Home

VERORDENING (EEG) Nr. 614/92 VAN DE COMMISSIE van 10 maart 1992 houdende vaststelling van eenheidswaarden voor de bepaling van de douanewaarde van bepaalde aan bederf onderhevige goederen #

VERORDENING (EEG) Nr. 614/92 VAN DE COMMISSIE van 10 maart 1992 houdende vaststelling van eenheidswaarden voor de bepaling van de douanewaarde van bepaalde aan bederf onderhevige goederen #

VERORDENING (EEG) Nr. 614/92 VAN DE COMMISSIE van 10 maart 1992 houdende vaststelling van eenheidswaarden voor de bepaling van de douanewaarde van bepaalde aan bederf onderhevige goederen -

Publicatieblad Nr. L 067 van 12/03/1992 blz. 0007 - 0010


VERORDENING (EEG) Nr. 614/92 VAN DE COMMISSIE van 10 maart 1992 houdende vaststelling van eenheidswaarden voor de bepaling van de douanewaarde van bepaalde aan bederf onderhevige goederen

DE COMMISSIE VAN DE EUROPESE GEMEENSCHAPPEN,

Gelet op het Verdrag tot oprichting van de Europese Economische Gemeenschap,

Gelet op Verordening (EEG) nr. 1577/81 van de Commissie van 12 juni 1981 houdende invoering van een systeem van vereenvoudigde procedures voor de bepaling van de douanewaarde van bepaalde aan bederf onderhevige goederen (1), laatstelijk gewijzigd bij Verordening (EEG) nr. 3334/90 (2), inzonderheid op artikel 1,

Overwegende dat in artikel 1 van Verordening (EEG) nr. 1577/81 is bepaald dat de Commissie periodieke eenheidswaarden vaststelt voor de produkten die zijn omschreven in de in de bijlage opgenomen klasse-indeling;

Overwegende dat de toepassing van de regelen en maatstaven bepaald in deze zelfde verordening op de gegevens die overeenkomstig het bepaalde in artikel 1, lid 2, van genoemde verordening aan de Commissie zijn medegedeeld, ertoe leidt voor de betrokken produkten de eenheidswaarden vast te stellen die zijn vermeld in de bijlage bij de onderhavige verordening,

HEEFT DE VOLGENDE VERORDENING VASTGESTELD:

Artikel 1

De eenheidswaarden bedoeld in artikel 1, lid 1, van Verordening (EEG) nr. 1577/81 worden vastgesteld zoals in de in de bijlage opgenomen lijst is vermeld.

Artikel 2

Deze verordening treedt in werking op 13 maart 1992. Deze verordening is verbindend in al haar onderdelen en is rechtstreeks toepasselijk in elke Lid-Staat.

Gedaan te Brussel, 10 maart 1992. Voor de Commissie

Karel VAN MIERT

Lid van de Commissie

(1) PB nr. L 154 van 13. 6. 1981, blz. 26. (2) PB nr. L 321 van 21. 11. 1990, blz. 6.

BIJLAGE

Ru- briek GN-code Omschrijving Bedrag van de eenheidswaarden/100 kg netto Ecu Bfr./Lfr. Dkr. DM Ffr. Dr. Iers £ Lire Fl. £ sterling 1.10 0701 90 51

0701 90 59 Nieuwe aardappelen (primeurs) 40,77 1 714 323,12 83,37 283,26 9 610 31,21 62 497 93,80 29,07 1.20 0702 00 10

0702 00 90 Tomaten 84,58 3 556 670,23 172,93 587,55 19 934 64,75 129 633 194,56 60,31 1.30 0703 10 19 Uien (andere dan plantuitjes) 20,69 870 163,98 42,31 143,75 4 877 15,84 31 717 47,60 14,75 1.40 0703 20 00 Knoflook 225,77 9 492 1 789,04 461,61 1 568,33 53 210 172,84 346 027 519,34 160,99 1.50 ex 0703 90 00 Prei 30,35 1 276 240,49 61,99 211,30 7 174 23,24 46 691 69,78 21,59 1.60 ex 0704 10 10

ex 0704 10 90 Bloemkool 33,99 1 429 269,36 69,50 236,13 8 011 26,02 52 099 78,19 24,23 1.70 0704 20 00 Spruitjes 53,72 2 267 423,88 110,06 374,08 11 735 41,29 82 719 124,09 37,72 1.80 0704 90 10 Witte kool en rode kool 23,05 975 182,88 47,36 160,54 5 181 17,70 35 248 53,35 16,11 1.90 ex 0704 90 90 Spruitende broccoli (Brassica oleracea var. italica) 91,97 3 866 728,80 188,05 638,89 21 676 70,41 140 961 211,56 65,58 1.100 ex 0704 90 90 Chinese kool 67,66 2 844 536,16 138,34 470,02 15 946 51,80 103 702 155,64 48,24 1.110 0705 11 10

