Home

Verordening (EEG) nr. 652/92 van de Commissie van 16 maart 1992 tot wijziging van Verordening (EEG) nr. 147/91 tot vaststelling van tolerantiegrenzen voor de verliezen aan door de interventiebureaus opgeslagen landbouwprodukten

Verordening (EEG) nr. 652/92 van de Commissie van 16 maart 1992 tot wijziging van Verordening (EEG) nr. 147/91 tot vaststelling van tolerantiegrenzen voor de verliezen aan door de interventiebureaus opgeslagen landbouwprodukten

Verordening (EEG) nr. 652/92 van de Commissie van 16 maart 1992 tot wijziging van Verordening (EEG) nr. 147/91 tot vaststelling van tolerantiegrenzen voor de verliezen aan door de interventiebureaus opgeslagen landbouwprodukten

Publicatieblad Nr. L 070 van 17/03/1992 blz. 0005 - 0005
Bijzondere uitgave in het Fins: Hoofdstuk 3 Deel 41 blz. 0093
Bijzondere uitgave in het Zweeds: Hoofdstuk 3 Deel 41 blz. 0093


VERORDENING (EEG) Nr. 652/92 VAN DE COMMISSIE van 16 maart 1992 tot wijziging van Verordening (EEG) nr. 147/91 tot vaststelling van tolerantiegrenzen voor de verliezen aan door de interventiebureaus opgeslagen landbouwprodukten

DE COMMISSIE VAN DE EUROPESE GEMEENSCHAPPEN,

Gelet op het Verdrag tot oprichting van de Europese Economische Gemeenschap,

Gelet op Verordening (EEG) nr. 3492/90 van de Raad van 27 november 1990 houdende bepaling van de elementen die in acht dienen te worden genomen in de jaarrekeningen voor de financiering van interventiemaatregelen in de vorm van openbare opslag door het Europees Oriëntatie- en Garantiefonds voor de Landbouw, afdeling Garantie (1), en met name op artikel 4,

Overwegende dat het, gezien de tijd die nodig is om tabaksbladeren te verwerken, mogelijk is dat bepaalde hoeveelheden aan het einde van het boekjaar nog niet volledig zijn verwerkt; dat, voor de berekening van de toegestane verliezen, het toe te passen percentage moet gelden voor alle hoeveelheden die tijdens het boekjaar zijn verwerkt, met inbegrip van de hoeveelheden met de verwerking waarvan in het voorgaande boekjaar is begonnen;

Overwegende dat de desbetreffende bepaling in artikel 2, lid 2, tweede alinea, van Verordening (EEG) nr. 147/91 van de Commissie (2), verkeerd zou kunnen worden uitgelegd en bijgevolg nauwkeuriger moet worden geformuleerd;

Overwegende dat de in deze verordening vervatte maatregelen in overeenstemming zijn met het advies van het Comité van het EOGFL,

HEEFT DE VOLGENDE VERORDENING VASTGESTELD:

Artikel 1

Aan artikel 2, lid 2, tweede alinea, van Verordening (EEG) nr. 147/91 wordt het volgende toegevoegd:

"Bij de verwerking van tabak evenwel, geldt dit percentage ten opzichte van het totaal van, enerzijds, de hoeveelheden die in het boekjaar volledig zijn be- of verwerkt, en, anderzijds, de hoeveelheden waarvan de be- of verwerking reeds in het vorige boekjaar was begonnen maar in het boekjaar is voltooid.".

Artikel 2

Deze verordening treedt in werking op de derde dag volgende op die van haar bekendmaking in het Publikatieblad van de Europese Gemeenschappen.

Zij is van toepassing met ingang van 1 januari 1990. Deze verordening is verbindend in al haar onderdelen en is rechtstreeks toepasselijk in elke Lid-Staat.

Gedaan te Brussel, 16 maart 1992. Voor de Commissie

Ray MAC SHARRY

Lid van de Commissie

(1) PB nr. L 337 van 4. 12. 1990, blz. 3. (2) PB nr. L 17 van 23. 1. 1991, blz. 9.