Home

VERORDENING (EEG) Nr. 705/92 VAN DE COMMISSIE van 20 maart 1992 tot wijziging van Verordening (EEG) nr. 606/86 tot vaststelling van de uitvoeringsbepalingen van de aanvullende regeling voor het handelsverkeer voor in Spanje ingevoerde zuivelprodukten van herkomst uit de Gemeenschap van Tien en Portugal #

VERORDENING (EEG) Nr. 705/92 VAN DE COMMISSIE van 20 maart 1992 tot wijziging van Verordening (EEG) nr. 606/86 tot vaststelling van de uitvoeringsbepalingen van de aanvullende regeling voor het handelsverkeer voor in Spanje ingevoerde zuivelprodukten van herkomst uit de Gemeenschap van Tien en Portugal #

VERORDENING (EEG) Nr. 705/92 VAN DE COMMISSIE van 20 maart 1992 tot wijziging van Verordening (EEG) nr. 606/86 tot vaststelling van de uitvoeringsbepalingen van de aanvullende regeling voor het handelsverkeer voor in Spanje ingevoerde zuivelprodukten van herkomst uit de Gemeenschap van Tien en Portugal -

Publicatieblad Nr. L 075 van 21/03/1992 blz. 0029 - 0030


VERORDENING (EEG) Nr. 705/92 VAN DE COMMISSIE van 20 maart 1992 tot wijziging van Verordening (EEG) nr. 606/86 tot vaststelling van de uitvoeringsbepalingen van de aanvullende regeling voor het handelsverkeer voor in Spanje ingevoerde zuivelprodukten van herkomst uit de Gemeenschap van Tien en Portugal

DE COMMISSIE VAN DE EUROPESE GEMEENSCHAPPEN,

Gelet op het Verdrag tot oprichting van de Europese Economische Gemeenschap,

Gelet op de Akte van Toetreding van Spanje en Portugal, en met name op artikel 83,

Gelet op Verordening (EEG) nr. 569/86 van de Raad van 25 februari 1986 tot vaststelling van de algemene voorschriften voor de toepassing van de aanvullende regeling voor het handelsverkeer (1), gewijzigd bij Verordening (EEG) nr. 3296/88 (2), en met name op artikel 7, lid 1,

Overwegende dat in Verordening (EEG) nr. 606/86 van de Commissie (3), laatstelijk gewijzigd bij Verordening (EEG) nr. 63/92 (4), binnen één enkel indicatief plafond voor de verzending van zuivelprodukten naar Spanje twee hoeveelheden zijn vastgesteld, namelijk een voor produkten van herkomst uit de Gemeenschap van Tien en een andere voor produkten van herkomst uit Portugal; dat binnen dit plafond voor Portugal specifieke hoeveelheden zijn vastgesteld ten einde wijzigingen in het traditionele handelsverkeer van zuivelprodukten in de Gemeenschap te voorkomen; dat het voor een homogenere voorziening van de Spaanse markt dienstig is de huidige verdeling per kwartaal te vervangen door een verdeling per maand;

Overwegende dat de Raad melk en room in kleine verpakkingen van de lijst van produkten waarvoor de ARH tot bescherming van de Portugese markt geldt, heeft geschrapt; dat de Portugese markt, wat het handelsverkeer van deze produkten betreft, volledig in de communautaire markt is geïntegreerd; dat de eenheid van de communautaire markt voorrang moet krijgen op de handhaving van het traditionele handelsverkeer; dat derhalve binnen het indicatieve plafond voor de invoer van melk en room in kleine verpakkingen in Spanje niet meer dient te worden voorzien in afzonderlijke hoeveelheden voor, respectievelijk, produkten van herkomst uit de Gemeenschap van Tien en die uit Portugal;

Overwegende dat het Comité van beheer voor melk en zuivelprodukten geen advies heeft uitgebracht binnen de door zijn voorzitter bepaalde termijn,

HEEFT DE VOLGENDE VERORDENING VASTGESTELD:

Artikel 1

Verordening (EEG) nr. 606/86 wordt als volgt gewijzigd:

1. In artikel 2:

a) wordt lid 1 gelezen:

"1. De maximumhoeveelheid waarvoor de certificaten maandelijks mogen worden opgegeven, bedraagt één twaalfde van de in de bijlage vermelde hoeveelheden.";

b) worden in lid 2 de woorden "per kwartaal" vervangen door de woorden "per maand".

2. In artikel 3, lid 1, eerste alinea, worden de woorden "kwartaal", "dat kwartaal" en "het volgende kwartaal" vervangen door, respectievelijk, de woorden "maand", "die maand" en "de volgende maand".

3. De bijlage wordt ten aanzien van melk en room, karnemelk en wei, in verpakkingen met een netto-inhoud van niet meer dan 2 liter, gelezen:

GN-code Omschrijving Hoeveelheden Gemeenschap van Tien en Portugal "ex 0401 Melk en room, niet ingedikt, zonder toegevoegde suiker of andere zoetstoffen, in verpakkingen met een netto-inhoud van niet meer dan 2 liter ex 0403 Karnemelk, gestremde melk en room, yoghurt, kefir en andere gegiste of aangezuurde melk en room, niet ingedikt, zonder toegevoegde suiker of andere zoetstoffen, niet gearomatiseerd, noch met toegevoegde vruchten of cacao, in verpakkingen met een netto-inhoud van niet meer dan 2 liter 113 620" ex 0404 Wei, niet ingedikt, zonder toegevoegde suiker of andere zoetstoffen; produkten bestaande uit natuurlijke bestanddelen van melk, in verpakkingen met een netto-inhoud van niet meer dan 2 liter

Artikel 2

Deze verordening treedt in werking op de derde dag volgende op die van haar bekendmaking in het Publikatieblad van de Europese Gemeenschappen.

Zij is van toepassing met ingang van 1 april 1992. Deze verordening is verbindend in al haar onderdelen en is rechtstreeks toepasselijk in elke Lid-Staat.

Gedaan te Brussel, 20 maart 1992. Voor de Commissie

Ray MAC SHARRY

Lid van de Commissie

(1) PB nr. L 55 van 1. 3. 1986, blz. 106. (2) PB nr. L 293 van 27. 10. 1988, blz. 7. (3) PB nr. L 58 van 1. 3. 1986, blz. 28. (4) PB nr. L 6 van 11. 1. 1992, blz. 24.