Home

VERORDENING (EEG) Nr. 1134/92 VAN DE COMMISSIE van 4 mei 1992 tot vaststelling van de minimumprijs bij invoer voor bepaalde verwerkte produkten op basis van kersen voor het verkoopseizoen 1992/1993 #

VERORDENING (EEG) Nr. 1134/92 VAN DE COMMISSIE van 4 mei 1992 tot vaststelling van de minimumprijs bij invoer voor bepaalde verwerkte produkten op basis van kersen voor het verkoopseizoen 1992/1993 #

VERORDENING (EEG) Nr. 1134/92 VAN DE COMMISSIE van 4 mei 1992 tot vaststelling van de minimumprijs bij invoer voor bepaalde verwerkte produkten op basis van kersen voor het verkoopseizoen 1992/1993 -

Publicatieblad Nr. L 120 van 05/05/1992 blz. 0026 - 0027


VERORDENING (EEG) Nr. 1134/92 VAN DE COMMISSIE van 4 mei 1992 tot vaststelling van de minimumprijs bij invoer voor bepaalde verwerkte produkten op basis van kersen voor het verkoopseizoen 1992/1993

DE COMMISSIE VAN DE EUROPESE

GEMEENSCHAPPEN,

Gelet op het Verdrag tot oprichting van de Europese Economische Gemeenschap,

Gelet op Verordening (EEG) nr. 426/86 van de Raad van 24 februari 1986 houdende een gemeenschappelijke ordening der markten in de sector van op basis van groenten en fruit verwerkte produkten (1), laatstelijk gewijzigd bij Verordening (EEG) nr. 1943/91 (2), en met name op artikel 9, lid 6,

Gelet op Verordening (EEG) nr. 545/92 van de Raad van 3 februari 1992 betreffende de regeling voor de invoer in de Gemeenschap van produkten van oorsprong uit de Republieken Kroatië en Slovenië en de Joegoslavische Republieken Bosnië-Herzegowina, Macedonië en Montenegro (3), en met name op artikel 10,

Overwegende dat bij Verordening (EEG) nr. 3225/88 van de Raad (4) de algemene voorschriften van de regeling inzake de minimumprijs bij invoer voor bepaalde verwerkte kersen zijn vastgesteld;

Overwegende dat de minimumprijs bij invoer, overeenkomstig artikel 9, lid 2, van Verordening (EEG) nr. 426/86, wordt vastgesteld met inachtneming van:

- de prijs franco grens van de Gemeenschap,

- de wereldmarktprijzen,

- de situatie op de markt van de Gemeenschap,

- de ontwikkeling van het handelsverkeer met derde landen;

Overwegende dat voor bepaalde verwerkte kersen die zijn vermeld in bijlage I, deel B, van Verordening (EEG) nr. 426/86 een minimumprijs bij invoer voor het verkoopseizoen 1992/1993 moet worden vastgesteld op grond van voornoemde criteria; dat deze minimumprijs eveneens moet worden toegepast voor dezelfde produkten van oorsprong uit de Republieken Kroatië en Slovenië en de Joegoslavische Republieken Bosnië-Herzegowina, Macedonië en Montenegro die in Verordening (EEG) nr. 545/92 zijn vermeld;

Overwegende dat de in deze verordening vervatte maatregelen in overeenstemming zijn met het advies van het Comité van beheer voor op basis van groenten en fruit verwerkte produkten,

HEEFT DE VOLGENDE VERORDENING

VASTGESTELD:

Artikel 1

Ter uitvoering van artikel 9, lid 1, van Verordening (EEG) nr. 426/86 en van artikel 5, lid 2, tweede alinea van Verordening (EEG) nr. 545/92 wordt tijdens het verkoopseizoen 1992/1993 voor elk van de in de bijlage bij de onderhavige verordening vermelde produkten de in die bijlage vastgestelde minimumprijs bij invoer toegepast.

Artikel 2

Deze verordening treedt in werking op 10 mei 1992.

Deze verordening is verbindend in al haar onderdelen en is rechtstreeks toepasselijk in elke Lid-Staat.

Gedaan te Brussel, 4 mei 1992.

Voor de Commissie

Ray MAC SHARRY

Lid van de Commissie

(1) PB nr. L 49 van 27. 2. 1986, blz. 1.

(2) PB nr. L 175 van 4. 7. 1991, blz. 1.

(3) PB nr. L 63 van 7. 3. 1992, blz. 1.

(4) PB nr. L 288 van 21. 10. 1988, blz. 11.

BIJLAGE

(ecu/100 kg nettogewicht)

GN-code

Omschrijving

Minimumprijs

bij

invoer ex 0811 Vruchten, ook indien gestoomd of in water gekookt, bevroren, al dan niet met toegevoegde suiker of andere zoetstoffen: ex 0811 90 andere: met toegevoegde suiker of andere zoetstoffen: ex 0811 90 10 met een suikergehalte van meer dan 13 gewichtspercenten: zure kersen (Prunus cerasus): ex 0811 90 10 niet-ontpit 48,20 ex 0811 90 10 andere 54,50 andere kersen: ex 0811 90 10 niet-ontpit 48,20 ex 0811 90 10 andere 54,50 ex 0811 90 30 andere: zure kersen (Prunus cerasus): ex 0811 90 30 niet-ontpit 48,20 ex 0811 90 30 andere 54,50 andere kersen: ex 0811 90 30 niet-ontpit 48,20 ex 0811 90 30 andere 54,50 andere: ex 0811 90 90 andere: zure kersen (Prunus cerasus): ex 0811 90 90 niet-ontpit 48,20 ex 0811 90 90 andere 54,50 andere kersen: ex 0811 90 90 niet-ontpit 48,20 ex 0811 90 90 andere 54,50 ex 0812 Vruchten, voorlopig verduurzaamd (bij voorbeeld door middel van zwaveldioxyde of in water waaraan, voor het voorlopig verduurzamen, zout, zwavel of andere stoffen zijn toegevoegd, doch als zodanig niet geschikt voor dadelijke consumptie: 0812 10 00 kersen: ex 0812 10 00 zure kersen (Prunus cerasus) - ex 0812 10 00 andere - 2008 Vruchten en andere eetbare plantedelen, op andere wijze bereid of verduurzaamd, ook indien met toegevoegde suiker, andere zoetstoffen of alcohol, elders genoemd noch elders onder begrepen: 2008 60 kersen: zonder toegevoegde alcohol: met toegevoegde suiker, in verpakkingen met een netto-inhoud per onmiddellijke verpakking van meer dan 1 kg: 2008 60 51 zure kersen (Prunus cerasus) 60,80 2008 60 59 andere 60,80 met toegevoegde suiker, in verpakkingen met een netto-inhoud per onmiddellijke verpakking van niet meer dan 1 kg: 2008 60 61 zure kersen (Prunus cerasus) 67,10 2008 60 69 andere 67,10 zonder toegevoegde suiker, in verpakkingen met een netto-inhoud per onmiddellijke verpakking: van 4,5 kg of meer: 2008 60 71 zure kersen (Prunus cerasus) 53,70 2008 60 79 andere 53,70 van minder dan 4,5 kg: 2008 60 91 zure kersen (Prunus cerasus) 58,70 2008 60 99 andere 58,70