0705 11 90 Kropsla 117,21 4 928 928,81 239,65 814,23 27 625 89,73 179 647 269,62 83,58 1.120 ex 0705 29 00 Andijvie 70,81 2 979 561,72 144,91 492,77 16 708 54,26 108 683 163,01 50,25 1.130 ex 0706 10 00 Wortelen 39,03 1 642 309,64 79,88 271,63 9 210 29,91 59 910 89,86 27,70 1.140 ex 0706 90 90 Radijs 76,39 3 212 605,38 156,20 530,70 18 005 58,48 117 090 175,74 54,47 1.150 0707 00 11

0707 00 19 Komkommers 79,23 3 331 627,83 161,99 550,38 18 673 60,65 121 433 182,25 56,49 1.160 0708 10 10

0708 10 90 Erwten (Pisum sativum), peultjes daaronder begrepen 290,95 12 233 2 305,56 594,89 2 021,13 68 573 222,75 445 930 669,29 207,47 1.170 Bonen: 1.170.1 0708 20 10

0708 20 90 Bonen (Vigna spp., Phaseolus spp.) 259,78 10 922 2 058,60 531,17 1 804,64 61 228 198,89 398 164 597,59 185,25 1.170.2 0708 20 10

0708 20 90 Bonen (Phaseolus ssp., vulgaris var. Compressus Savi) 303,78 12 772 2 407,21 621,12 2 110,24 71 596 232,57 465 591 698,79 216,62 1.180 ex 0708 90 00 Tuinbonen 92,83 3 894 734,40 189,09 645,42 21 793 71,04 142 837 212,96 66,61 1.190 0709 10 00 Artisjokken 110,36 4 640 874,53 225,65 766,64 26 010 84,49 169 147 253,87 78,69 1.200 Asperges: 1.200.1 ex 0709 20 00 - Groene 365,76 15 378 2 898,35 747,84 2 540,79 86 204 280,02 560 584 841,37 260,82 1.200.2 ex 0709 20 00 - Andere 208,70 8 782 1 655,44 427,06 1 452,23 49 241 159,93 320 296 480,43 148,10 1.210 0709 30 00 Aubergines 97,90 4 116 775,83 200,18 680,12 23 075 74,95 150 057 225,21 69,81 1.220 ex 0709 40 00 Bleekselderij (Apium graveolens var. Dulce) 64,44 2 709 510,69 131,77 447,69 15 189 49,34 98 776 148,25 45,95 1.230 0709 51 30 Cantharellen 713,23 30 060 5 626,73 1 460,68 4 977,83 162 425 546,18 1 092 598 1 645,94 501,92 1.240 0709 60 10 Niet-scherpsmakende pepers 79,27 3 333 628,20 162,09 550,70 18 684 60,69 121 504 182,36 56,53 1.250 0709 90 50 Venkel 71,25 2 996 564,66 145,69 495,00 16 794 54,55 109 213 163,91 50,81 1.260 0709 90 70 Kleine pompoenen (zogenaamde courgettes) 38,41 1 614 304,72 78,38 267,79 8 982 29,39 59 164 88,32 27,15 1.270 0714 20 10 Bataten (zoete aardappelen), geheel, vers (bestemd voor menselijke consumptie) 98,95 4 174 781,50 202,59 690,51 22 594 75,77 151 536 228,30 69,55 2.10 ex 0802 40 00 Kastanjes (Castanea spp.), vers 131,65 5 522 1 041,42 268,14 915,24 30 904 100,74 202 551 301,99 94,47 2.20 ex 0803 00 10 Bananen (andere dan "plantains"), vers 49,28 2 072 390,55 100,77 342,37 11 615 37,73 75 538 113,37 35,14 2.30 ex 0804 30 00 Ananassen, vers 42,56 1 789 337,25 87,02 295,64 10 030 32,58 65 229 97,90 30,34 2.40 ex 0804 40 10

ex 0804 40 90 Advokaten, vers 121,25 5 098 960,87 247,93 842,33 28 578 92,83 185 847 278,93 86,46 2.50 ex 0804 50 00 Guaves en manga's, vers 135,99 5 717 1 077,63 278,05 944,69 32 051 104,11 208 430 312,83 96,97 2.60 Sinaasappelen, andere dan pomeransen (bittere oranjeappelen), vers: 2.60.1 0805 10 11

0805 10 21

0805 10 31

0805 10 41 - Bloedsinaasappelen en halfbloedsinaasappelen 45,91 1 930 363,86 93,88 318,97 10 822 35,15 70 376 105,62 32,74 2.60.2 0805 10 15

0805 10 25

0805 10 35

0805 10 45 - Navels, navelines, navelates, salustiana's, verna's, valencia lates, maltaises, shamoutis, ovalis, trovita en hamlins 34,94 1 469 276,90 71,44 242,74 8 235 26,75 53 558 80,38 24,91 2.60.3 0805 10 19

