Home

VERORDENING (EEG) Nr. 585/92 VAN DE COMMISSIE van 6 maart 1992 inzake de vrijstelling van de heffing bij invoer voor bepaalde produkten van de sector granen, overeenkomstig de Overeenkomsten tussen de Europese Economische Gemeenschap enerzijds en, respectievelijk, de Republiek Polen, de Republiek Hongarije en de Tsjechische en Slowaakse Federatieve Republiek anderzijds #

VERORDENING (EEG) Nr. 585/92 VAN DE COMMISSIE van 6 maart 1992 inzake de vrijstelling van de heffing bij invoer voor bepaalde produkten van de sector granen, overeenkomstig de Overeenkomsten tussen de Europese Economische Gemeenschap enerzijds en, respectievelijk, de Republiek Polen, de Republiek Hongarije en de Tsjechische en Slowaakse Federatieve Republiek anderzijds #

VERORDENING (EEG) Nr. 585/92 VAN DE COMMISSIE van 6 maart 1992 inzake de vrijstelling van de heffing bij invoer voor bepaalde produkten van de sector granen, overeenkomstig de Overeenkomsten tussen de Europese Economische Gemeenschap enerzijds en, respectievelijk, de Republiek Polen, de Republiek Hongarije en de Tsjechische en Slowaakse Federatieve Republiek anderzijds -

Publicatieblad Nr. L 062 van 07/03/1992 blz. 0040 - 0043


VERORDENING (EEG) Nr. 585/92 VAN DE COMMISSIE van 6 maart 1992 inzake de vrijstelling van de heffing bij invoer voor bepaalde produkten van de sector granen, overeenkomstig de Overeenkomsten tussen de Europese Economische Gemeenschap enerzijds en, respectievelijk, de Republiek Polen, de Republiek Hongarije en de Tsjechische en Slowaakse Federatieve Republiek anderzijds

DE COMMISSIE VAN DE EUROPESE GEMEENSCHAPPEN,

Gelet op het Verdrag tot oprichting van de Europese Economische Gemeenschap,

Gelet op Verordening (EEG) nr. 518/92 van de Raad van 27 februari 1992 houdende bepaalde voorwaarden voor de toepassing van de Interimovereenkomst betreffende de handel en aanverwante zaken tussen de Europese Economische Gemeenschap en de Europese Gemeenschap voor Kolen en Staal enerzijds en de Republiek Polen anderzijds (1), en met name op artikel 1,

Gelet op Verordening (EEG) nr. 519/92 van de Raad van 27 februari 1992 houdende bepaalde voorwaarden voor de toepassing van de Interimovereenkomst betreffende de handel en aanverwante zaken tussen de Europese Economische Gemeenschap en de Europese Gemeenschap voor Kolen en Staal enerzijds en de Republiek Hongarije anderzijds (2), en met name op artikel 1,

Gelet op Verordening (EEG) nr. 520/92 van de Raad van 27 februari 1992 houdende bepaalde voorwaarden voor de toepassing van de Interimovereenkomst betreffende de handel en aanverwante zaken tussen de Europese Economische Gemeenschap en de Europese Gemeenschap voor Kolen en Staal enerzijds en de Tsjechische en Slowaakse Federatieve Republiek anderzijds (3), en met name op artikel 1,

Gelet op Verordening (EEG) nr. 2727/75 van de Raad van 29 oktober 1975 houdende een gemeenschappelijke ordening der markten in de sector granen (4), laatstelijk gewijzigd bij Verordening (EEG) nr. 3577/90 (5), en met name op artikel 12,

Overwegende dat de Associatieovereenkomsten tussen de Europese Economische Gemeenschap en de Europese Gemeenschap voor Kolen en Staal enerzijds en, respectievelijk, de Republiek Polen, de Republiek Hongarije en de Tsjechische en Slowaakse Federatieve Republiek anderzijds op 16 december 1991 zijn ondertekend; dat de Gemeenschap heeft besloten om, in afwachting dat deze overeenkomsten in werking treden, met ingang van 1 maart 1992 de met de betrokken landen gesloten Interimovereenkomsten hierna "Interimovereenkomsten" genoemd, toe te passen;

Overwegende dat bij de Interimovereenkomsten is voorzien in een verlaging van de heffing bij de invoer van sommige produkten van de sector granen; dat de bedoelde heffing geleidelijk wordt verlaagd en slechts voor bepaalde hoeveelheden geldt;

Overwegende dat, met name om de oorsprong van de produkten te waarborgen, moet worden voorgeschreven dat de produkten slechts in het vrije verkeer kunnen worden gebracht na overlegging, overeenkomstig het bepaalde in Protocol nr. 4, van een door het land van uitvoer afgegeven certificaat EUR. 1;

