Home

VERORDENING (EEG) Nr. 1422/92 VAN DE COMMISSIE van 27 mei 1992 tot verlaging van de basisprijzen en de aankoopprijzen voor perziken en nectarines voor het verkoopseizoen 1992/1993 in verband met de overschrijding van de voor het verkoopseizoen 1991/1992 vastgestelde interventiedrempel #

VERORDENING (EEG) Nr. 1422/92 VAN DE COMMISSIE van 27 mei 1992 tot verlaging van de basisprijzen en de aankoopprijzen voor perziken en nectarines voor het verkoopseizoen 1992/1993 in verband met de overschrijding van de voor het verkoopseizoen 1991/1992 vastgestelde interventiedrempel #

VERORDENING (EEG) Nr. 1422/92 VAN DE COMMISSIE van 27 mei 1992 tot verlaging van de basisprijzen en de aankoopprijzen voor perziken en nectarines voor het verkoopseizoen 1992/1993 in verband met de overschrijding van de voor het verkoopseizoen 1991/1992 vastgestelde interventiedrempel -

Publicatieblad Nr. L 148 van 29/05/1992 blz. 0019 - 0020


VERORDENING (EEG) Nr. 1422/92 VAN DE COMMISSIE van 27 mei 1992 tot verlaging van de basisprijzen en de aankoopprijzen voor perziken en nectarines voor het verkoopseizoen 1992/1993 in verband met de overschrijding van de voor het verkoopseizoen 1991/1992 vastgestelde interventiedrempel

DE COMMISSIE VAN DE EUROPESE GEMEENSCHAPPEN,

Gelet op het Verdrag tot oprichting van de Europese Economische Gemeenschap,

Gelet op Verordening (EEG) nr. 1035/72 van de Raad van 18 mei 1972 houdende een gemeenschappelijke ordening der markten in de sector groenten en fruit (1), laatstelijk gewijzigd bij Verordening (EEG) nr. 1156/92 (2), inzonderheid op artikel 16 ter, lid 4,

Overwegende dat bij Verordening (EEG) nr. 1182/91 van de Commissie (3), de interventiedrempels voor het verkoopseizoen 1991/1992 zijn vastgesteld op 269 700 ton voor perziken en 62 400 ton voor nectarines;

Overwegende dat respectievelijk in artikel 16 bis, lid 1, van Verordening (EEG) nr. 1035/72 en artikel 2, lid 1, van Verordening (EEG) nr. 2240/88 van de Raad van 19 juli 1988 tot vaststelling, voor perziken, citroenen en sinaasappelen, van de bepalingen ter uitvoering van artikel 16 ter van Verordening (EEG) nr. 1035/72 (4), laatstelijk gewijzigd bij Verordening (EEG) nr. 1623/91 (5), is bepaald dat wanneer de voor interventie aangeboden hoeveelheden perziken of nectarines in de loop van een verkoopseizoen hoger uitkomen dan de voor het betrokken produkt en het betrokken verkoopseizoen vastgestelde interventiedrempels, de voor het volgende verkoopseizoen voor deze produkten vastgestelde basis- en aankoopprijzen worden verlaagd met 1 % per overschrijdingstranche van 23 000 ton voor perziken en van 3 000 ton voor nectarines;

Overwegende dat volgens de door de Lid-Staten verstrekte gegevens voor het verkoopseizoen 1991/1992 in de Gemeenschap interventiemaatregelen zijn genomen voor 424 423 ton perziken en 79 610 ton nectarines; dat derhalve door de Commissie voor het betrokken verkoopseizoen een overschrijding van de vastgestelde interventiedrempels is geconstateerd met 154 723 ton voor perziken en 17 210 ton voor nectarines;

Overwegende dat op grond van het voorafgaande de basisprijzen en de aankoopprijzen voor respectievelijk perziken en nectarines voor het verkoopseizoen 1992/1993, vastgesteld bij Verordening (EEG) nr. 1378/92 van de Raad van 21 mei 1992 tot vaststelling, voor het verkoopseizoen 1992/1993, van een aantal prijzen en andere bedragen die van toepassing zijn in de sector groenten en fruit (6), dienen te worden verlaagd met respectievelijk 6 % en 5 %;

Overwegende dat op grond van artikel 18 ter, lid 2, van Verordening (EEG) nr. 1035/72 voor de vaststelling van de eventuele overschrijding van de interventiedrempels geen rekening wordt gehouden met de hoeveelheden die tot het einde van het verkoopseizoen 1991/1992 op het grondgebied van de voormalige Duitse Democratische Republiek uit de markt zijn genomen;

Overwegende dat de in deze verordening vervatte maatregelen in overeenstemming zijn met het advies van het Comité van beheer voor groenten en fruit,

HEEFT DE VOLGENDE VERORDENING VASTGESTELD:

Artikel 1

De bij Verordening (EEG) nr. 1378/92 vastgestelde basisprijzen en aankoopprijzen voor het verkoopseizoen 1992/1993 worden verlaagd met 6 % voor perziken en 5 % voor nectarines, en zijn vermeld in de bijlage.

Artikel 2

Deze verordening treedt in werking op 1 juni 1992. Deze verordening is verbindend in al haar onderdelen en is rechtstreeks toepasselijk in elke Lid-Staat.

Gedaan te Brussel, 27 mei 1992. Voor de Commissie

Ray MAC SHARRY

Lid van de Commissie

(1) PB nr. L 118 van 20. 5. 1972, blz. 1. (2) PB nr. L 122 van 7. 5. 1992, blz. 3. (3) PB nr. L 115 van 8. 5. 1991, blz. 11. (4) PB nr. L 198 van 26. 7. 1988, blz. 9. (5) PB nr. L 150 van 15. 6. 1991, blz. 8. (6) PB nr. L 147 van 29. 5. 1992, blz. 7.

BIJLAGE

BASISPRIJZEN EN AANKOOPPRIJZEN

VERKOOPSEIZOEN 1992/1993

Perziken

Voor de periode van 1 juni tot en met 30 september 1992

(in ecu/100 kg netto)

Basisprijs Aankoopprijs EEG-10 Spanje Portugal EEG-10 Spanje Portugal Juni 42,70 41,38 42,70 23,71 22,99 23,71 Juli t/m september 40,31 39,23 40,31 22,58 21,98 22,58

De prijzen hebben betrekking op perziken van de variëteiten Amsden, Cardinal, Charles Ingouf, Dixired, Jeronimo, J.H. Hale, Merrill Gemfree, Michelini, Red Haven, San Lorenzo, Springcrest en Springtime van kwaliteitsklasse I, groottesortering 61 tot 67 mm, verpakt.

Nectarines (met inbegrip van bloedperziken)

Voor de periode van 1 juni tot en met 31 augustus 1992

(in ecu/100 kg netto)

Basisprijs Aankoopprijs Juni 56,26 27,00 Juli en augustus 51,88 24,90

Deze prijzen hebben betrekking op nectarines van de variëteiten Armking, Crimsongold, Early sun grand, Fantasia, Independence, May Grand, Nectared, Snow Queen en Stark red gold, van kwaliteitsklasse I, groottesortering 61 tot 67 mm, verpakt.

Opmerking

De in deze bijlage aangegeven prijzen zijn prijzen exclusief de kosten van de verpakking waarin het produkt wordt aangeboden.