Home

VERORDENING (EEG) Nr. 1163/92 VAN DE COMMISSIE van 4 mei 1992 tot vaststelling van de jaarlijkse intrestpercentages van toepassing in geval van het ontstaan van een douaneschuld voor veredelingsprodukten of onveredelde goederen (regeling actieve veredeling) tijdens het tweede semester 1992 #

VERORDENING (EEG) Nr. 1163/92 VAN DE COMMISSIE van 4 mei 1992 tot vaststelling van de jaarlijkse intrestpercentages van toepassing in geval van het ontstaan van een douaneschuld voor veredelingsprodukten of onveredelde goederen (regeling actieve veredeling) tijdens het tweede semester 1992 #

VERORDENING (EEG) Nr. 1163/92 VAN DE COMMISSIE van 4 mei 1992 tot vaststelling van de jaarlijkse intrestpercentages van toepassing in geval van het ontstaan van een douaneschuld voor veredelingsprodukten of onveredelde goederen (regeling actieve veredeling) tijdens het tweede semester 1992 -

Publicatieblad Nr. L 122 van 07/05/1992 blz. 0016 - 0016


VERORDENING (EEG) Nr. 1163/92 VAN DE COMMISSIE van 4 mei 1992 tot vaststelling van de jaarlijkse intrestpercentages van toepassing in geval van het ontstaan van een douaneschuld voor veredelingsprodukten of onveredelde goederen (regeling actieve veredeling) tijdens het tweede semester 1992

DE COMMISSIE VAN DE EUROPESE GEMEENSCHAPPEN,

Gelet op het Verdrag tot oprichting van de Europese Economische Gemeenschap,

Gelet op Verordening (EEG) nr. 1999/85 van de Raad van 16 juli 1985 betreffende de regeling actieve veredeling (1),

Gelet op Verordening (EEG) nr. 2228/91 van de Commissie van 26 juni 1991 tot vaststelling van een aantal uitvoeringsbepalingen van Verordening (EEG) nr. 1999/85 van de Raad betreffende de regeling actieve veredeling (2), en inzonderheid artikel 62, lid 4, onder a),

Overwegende dat artikel 62, lid 4, onder a), van Verordening (EEG) nr. 2228/91 voorziet in de vaststelling, door de Commissie, van compenserende intresten in geval van ontstaan van een douaneschuld voor veredelingsprodukten of onveredelde goederen, ter compensatie van het ongerechtvaardigd financieel voordeel dat voortvloeit uit het uitstel van de datum van ontstaan van de douaneschuld in geval de goederen niet uit het douanegebied van de Gemeenschap worden uitgevoerd; dat de percentages van deze compenserende intresten voor het tweede semester 1992 werden vastgesteld overeenkomstig de regels bepaald bij dezelfde verordening,

HEEFT DE VOLGENDE VERORDENING VASTGESTELD:

Artikel 1

De jaarlijkse compenserende intrestpercentages bedoeld in artikel 62, lid 4, onder a), van Verordening (EEG) nr. 2228/91, toepasselijk gedurende de periode van 1 juli 1992 tot en met 31 december 1992, zijn als volgt vastgesteld:

Lid-Staat in % België 9,37 Denemarken 9,31 Bondsrepubliek Duitsland 9,30 Griekenland 22,82 Spanje 12,70 Frankrijk 9,60 Ierland 10,17 Italië 11,94 Luxemburg 9,37 Nederland 9,38 Portugal 17,85 Verenigd Koninkrijk 10,66

Artikel 2

Deze verordening treedt in werking op 1 juli 1992. Deze verordening is verbindend in al haar onderdelen en is rechtstreeks toepasselijk in elke Lid-Staat.

Gedaan te Brussel, 4 mei 1992. Voor de Commissie

Christiane SCRIVENER

Lid van de Commissie

(1) PB nr. L 188 van 20. 7. 1985, blz. 1. (2) PB nr. L 210 van 31. 7. 1991, blz. 1.