Home

VERORDENING (EEG) Nr. 1462/92 VAN DE COMMISSIE van 4 juni 1992 betreffende de aanpassing van de invoerprijs voor tafeldruiven van oorsprong uit Cyprus #

VERORDENING (EEG) Nr. 1462/92 VAN DE COMMISSIE van 4 juni 1992 betreffende de aanpassing van de invoerprijs voor tafeldruiven van oorsprong uit Cyprus #

VERORDENING (EEG) Nr. 1462/92 VAN DE COMMISSIE van 4 juni 1992 betreffende de aanpassing van de invoerprijs voor tafeldruiven van oorsprong uit Cyprus -

Publicatieblad Nr. L 153 van 05/06/1992 blz. 0010 - 0011


VERORDENING (EEG) Nr. 1462/92 VAN DE COMMISSIE van 4 juni 1992 betreffende de aanpassing van de invoerprijs voor tafeldruiven van oorsprong uit Cyprus

DE COMMISSIE VAN DE EUROPESE GEMEENSCHAPPEN,

Gelet op het Verdrag tot oprichting van de Europese Economische Gemeenschap,

Gelet op Verordening (EEG) nr. 3488/89 van de Raad van 21 november 1989 tot vaststelling van de wijze waarop over enige in het kader van de overeenkomsten met de Middellandse-Zeelanden voorziene bepalingen inzake landbouwprodukten wordt besloten (1), inzonderheid op artikel 2,

Overwegende dat de Gemeenschap, overeenkomstig de met verscheidene derde landen uit het Middellandse-Zeegebied gesloten overeenkomsten, tot aanpassing van de invoerprijzen van bepaalde soorten groenten en fruit van oorsprong uit die landen kan besluiten met inachtneming van de jaarlijkse handelsbalansen per produkt en per land die ter uitvoering van Verordening (EEG) nr. 451/89 van de Raad van 20 februari 1989 betreffende de op bepaalde landbouwprodukten van oorsprong uit sommige mediterrane derde landen toe te passen procedure (2) worden opgesteld;

Overwegende dat de toetsing van de vooruitzichten voor de uitvoer vanuit Cyprus aan de ontwikkeling van de communautaire markt ertoe leidt de invoerprijs voor tafeldruiven inderdaad aan te passen;

Overwegende dat deze aanpassing van de invoerprijs betrekking moet hebben op het bedrag aan douanerechten dat moet worden afgetrokken van de representatieve prijzen die in de Gemeenschap voor de berekening van de invoerprijs van tafeldruiven als bedoeld in artikel 24 van Verordening (EEG) nr. 1035/72 van de Raad van 18 mei 1972 houdende een gemeenschappelijke ordening der markten in de sector groenten en fruit (3), laatstelijk gewijzigd bij Verordening (EEG) nr. 1156/92 (4), worden geconstateerd; dat met een vermindering van de helft het beoogde doel kan worden bereikt; dat deze normaal voor de periode van 8 juni tot en met 4 augustus vast te stellen vermindering, binnen de overeenkomstig de mediterrane overeenkomsten vastgestelde hoeveelheden, eerst op de datum waarop de referentieprijzen voor tafeldruiven van toepassing worden, namelijk op 21 juli, moet ingaan;

Overwegende dat om de regeling doeltreffend te kunnen toepassen, dient te worden nagegaan hoe de invoer van die produkten zich ontwikkelt; dat daartoe op de invoer van tafeldruiven binnen het tariefcontingent voor 1992 in het kader van het beheer van dat contingent overeenkomstig Verordening (EEG) nr. 3913/91 van de Raad (5) een statistische controle moet worden uitgeoefend, terwijl op de invoer boven dat contingent, tot ten hoogste 10 500 ton, op communautair niveau toezicht moet worden gehouden;

Overwegende dat de in deze verordening vervatte maatregelen in overeenstemming zijn met het advies van het Comité van beheer voor groenten en fruit,

HEEFT DE VOLGENDE VERORDENING VASTGESTELD:

Artikel 1

Voor de berekening van de in artikel 24, lid 3, van Verordening (EEG) nr. 1035/72 bedoelde invoerprijs van tafeldruiven van GN-code 0806 10 19 (volgnummer 19.0040) van oorsprong uit Cyprus, wordt in de periode van 21 juli tot en met 4 augustus 1992 het bedrag aan douanerechten dat van de geconstateerde representatieve prijzen moet worden afgetrokken, met de helft verminderd. Deze vermindering geldt voor een hoeveelheid van ten hoogste 10 500 ton.

Artikel 2

1. Op de invoer van tafeldruiven boven het bij Verordening (EEG) nr. 3913/91 vastgestelde tariefcontingent van 9 500 ton, doch binnen de in artikel 1 genoemde maximumhoeveelheid van 10 500 ton, van oorsprong uit Cyprus, wordt communautair toezicht uitgeoefend.

2. De afboekingen op de betrokken hoeveelheden geschieden naarmate de produkten onder dekking van een aangifte voor het vrije verkeer, vergezeld van een certificaat inzake goederenverkeer, bij de douane worden aangegeven.

Een produkt mag slechts op die hoeveelheid worden afgeboekt indien vóór de datum waarop deze preferentiële regeling afloopt, het certificaat inzake goederenverkeer wordt overgelegd.

De graad van uitputting van de genoemde hoeveelheden wordt op het niveau van de Gemeenschap vastgesteld aan de hand van de invoer die overeenkomstig de in de eerste en de tweede alinea vervatte voorwaarden is afgeboekt.

De Lid-Staten stellen de Commissie volgens de in lid 4 vermelde frequenties en binnen de in dat lid gestelde termijnen, van de invoer in kennis.

3. Zodra de betrokken hoeveelheden zijn bereikt, deelt de Commissie de Lid-Staten de datum mede waarop de preferentiële regeling afloopt.

4. De Lid-Staten verstrekken de Commissie per periode van tien dagen overzichten van de afboekingen; die overzichten moeten haar binnen vijf dagen na afloop van de respectieve periode van tien dagen worden toegezonden.

Artikel 3

Deze verordening treedt in werking op 8 juni 1992. Deze verordening is verbindend in al haar onderdelen en is rechtstreeks toepasselijk in elke Lid-Staat.

Gedaan te Brussel, 4 juni 1992. Voor de Commissie

Ray MAC SHARRY

Lid van de Commissie

(1) PB nr. L 340 van 23. 11. 1989, blz. 2. (2) PB nr. L 52 van 24. 2. 1989, blz. 7. (3) PB nr. L 118 van 20. 5. 1972, blz. 1. (4) PB nr. L 122 van 7. 5. 1992, blz. 3. (5) PB nr. L 372 van 31. 12. 1991, blz. 20.