelevisie-uitzendingen en de D2-MAC-norm voor andere niet volledig digitale uitzendingen in het 16: 9 beeldschermformaat gebruik wordt gemaakt.

Artikel 2

1. Voor de uitzending van een niet volledig digitale televisiedienst in hoge-definitieformaat mag uitsluitend de HD-MAC-norm worden gebruikt.

Volledig digitale uitzendingen die door kijkers met satellietontvangapparatuur voor thuitsontvangst kunnen worden ontvangen, zelfs wanneer dergelijke uitzendingen zijn bestemd om over kabelnetwerken te worden gedistribueerd, mogen uitsluitend geschieden met gebruikmaking van een door het European Telecommunications Standards Institute (ETSI) gestandaardiseerd systeem, doch vallen anderszins niet onder deze richtlijn.

2. Voor de niet volledig digitale uitzending van een 625-lijnensatelliet-televisiedienst, die door kijkers met satellietontvangapparatuur voor thuisontvangst kan worden ontvangen, zelfs wanneer dergelijke uitzendingen zijn bestemd om over kabelnetwerken te worden gedistribueerd,

- mag voor een dienst in het 16: 9 beeldschermformaat uitsluitend de D2-MAC-norm worden gebruikt;

- moet voor alle andere na 1 januari 1995 aangevangen diensten de D2-MAC-norm worden gebruikt. Deze diensten mogen ook simultaan in PAL, SECAM of D-MAC worden uitgezonden. Deze bepaling wordt van kracht drie maanden na aanneming door de Raad van een op het passende Verdragsartikel gebaseerd Commissievoorstel om voor deze diensten financiële steun te verschaffen.

Artikel 3

Ten aanzien van andere dan de in artikel 2 bedoelde diensten zal er vanaf 1992 door middel van passende maatregelen worden gestreefd naar de generalisering tussen nu en 1 januari 1995 van uitzendingen volgens de D2-MAC-norm met een steeds groter aandeel 16: 9. Onverminderd artikel 7 zal de Commissie tussen 30 juni 1992 en uiterlijk 31 december 1993 voorstellen indienen om alle passende maatregelen ten uitvoer te leggen die nodig zijn voor uitzendingen in D2-MAC op zo groot mogelijke schaal.

Artikel 4

De Lid-Staten treffen alle nodige maatregelen om ervoor te zorgen dat met ingang van 1 januari 1994 alle nieuwe televisietoestellen en alle nieuwe satellietontvangtoestellen voor thuisontvangst en videorecorders die in de Gemeenschap te koop of te huur worden aangeboden:

- als het televisietoestellen met het 16: 9-formaat betreft, van een D2-MAC-decoderorgaan zijn voorzien;

- als het andere dergelijke apparatuur, uitgezonderd mini-TV-toestellen betreft, tenminste zijn voorzien van een door CENELEC gestandaardiseerde aansluitbus waarmee een D2-MAC-decoderorgaan op de apparatuur kan worden aangesloten, zodat een open interfacenorm te realiseren is.

Artikel 5

De Lid-Staten treffen passende maatregelen om ervoor te zorgen dat

- elk nieuw of elk bestaand herdistributiesysteem over de kabel, dat over de daartoe noodzakelijke technische capaciteit beschikt, op een zodanige wijze wordt geconfigureerd dat HD-MAC-signalen van het kopstation naar de afzonderlijke woningen over het netwerk kunnen worden doorgegeven;

- indien kabelexploitanten tot de herdistributie over de kabel van door hen in het 16: 9-beeldschermformaat en de D2-MAC- of HD-MAC-norm ontvangen programma's besluiten, dienen zij deze programma's ook in het 16: 9-beeldschermformaat en in de D2-MAC- of de HD-MAC-norm te herdistribueren.

Artikel 6

In het geval van de van de D2-MAC-norm gebruikmakende diensten die versleuteling toepassen en een systeem met voorwaardelijke toegang gebruiken, treffen de Lid-Staten alle nodige maatregelen om ervoor te zorgen dat slechts een volledig met D2-MAC verenigbaar systeem met voorwaardelijke toegang, dat door een Europese normalisatie-organisatie op 1 juli 1993 als zodanig is gestandaardiseerd, wordt gebruikt.

Artikel 7

1. Deze richtlijn is van toepassing tot en met 31 december 1998.

2. Vóór 1 januari 1994 en vervolgens om de twee jaar legt de Commissie aan het Europese Parlement, aan de Raad en aan het Economisch en Sociaal Comité een verslag voor over de effecten van de toepassing van deze richtlijn, de ontwikkeling van de markt, in het bijzonder de aan de hand van objectieve criteria gemeten marktpenetratie, alsmede het gebruik van financiële middelen van de Gemeenschap. Zo nodig dient de Commissie bij de Raad voorstellen in voor de aanpassing van deze richtlijn aan deze ontwikkelingen.

3. Vóór 1 januari 1995 dient de Commissie zo nodig bij de Raad voorstellen in inzake het beleid voor de normalisatie van HDTV om tot een volledige harmonisering van alle, zowel analoge als digitale, televisie-omroepmedia te komen, met inbegrip van satelliettelevisie, kabeltelevisie en terrestrische distributie. In deze voorstellen wordt rekening gehouden met de resultaten van de Europese samenwerking op het gebied van onderzoek en ontwikkeling en met de werkzaamheden van de betrokken Europese normalisatie-organisatie en betrokken belangengroepen.

Artikel 8

Deze richtlijn moet vergezeld gaan van commerciële maatregelen gebaseerd op de ondertekening door de betrokken partijen van een Memorandum van Overeenstemming om het beleid van de diverse ondertekenende partijen te cooerdineren en, voor zover nodig, tegelijkertijd van maatregelen met het oog op de totstandbrenging van een Europese markt voor de D2-MAC, 16: 9 en HD-MAC-normen.

Artikel 9

1. Uiterlijk zes maanden na de datum van de kennisgeving van deze richtlijn doen de Lid-Staten de nodige wettelijke en bestuursrechtelijke bepalingen in werking treden om aan deze richtlijn te voldoen, uitgezonderd de verplichtingen van artikel 2, lid 2, tweede streepje. Zij stellen de Commissie daarvan onverwijld in kennis.

2. Wanneer de Lid-Staten deze bepalingen aannemen, wordt in die bepalingen naar de onderhavige richtlijn verwezen of wordt hiernaar verwezen bij de officiële bekendmaking van die bepalingen. De regels voor deze verwijzing worden vastgesteld door de Lid-Staten.

3. De Lid-Staten delen de Commissie de tekst van alle bepalingen van intern recht mede, die zij op het onder deze richtlijn vallende gebied vaststellen.

Artikel 10

Deze richtlijn is gericht tot de Lid-Staten. Gedaan te Brussel, 11 mei 1992. Voor de Raad

De Voorzitter

Joao PINHEIRO

(1) PB nr. C 194 van 25. 7. 1991, blz. 20, en PB nr. C 332 van 21. 12. 1991, blz. 13. (2) PB nr. C 326 van 16. 12. 1991, blz. 71, en PB nr. C 94 van 13. 4. 1992. (3) PB nr. C 40 van 17. 2. 1992, blz. 101. (4) PB nr. L 311 van 6. 11. 1986, blz. 28. (5) PB nr. L 142 van 25. 5. 1989, blz. 1. (6) PB nr. L 363 van 13. 12. 1989, blz. 30.