Overwegende dat moet worden voorgeschreven dat de certificaten betreffende de invoer, binnen vastgestelde hoeveelheden, van de betrokken produkten worden afgegeven na afloop van een bezinningsperiode en, in voorkomend geval, na vaststelling van een uniform percentage voor de vermindering van de aangevraagde hoeveelheden; dat, ingeval de aangevraagde hoeveelheden met een uniform percentage worden verminderd, de marktdeelnemers hun aanvragen kunnen intrekken;

Overwegende dat moet worden bepaald welke gegevens de aanvragen en de certificaten moeten bevatten, waarbij wordt afgeweken van het bepaalde in de artikelen 8 en 21 van Verordening (EEG) nr. 3719/88 van de Commissie van 16 november 1988 houdende gemeenschappelijke uitvoeringsbepalingen inzake het stelsel van invoer-, uitvoer- en voorfixatiecertificaten voor landbouwprodukten (6), laatstelijk gewijzigd bij Verordening (EEG) nr. 1599/90 (7);

Overwegende dat het, met het oog op de leveringsvoorwaarden, aanbeveling verdient om de geldigheidsduur van de invoercertificaten te laten ingaan op de dag van afgifte en te laten verstrijken aan het einde van de derde maand volgende op de maand waarin het certificaat is afgegeven; dat certificaten die voor de maximumhoeveelheid uit hoofde van een gegeven jaar zijn afgegeven, slechts kunnen gelden tot aan het einde van de maand januari van het volgende jaar;

Overwegende dat, met het oog op een doeltreffend beheer van deze regeling, de zekerheid voor de invoercertificaten op 25 ecu per ton wordt vastgesteld, waarbij wordt afgeweken van het bepaalde in artikel 12 van Verordening (EEG) nr. 891/89 van de Commissie (8);

Overwegende dat ten aanzien van de invoer van brouwgerst maatregelen moeten worden genomen om de bestemming van dit produkt te controleren; dat, in afwachting van desbetreffende communautaire voorschriften, in dat verband moet worden bepaald dat aanvragen voor invoercertificaten niet vóór april 1992 kunnen worden ingediend;

Overwegende dat de in deze verordening vervatte maatregelen in overeenstemming zijn met het advies van het Comité van beheer voor granen,

HEEFT DE VOLGENDE VERORDENING VASTGESTELD:

Artikel 1

Overeenkomstig artikel 14, lid 2, van de Interimovereenkomsten komen de in de bijlage bij deze verordening genoemde produkten van oorsprong uit de betrokken Republieken, binnen de perken van de in die bijlage aangegeven hoeveelheden en verlagingspercentages, in aanmerking voor een gedeeltelijke verlaging van de invoerheffing.

Overeenkomstig het aan de Interimovereenkomsten gehechte Protocol nr. 4 moeten de produkten, om in aanmerking te komen voor deze regeling, wanneer zij in het vrije verkeer worden gebracht op de interne markt van de Gemeenschap, vergezeld gaan van het origineel van het door de bevoegde autoriteiten van het land van uitvoer afgegeven certificaat EUR. 1.

Artikel 2

1. De aanvragen voor invoercertificaten worden telkens op de tweede maandag van elke maand tot 13.00 uur (plaatselijke tijd Brussel) bij de bevoegde autoriteiten van iedere Lid-Staat ingediend.

Certificaataanvragen voor een hoeveelheid die groter is dan de voor de invoer van het betrokken produkt in het betrokken jaar beschikbaar gestelde hoeveelheid, zijn niet ontvankelijk.

2. De Lid-Staten delen de Commissie uiterlijk om 18.00 uur (plaatselijke tijd Brussel) op de dag van indiening van de certificaataanvragen per telex of per telefax mee welke aanvragen die dag zijn ingediend.

Deze gegevens mogen niet tegelijk met de mededeling over andere aanvragen voor invoercertificaten voor granen worden verstrekt.

3. Uiterlijk op de vijfde werkdag na de dag van indiening van de aanvragen bepaalt de Commissie in welke mate gevolg kan worden gegeven aan de certificaataanvragen en deelt zij dit per telex mee aan de Lid-Staten.

Indien de Commissie de aangevraagde hoeveelheden met een uniform percentage verlaagt, kunnen de belanghebbenden hun aanvraag intrekken.

4. Onverminderd de toepassing van lid 3, worden de certificaten afgegeven op de zevende werkdag volgende op de dag van indiening van de aanvraag. In afwijking van het bepaalde in artikel 21, lid 1, van Verordening (EEG) nr. 3719/88, gaat de geldigheidsduur van het certificaat in op de dag van feitelijke afgifte.

Artikel 3

In afwijking van het bepaalde in artikel 8, lid 1, van Verordening (EEG) nr. 891/89, gaat de geldigheidsduur van de invoercertificaten in op de dag van afgifte en verstrijkt hij aan het einde van de derde maand volgende op de maand waarin het certificaat is afgegeven. De geldigheidsduur van certificaten die voor de hoeveelheid uit hoofde van een gegeven jaar zijn afgegeven, verstrijkt evenwel aan het einde van de maand januari van het daaropvolgende jaar.