0805 10 29

0805 10 39

0805 10 49 - Andere 23,74 998 188,15 48,54 164,94 5 596 18,17 36 391 54,61 16,93 2.70 Mandarijnen (tangerines en satsuma's daaronder begrepen), vers; clementines, wilkings en dergelijke kruisingen van citrusvruchten, vers: 2.70.1 ex 0805 20 10 - Clementines 119,35 5 018 945,77 244,03 829,09 28 129 91,37 182 926 274,55 85,10 2.70.2 ex 0805 20 30 - Monreales en satsuma's 70,74 2 974 560,62 144,65 491,45 16 674 54,16 108 432 162,74 50,44 2.70.3 ex 0805 20 50 - Mandarijnen en wilkings 60,07 2 525 476,03 122,82 417,30 14 158 45,99 92 072 138,19 42,83 2.70.4 ex 0805 20 70

ex 0805 20 90 - Tangerines en andere 67,29 2 829 533,23 137,58 467,45 15 859 51,51 103 135 154,79 47,98 2.80 ex 0805 30 10 Citroenen (Citrus limon, Citrus limonum), vers 39,04 1 641 309,42 79,83 271,25 9 203 29,89 59 846 89,82 27,84 2.85 ex 0805 30 90 Lemmetjes (Citrus aurantifolia), vers 134,61 5 659 1 066,68 275,23 935,09 31 725 103,05 206 312 309,65 95,98 2.90 Pompelmoezen en pomelo's of grapefruit, vers: 2.90.1 ex 0805 40 00 - Witte 28,95 1 217 229,42 59,19 201,12 6 823 22,16 44 374 66,60 20,64 2.90.2 ex 0805 40 00 - Roze 59,19 2 488 469,04 121,02 411,18 13 950 45,31 90 720 136,16 42,20 2.100 0806 10 11

0806 10 15

0806 10 19 Druiven voor tafelgebruik 120,44 5 064 954,43 246,26 836,68 28 387 92,21 184 600 277,06 85,88 2.110 0807 10 10 Watermeloenen 25,62 1 076 203,27 52,29 178,63 5 992 19,61 39 467 58,92 18,11 2.120 Andere meloenen: 2.120.1 ex 0807 10 90 - Amarillo, Cuper, Honey Dew (daaronder begrepen Cantalene), Onteniente, Piel de Sapo (daaronder begrepen Verde Liso), Rochet, Tendral, Futuro 59,02 2 481 467,74 120,69 410,04 13 911 45,19 90 468 135,78 42,09 2.120.2 ex 0807 10 90 - Andere 151,39 6 365 1 199,69 309,55 1 051,68 35 681 115,90 232 037 348,26 107,95 2.130 0808 10 91

0808 10 93

0808 10 99 Appelen 76,51 3 217 606,33 156,44 531,53 18 033 58,58 117 273 176,01 54,56 2.140 Peren: 2.140.1 0808 20 31

0808 20 33

0808 20 35

0808 20 39 Peren - Nashi (Pyrus pyrifolia) 225,64 9 487 1 788,02 461,35 1 567,44 53 180 172,75 345 830 519,05 160,90 2.140.2 0808 20 31

0808 20 33

0808 20 35

0808 20 39 Andere 76,14 3 201 603,41 155,69 528,97 17 946 58,29 116 708 175,16 54,30 2.150 0809 10 00 Abrikozen 61,28 2 577 485,48 125,15 426,56 14 483 46,92 94 255 140,88 43,60 2.160 0809 20 10

0809 20 90 Kersen 150,60 6 316 1 191,32 306,73 1 046,98 35 352 115,24 231 706 345,46 108,06 2.170 ex 0809 30 00 Perziken 126,49 5 318 1 002,36 258,63 878,70 29 812 96,84 193 871 290,97 90,20 2.180 ex 0809 30 00 Nectarines 165,89 6 975 1 314,61 339,20 1 152,43 39 099 127,01 254 264 381,62 118,30 2.190 0809 40 11

0809 40 19 Pruimen 116,68 4 906 924,65 238,58 810,58 27 501 89,33 178 841 268,42 83,20 2.200 0810 10 10

0810 10 90 Aardbeien 300,68 12 642 2 382,67 614,79 2 088,73 70 866 230,20 460 844 691,67 214,41 2.205 0810 20 10 Frambozen 862,08 36 245 6 831,24 1 762,63 5 988,49 203 178 660,00 1 321 262 1 983,06 614,73 2.210 0810 40 30 Blauwe bosbessen (vruchten van de Vaccinium myrtillus) 136,31 5 755 1 079,64 279,74 950,71 30 917 104,59 209 154 315,16 95,45 2.220 0810 90 10 Kiwi's (Actinidia chinensis Planch.) 66,11 2 779 523,89 135,17 459,26 15 582 50,61 101 329 152,08 47,14 2.230 ex 0810 90 80 Granaatappels 64,68 2 721 513,07 132,36 450,09 15 261 49,56 99 270 148,90 45,90 2.240 ex 0810 90 80 Kaki-appels (daaronder begrepen Sharon-vrucht) 96,40 4 053 763,95 197,11 669,70 22 721 73,80 147 759 221,76 68,74 2.250 ex 0810 90 30 Litchis 171,74 7 220 1 360,90 351,14 1 193,01 40 476 131,48 263 218 395,06 122,46