Home

VERORDENING (EEG) Nr. 1423/92 VAN DE COMMISSIE van 27 mei 1992 tot vaststelling van de minimumaankoopprijs van citroenen bij levering aan de industrie en van het bedrag van de financiële vergoeding na verwerking daarvan, voor het verkoopseizoen 1992/1993 #

VERORDENING (EEG) Nr. 1423/92 VAN DE COMMISSIE van 27 mei 1992 tot vaststelling van de minimumaankoopprijs van citroenen bij levering aan de industrie en van het bedrag van de financiële vergoeding na verwerking daarvan, voor het verkoopseizoen 1992/1993 #

VERORDENING (EEG) Nr. 1423/92 VAN DE COMMISSIE van 27 mei 1992 tot vaststelling van de minimumaankoopprijs van citroenen bij levering aan de industrie en van het bedrag van de financiële vergoeding na verwerking daarvan, voor het verkoopseizoen 1992/1993 -

Publicatieblad Nr. L 148 van 29/05/1992 blz. 0021 - 0022


VERORDENING (EEG) Nr. 1423/92 VAN DE COMMISSIE van 27 mei 1992 tot vaststelling van de minimumaankoopprijs van citroenen bij levering aan de industrie en van het bedrag van de financiële vergoeding na verwerking daarvan, voor het verkoopseizoen 1992/1993

DE COMMISSIE VAN DE EUROPESE GEMEENSCHAPPEN,

Gelet op het Verdrag tot oprichting van de Europese Economische Gemeenschap,

Gelet op Verordening (EEG) nr. 1035/77 van de Raad van 17 mei 1977 houdende bijzondere maatregelen voor de verbetering van de afzet van op basis van citroenen verwerkte produkten (1), laatstelijk gewijzigd bij Verordening (EEG) nr. 1199/90 (2), inzonderheid op artikel 3,

Overwegende dat de minimumprijs die de verwerkende bedrijven aan de telers moeten betalen volgens artikel 1, lid 3, van Verordening (EEG) nr. 1035/77 wordt vastgesteld op 105 % van de gemiddelde bodemprijs, die overeenkomstig artikel 18, lid 1, onder a), eerste streepje, van Verordening (EEG) nr. 1035/72 van de Raad van 18 mei 1972 houdende een gemeenschappelijke organisatie der markten in de sector groenten en fruit (3), laatstelijk gewijzigd bij Verordening (EEG) nr. 1156/92 (4), wordt berekend vanaf het verkoopseizoen 1991/1992; dat de minimumprijs voor Spanje en Portugal is vastgesteld op 105 % van de gemiddelde bodemprijs die in deze Lid-Staten voor het betrokken verkoopseizoen geldt;

Overwegende dat, volgens artikel 2 van Verordening (EEG) nr. 1035/77, de financiële vergoeding niet hoger mag zijn dan het verschil tussen de in artikel 1 van die verordening bedoelde minimumaankoopprijs en de voor de grondstof in de producerende derde landen geldende prijzen;

Overwegende dat wegens de afwijkende bedragen die voor Spanje en Portugal zijn vastgesteld, bepalingen moeten worden vastgesteld voor de gevallen waarin een in die Lid-Staten geoogst produkt in een andere Lid-Staat verwerkt wordt;

Overwegende dat de in deze verordening vervatte maatregelen in overeenstemming zijn met het advies van het Comité van beheer voor groenten en fruit,

HEEFT DE VOLGENDE VERORDENING VASTGESTELD:

Artikel 1

1. Voor het verkoopseizoen 1992/1993 wordt de in artikel 1, lid 3, van Verordening (EEG) nr. 1035/77 bedoelde minimumprijs vastgesteld als volgt:

(in ecu/100 kg nettogewicht)

Spanje Portugal Overige Lid-Staten 11,61 11,76 14,71

2. De minimumprijs geldt voor een produkt af pakstation van de telers.

Artikel 2

Voor het verkoopseizoen 1992/1993 wordt het bedrag van de in artikel 2 van Verordening (EEG) nr. 1035/77 bedoelde financiële vergoeding vastgesteld als volgt:

(in ecu/100 kg nettogewicht)

Spanje Portugal Overige Lid-Staten 6,67 6,82 9,77

Artikel 3

De minimumprijs en de financiële vergoeding van toepassing zijn deze die gelden in de Lid-Staat waarin het produkt geoogst is.

Artikel 4

Deze verordening treedt in werking op de derde dag volgende op die van haar bekendmaking in het Publikatieblad van de Europese Gemeenschappen.

Zij is van toepassing vanaf 1 juni 1992. Deze verordening is verbindend in al haar onderdelen en is rechtstreeks toepasselijk in elke Lid-Staat.

Gedaan te Brussel, 27 mei 1992. Voor de Commissie

Ray MAC SHARRY

Lid van de Commissie

(1) PB nr. L 125 van 19. 5. 1977, blz. 3. (2) PB nr. L 119 van 11. 5. 1990, blz. 61. (3) PB nr. L 118 van 20. 5. 1972, blz. 1. (4) PB nr. L 122 van 7. 5. 1992, blz. 3.