Home

VERORDENING (EEG) Nr. 637/92 VAN DE COMMISSIE van 12 maart 1992 betreffende het beëindigen van de visserij op schelvis door vissersvaartuigen die de vlag voeren van het Verenigd Koninkrijk #

VERORDENING (EEG) Nr. 637/92 VAN DE COMMISSIE van 12 maart 1992 betreffende het beëindigen van de visserij op schelvis door vissersvaartuigen die de vlag voeren van het Verenigd Koninkrijk #

VERORDENING (EEG) Nr. 637/92 VAN DE COMMISSIE van 12 maart 1992 betreffende het beëindigen van de visserij op schelvis door vissersvaartuigen die de vlag voeren van het Verenigd Koninkrijk -

Publicatieblad Nr. L 069 van 14/03/1992 blz. 0013 - 0013


VERORDENING (EEG) Nr. 637/92 VAN DE COMMISSIE van 12 maart 1992 betreffende het beëindigen van de visserij op schelvis door vissersvaartuigen die de vlag voeren van het Verenigd Koninkrijk

DE COMMISSIE VAN DE EUROPESE GEMEENSCHAPPEN,

Gelet op het Verdrag tot oprichting van de Europese Economische Gemeenschap,

Gelet op Verordening (EEG) nr. 2241/87 van de Raad van 23 juli 1987 houdende vaststelling van bepaalde maatregelen voor controle op de visserijactiviteiten (1), gewijzigd bij Verordening (EEG) nr. 3483/88 (2), inzonderheid op artikel 11, lid 3,

Overwegende dat Verordening (EEG) nr. 3884/91 van de Raad van 18 december 1991 houdende verdeling voor 1992, van bepaalde vangstquota over de Lid-Staten voor vaartuigen die vissen in de exclusieve economische zone van Noorwegen en in de visserijzone rond Jan Mayen (3), quota vastlegt voor schelvis voor 1992;

Overwegende dat het, om de naleving te waarborgen van de bepalingen inzake de kwantitatieve beperking van de vangsten uit bepaalde bestanden, waarvoor een quotum is vastgesteld, noodzakelijk is dat de Commissie de datum vastlegt waarop het toegewezen quotum wordt geacht volledig te zijn gebruikt ten gevolge van de vangsten verricht door de vaartuigen die de vlag voeren van een Lid-Staat;

Overwegende dat, volgens de gegevens medegedeeld aan de Commissie, de vangsten van schelvis in de wateren van de ICES-gebieden I en II (Noorse wateren ten noorden van 62°00NB), door vaartuigen die de vlag voeren van het Verenigd Koninkrijk of die in het Verenigd Koninkrijk zijn geregistreerd, het voor 1992 toegewezen quotum bereikt hebben; dat het Verenigd Koninkrijk de visserij op dit bestand verboden heeft met ingang van 28 februari 1992; dat het daarom noodzakelijk is deze datum aan te houden,

HEEFT DE VOLGENDE VERORDENING VASTGESTELD:

Artikel 1

Door de vangsten van schelvis in de wateren van de ICES-gebieden I en II (Noorse wateren ten noorden van 62°00NB), door vaartuigen die de vlag voeren van het Verenigd Koninkrijk of die in het Verenigd Koninkrijk zijn geregistreerd, wordt het aan het Verenigd Koninkrijk voor 1992 toegewezen quotum geacht volledig te zijn gebruikt.

De visserij op schelvis in de wateren van de ICES-gebieden I en II (Noorse wateren ten noorden van 62°00NB), door vaartuigen die de vlag voeren van het Verenigd Koninkrijk of die in het Verenigd Koninkrijk zijn geregistreerd, is verboden alsmede het aan boord houden, de overlading en het lossen van dit bestand welke door vermelde vaartuigen gevangen is in deze wateren na de datum van toepassing van deze verordening.

Artikel 2

Deze verordening treedt in werking op de dag volgende op die van haar bekendmaking in het Publikatieblad van de Europese Gemeenschappen.

Zij is van toepassing vanaf 28 februari 1992. Deze verordening is verbindend in al haar onderdelen en is rechtstreeks toepasselijk in elke Lid-Staat.

Gedaan te Brussel, 12 maart 1992. Voor de Commissie

Filippo M. PANDOLFI

Vice-Voorzitter

(1) PB nr. L 207 van 29. 7. 1987, blz. 1. (2) PB nr. L 306 van 11. 11. 1988, blz. 2. (3) PB nr. L 367 van 31. 12. 1991, blz. 46.