Home

Verordening (EEG) nr. 1130/92 van de Commissie van 29 april 1992 houdende wijziging van de lijst in de bijlage bij Verordening (EEG) nr. 55/87 tot vaststelling van de lijst van vaartuigen met een lengte over alles van meer dan 8 meter en die in bepaalde kustzones van de Gemeenschap mogen vissen met de boomkor

Verordening (EEG) nr. 1130/92 van de Commissie van 29 april 1992 houdende wijziging van de lijst in de bijlage bij Verordening (EEG) nr. 55/87 tot vaststelling van de lijst van vaartuigen met een lengte over alles van meer dan 8 meter en die in bepaalde kustzones van de Gemeenschap mogen vissen met de boomkor

Verordening (EEG) nr. 1130/92 van de Commissie van 29 april 1992 houdende wijziging van de lijst in de bijlage bij Verordening (EEG) nr. 55/87 tot vaststelling van de lijst van vaartuigen met een lengte over alles van meer dan 8 meter en die in bepaalde kustzones van de Gemeenschap mogen vissen met de boomkor

Publicatieblad Nr. L 120 van 05/05/1992 blz. 0011 - 0012
Bijzondere uitgave in het Fins: Hoofdstuk 4 Deel 4 blz. 0085
Bijzondere uitgave in het Zweeds: Hoofdstuk 4 Deel 4 blz. 0085


VERORDENING (EEG) Nr. 1130/92 VAN DE COMMISSIE van 29 april 1992 houdende wijziging van de lijst in de bijlage bij Verordening (EEG) nr. 55/87 tot vaststelling van de lijst van vaartuigen met een lengte over alles van meer dan 8 meter en die in bepaalde kustzones van de Gemeenschap mogen vissen met de boomkor

DE COMMISSIE VAN DE EUROPESE

GEMEENSCHAPPEN,

Gelet op het Verdrag tot oprichting van de Europese Economische Gemeenschap,

Gelet op Verordening (EEG) nr. 3094/86 van de Raad van 7 oktober 1986 houdende technische maatregelen voor de instandhouding van de visbestanden (1), laatstelijk gewijzigd bij Verordening (EEG) nr. 3500/91 (2),

Gelet op Verordening (EEG) nr. 55/87 van de Commissie van 30 december 1986 tot vaststelling van de lijst van vaartuigen met een lengte over alles van meer dan 8 meter en die in bepaalde kustzones van de Gemeenschap mogen vissen met de boomkor (3), laatstelijk gewijzigd bij Verordening nr. 839/92 (4), en met name op artikel 3,

Overwegende dat de autoriteiten van Duitsland verzocht hebben in de lijst die als bijlage is gehecht aan Verordening (EEG) nr. 55/87 drie vaartuigen toe te voegen die voldoen aan de in artikel 1, lid 2, van genoemde verordening vastgestelde voorwaarden; dat de nationale autoriteiten alle vereiste gegevens hebben verstrekt voor dit verzoek op grond van artikel 3 van Verordening (EEG) nr. 55/87; dat de vaartuigen die toegevoegd worden aan de lijst in bijlage bij Verordening (EEG) nr. 55/87 vaartuigen vervangen die van dezelfde lijst werden geschrapt bij de Verordeningen (EEG) nr. 860/90 (5) en (EEG) nr. 551/92 (6) van de Commissie; dat uit deze gegevens blijkt dat het verzoek aan bovengenoemd artikel voldoet en dat de betrokken vaartuigen derhalve aan de lijst moeten worden toegevoegd,

HEEFT DE VOLGENDE VERORDENING

VASTGESTELD:

Artikel 1

De bijlage bij Verordening (EEG) nr. 55/87 wordt gewijzigd zoals aangegeven in de bijlage bij deze verordening.

Artikel 2

Deze verordening treedt in werking op de dag volgende op die van haar bekendmaking in het Publikatieblad van de Europese Gemeenschappen.

Deze verordening is verbindend in al haar onderdelen en is rechtstreeks toepasselijk in elke Lid-Staat.

Gedaan te Brussel, 29 april 1992.

Voor de Commissie

Manuel MARÍN

Vice-Voorzitter

(1) PB nr. L 288 van 11. 10. 1986, blz. 1.

(2) PB nr. L 331 van 3. 12. 1991, blz. 2.

(3) PB nr. L 8 van 10. 1. 1987, blz. 1.

(4) PB nr. L 88 van 3. 4. 1992, blz. 27.

(5) PB nr. L 90 van 2. 4. 1990, blz. 7.

(6) PB nr. L 60 van 2. 3. 1992, blz. 5.

BIJLAGE

Volgende vaartuigen worden toegevoegd aan de lijst bij Verordening (EEG) nr. 55/87:

Op de romp aangebrachte

identificatieletters

en -cijfers

Naam van het

vaartuig

Roepletters Haven van

registratie

Motorvermogen

(kW) DUITSLAND SC 27 Butendiek DIRZ Buesum 220 SH 1 Bleibtreu DMHR Heiligenhafen 220 ST 22 Korona DIQJ Toenning 169