Home

Verordening (EEG) nr. 128/92 van de Commissie van 21 januari 1992 inzake de verkoop, tegen vooraf forfaitair vastgestelde prijzen, van rundvlees uit interventievoorraden voor verwerking in het kader van een door een Lid-Staat opgezet voedselhulpprogramma en houdende intrekking van Verordening (EEG) nr. 2857/90

Verordening (EEG) nr. 128/92 van de Commissie van 21 januari 1992 inzake de verkoop, tegen vooraf forfaitair vastgestelde prijzen, van rundvlees uit interventievoorraden voor verwerking in het kader van een door een Lid-Staat opgezet voedselhulpprogramma en houdende intrekking van Verordening (EEG) nr. 2857/90

Verordening (EEG) nr. 128/92 van de Commissie van 21 januari 1992 inzake de verkoop, tegen vooraf forfaitair vastgestelde prijzen, van rundvlees uit interventievoorraden voor verwerking in het kader van een door een Lid-Staat opgezet voedselhulpprogramma en houdende intrekking van Verordening (EEG) nr. 2857/90

Publicatieblad Nr. L 015 van 22/01/1992 blz. 0005 - 0007


VERORDENING (EEG) Nr. 128/92 VAN DE COMMISSIE van 21 januari 1992 inzake de verkoop, tegen vooraf forfaitair vastgestelde prijzen, van rundvlees uit interventievoorraden voor verwerking in het kader van een door een Lid-Staat opgezet voedselhulpprogramma en houdende intrekking van Verordening (EEG) nr. 2857/90

DE COMMISSIE VAN DE EUROPESE GEMEENSCHAPPEN,

Gelet op het Verdrag tot oprichting van de Europese Economische Gemeenschap,

Gelet op Verordening (EEG) nr. 805/68 van de Raad van 27 juni 1968 houdende een gemeenschappelijke ordening der markten in de sector rundvlees (1), laatstelijk gewijzigd bij Verordening (EEG) nr. 1628/91 (2), en met name op artikel 7, lid 3,

Overwegende dat het Franse interventiebureau rundvlees met been in voorraad heeft; dat verlenging van de opslag van dit vlees moet worden voorkomen in verband met de hoge opslagkosten; dat de Franse Regering een voedselhulpprogramma heeft opgezet dat in de uitvoer van verwerkte produkten naar bepaalde derde landen voorziet; dat bepaalde hoeveelheden van bovenbedoeld interventievlees te koop moeten worden aangeboden met het oog op verwerking;

Overwegende dat in artikel 2, lid 1, van Verordening (EEG) nr. 98/69 van de Raad (3), gewijzigd bij Verordening (EEG) nr. 429/77 (4), is bepaald dat de verkoopprijzen voor door de interventiebureaus aangekocht bevroren rundvlees van tevoren forfaitair kunnen worden vastgesteld; dat het dienstig is deze verkoopregeling toe te passen;

Overwegende dat dit vlees, onder voorbehoud van de uitzonderingen waarin deze verordening voorziet, moet worden verkocht overeenkomstig Verordening (EEG) nr. 2173/79 van de Commissie (5), gewijzigd bij Verordening (EEG) nr. 1809/87 (6), en Verordening (EEG) nr. 2182/77 van de Commissie (7), laatstelijk gewijzigd bij Verordening (EEG) nr. 3988/87 (8);

Overwegende dat, om een economisch beheer van de voorraden te garanderen, moet worden bepaald dat de interventiebureaus hun oudste voorraden het eerst moeten verkopen;

Overwegende dat de in deze verordening vervatte maatregelen in overeenstemming zijn met het advies van het Comité van beheer voor rundvlees,

HEEFT DE VOLGENDE VERORDENING VASTGESTELD:

Artikel 1

1. Met het oog op de uitvoering van een nationaal voedselhulpprogramma wordt het Franse interventiebureau gemachtigd 800 ton voorvoeten voor verwerking te verkopen tegen de in de bijlage aangegeven prijs.

2. Tenzij in deze verordening anders is bepaald, worden de produkten verkocht overeenkomstig Verordening (EEG) nr. 2173/79 en Verordening (EEG) nr. 2182/77.

3. De interventiebureaus verkopen hun oudste voorraden het eerst.

Artikel 2

1. Alleen door de bevoegde instanties van Frankrijk ingediende koopaanvragen zijn geldig.

2. In de koopaanvragen mag niet zijn aangegeven in welk koelhuis of welke koelhuizen de gevraagde produkten zijn opgeslagen.

3. Er wordt geen zekerheid gesteld, als bedoeld in artikel 15, lid 1, van Verordening (EEG) nr. 2173/79 en in artikel 4, lid 1, van Verordening (EEG) nr. 2182/77.

4. De in lid 1 bedoelde bevoegde instanties mogen een of meer gevolmachtigden aanwijzen om het vlees uit de interventievoorraden tot bepaalde, gespecificeerde produkten te verwerken en nadien deze produkten uit te voeren.

5. De in lid 1 bedoelde bevoegde instanties nemen de nodige maatregelen om ervoor te zorgen dat de verwerkte produkten steeds kunnen worden geïdentificeerd als deel uitmakend van een voedselhulpprogramma.

6. De in lid 1 bedoelde bevoegde instanties nemen de nodige maatregelen om ervoor te zorgen dat al het vlees dat krachtens dit artikel is gekocht, wordt verwerkt tot bepaalde, gespecificeerde produkten en vervolgens als voedselhulp wordt geëxporteerd binnen 180 dagen te rekenen vanaf de datum waarop het verkoopcontract met het interventiebureau wordt gesloten.

Bovendien moeten de in lid 1 bedoelde bevoegde instanties zich er zo mogelijk van trachten te verzekeren dat de betrokken produkten worden verbruikt in het land van bestemming, overeenkomstig het bepaalde in het voedselhulpprogramma.

Artikel 3

Verordening (EEG) nr. 2857/90 wordt ingetrokken.

Artikel 4

Deze verordening treedt in werking op 30 januari 1992.

Deze verordening is verbindend in al haar onderdelen en is rechtstreeks toepasselijk in elke Lid-Staat.

Gedaan te Brussel, 21 januari 1992. Voor de Commissie Ray MAC SHARRY Lid van de Commissie