Home

VERORDENING (EEG) Nr. 1486/92 VAN DE COMMISSIE van 9 juni 1992 tot wijziging van Verordening (EEG) nr. 2292/91 houdende uitvoeringsbepalingen voor de aanvullende regeling voor het handelsverkeer in de sector rijst bij invoer in Portugal #

VERORDENING (EEG) Nr. 1486/92 VAN DE COMMISSIE van 9 juni 1992 tot wijziging van Verordening (EEG) nr. 2292/91 houdende uitvoeringsbepalingen voor de aanvullende regeling voor het handelsverkeer in de sector rijst bij invoer in Portugal #

VERORDENING (EEG) Nr. 1486/92 VAN DE COMMISSIE van 9 juni 1992 tot wijziging van Verordening (EEG) nr. 2292/91 houdende uitvoeringsbepalingen voor de aanvullende regeling voor het handelsverkeer in de sector rijst bij invoer in Portugal -

Publicatieblad Nr. L 156 van 10/06/1992 blz. 0006 - 0006


VERORDENING (EEG) Nr. 1486/92 VAN DE COMMISSIE van 9 juni 1992 tot wijziging van Verordening (EEG) nr. 2292/91 houdende uitvoeringsbepalingen voor de aanvullende regeling voor het handelsverkeer in de sector rijst bij invoer in Portugal

DE COMMISSIE VAN DE EUROPESE GEMEENSCHAPPEN,

Gelet op het Verdrag tot oprichting van de Europese Economische Gemeenschap,

Gelet op de Akte van Toetreding van Spanje en Portugal, inzonderheid op artikel 85, lid 3,

Gelet op Verordening (EEG) nr. 569/86 van de Raad van 25 februari 1986 tot vaststelling van de algemene regels voor de toepassing van de aanvullende regeling voor het handelsverkeer (1), gewijzigd bij Verordening (EEG) nr. 3296/88 (2), en met name op artikel 7, lid 1,

Overwegende dat bij Verordening (EEG) nr. 2292/91 van de Commissie van 30 juli 1991 houdende uitvoeringsbepalingen voor de aanvullende regeling voor het handelsverkeer in de sector rijst bij invoer in Portugal (3), voor het verkoopseizoen 1991/1992 een indicatief plafond voor de invoer van equivalente gedopte rijst in Portugal is vastgesteld;

Overwegende dat de Commissie, op grond van artikel 6, lid 2, van Verordening (EEG) nr. 574/86 van de Commissie van 28 februari 1986 houdende vaststelling van de uitvoeringsbepalingen van de aanvullende regeling voor het handelsverkeer (4), laatstelijk gewijzigd bij Verordening (EEG) nr. 3296/88, op 7 mei 1992 op de hoogte is gebracht van aanvragen om ARH-certificaten voor de invoer in Portugal van rijst, die betrekking hebben op een hoeveelheid die aanzienlijk groter is dan het bovengenoemde indicatieve invoerplafond; dat bijzondere maatregelen zijn vastgesteld bij Verordening (EEG) nr. 1204/92 van de Commissie van 11 mei 1992 betreffende de aanvragen om ARH-certificaten die op 7 mei 1992 zijn ingediend voor invoer van rijst in Portugal (5);

Overwegende dat op grond van de huidige toestand op de markt voor rijst in Portugal, waarbij het aanbod kleiner is dan de vraag, het indicatieve plafond voor het lopende verkoopseizoen moet worden verhoogd om een normale voorziening van de markt te waarborgen;

Overwegende dat de in deze verordening vervatte maatregelen in overeenstemming zijn met het advies van het Comité van beheer voor granen,

HEEFT DE VOLGENDE VERORDENING VASTGESTELD:

Artikel 1

In artikel 2, lid 1, van Verordening (EEG) nr. 2292/91 wordt het getal "90 000" vervangen door het getal "110 000".

Artikel 2

Deze verordening treedt in werking op de derde dag volgende op die van haar bekendmaking in het Publikatieblad van de Europese Gemeenschappen. Deze verordening is verbindend in al haar onderdelen en is rechtstreeks toepasselijk in elke Lid-Staat.

Gedaan te Brussel, 9 juni 1992. Voor de Commissie

Ray MAC SHARRY

Lid van de Commissie

(1) PB nr. L 55 van 1. 3. 1986, blz. 106. (2) PB nr. L 293 van 27. 10. 1988, blz. 7. (3) PB nr. L 209 van 31. 7. 1991, blz. 20. (4) PB nr. L 57 van 1. 3. 1986, blz. 1. (5) PB nr. L 126 van 12. 5. 1992, blz. 5.