Artikel 4

In afwijking van het bepaalde in artikel 8, lid 4, van Verordening (EEG) nr. 3719/88, mag de in het vrije verkeer gebrachte hoeveelheid niet groter zijn dan de in de vakken 17 en 18 van het invoercertificaat vermelde hoeveelheid. In vak 19 van het certificaat wordt dan ook het cijfer 0 ingevuld.

Artikel 5

Voor de invoer van het betrokken produkt met verlaagde heffing als bedoeld in artikel 1 moeten de certificaataanvraag en het invoercertificaat de volgende vermeldingen bevatten:

a) in vak 8, de naam van het land van oorsprong van het produkt;

b) in vak 20 een van de volgende vermeldingen:

Reglamento (CEE) no 585/92;

Forordning (EOEF) nr. 585/92;

Verordnung (EWG) Nr. 585/92;

Êáíïíéóìueò (AAÏÊ) áñéè. 585/92;

Regulation (EEC) No 585/92;

Règlement (CEE) no 585/92;

Regolamento (CEE) n. 585/92;

Verordening (EEG) nr. 585/92;

Regulamento (CEE) no 585/92.

Het certificaat brengt de verplichting mee om uit het betrokken land in te voeren.

Bovendien is in vak 24 van het invoercertificaat de, al naar gelang van het geval, toepasselijke onderstaande vermelding opgenomen:

Exacción reguladora reducida un 20, 40, 60 %;

Nedsaettelse af importafgiften med 20, 40, 60 %;

Ermaessigung der Abschoepfung um 20, 40, 60 %;

ÌaaéùìÝíç aaéóoeïñUE êáôUE 20, 40, 60 %;

Levy reduction 20, 40, 60 %;

Prélèvement réduit de 20, 40, 60 %;

Prelievo ridotto del 20, 40, 60 %;

Met 20, 40, 60 % verlaagde heffing;

Direito nivelador reduzido de 20, 40, 60 %.

Artikel 6

In afwijking van het bepaalde in artikel 12, onder a) en b), van Verordening (EEG) nr. 891/89, bedraagt de zekerheid voor de in deze verordening bedoelde invoercertificaten 25 ecu per ton.

Artikel 7

Deze verordening treedt in werking op 7 maart 1992. Voor het produkt van GN-code ex 1003 00 90 is zij evenwel slechts van toepassing met ingang van 1 april 1992. Deze verordening is verbindend in al haar onderdelen en is rechtstreeks toepasselijk in elke Lid-Staat.

Gedaan te Brussel, 6 maart 1992. Voor de Commissie

Ray MAC SHARRY

Lid van de Commissie

(1) PB nr. L 56 van 29. 2. 1992, blz. 3. (2) PB nr. L 56 van 29. 2. 1992, blz. 6. (3) PB nr. L 56 van 29. 2. 1992, blz. 9. (4) PB nr. L 281 van 1. 11. 1975, blz. 1. (5) PB nr. L 353 van 17. 12. 1990, blz. 23. (6) PB nr. L 331 van 2. 12. 1988, blz. 1. (7) PB nr. L 151 van 15. 6. 1990, blz. 29. (8) PB nr. L 94 van 7. 4. 1989, blz. 13.

BIJLAGE

I. PRODUKTEN VAN OORSPRONG UIT DE REPUBLIEK HONGARIJE (in 1 000 ton)

Jaar 1992 1993 1994 1995 1996 Verlaging van de heffing (in %) 20 40 60 60 60 GN-code 1001 90 99 141 667 (1) 185 000 200 000 216 000 232 000

(1) Overeenkomstig het bepaalde in Protocol nr. 7 bij de Interimovereenkomsten zijn de hoeveelheden voor 1992 pro rata temporis verminderd. II. PRODUKTEN VAN OORSPRONG UIT DE TSJECHISCHE EN SLOWAAKSE FEDERATIEVE REPUBLIEK

(in 1 000 ton)

Jaar 1992 1993 1994 1995 1996 Verlaging van de heffing (in %) 20 40 60 60 60 GN-code ex 1003 00 90 25 000 (1) 32 500 35 500 38 000 41 000 GN-code 1101 00 00 16 667 (1) 22 000 23 500 25 500 27 000 GN-code 1107 10 99 29 167 (1) 38 000 41 500 44 500 47 500

(1) Overeenkomstig het bepaalde in Protocol nr. 7 bij de Interimovereenkomsten zijn de hoeveelheden voor 1992 pro rata temporis verminderd. III. PRODUKTEN VAN OORSPRONG UIT DE REPUBLIEK POLEN (in 1 000 ton)

Jaar 1992 1993 1994 1995 1996 Verlaging van de heffing (in %) 20 40 60 60 60 GN-code 1008 10 00 2 667 (1) 3 500 3 800 4 100 4 350

(1) Overeenkomstig het bepaalde in Protocol nr. 7 bij de Interimovereenkomsten zijn de hoeveelheden voor 1992 pro rata temporis verminderd.