Home

VERORDENING (EEG) NR. 1604/92 VAN DE RAAD van 15 juni 1992 houdende wijziging van Verordening (EEG) nr. 2504/88 betreffende de vrije zones en de vrije entrepots #

VERORDENING (EEG) NR. 1604/92 VAN DE RAAD van 15 juni 1992 houdende wijziging van Verordening (EEG) nr. 2504/88 betreffende de vrije zones en de vrije entrepots #

VERORDENING (EEG) NR. 1604/92 VAN DE RAAD van 15 juni 1992 houdende wijziging van Verordening (EEG) nr. 2504/88 betreffende de vrije zones en de vrije entrepots -

Publicatieblad Nr. L 173 van 27/06/1992 blz. 0030 - 0030


VERORDENING (EEG) NR. 1604/92 VAN DE RAAD van 15 juni 1992 houdende wijziging van Verordening (EEG) nr. 2504/88 betreffende de vrije zones en de vrije entrepots

DE RAAD VAN DE EUROPESE GEMEENSCHAPPEN,

Gelet op het Verdrag tot oprichting van de Europese Economische Gemeenschap, inzonderheid op artikel 113,

Gezien het voorstel van de Commissie(1) ,

Gezien het advies van het Europese Parlement(2) ,

Overwegende dat in Verordening (EEG) nr. 2504/88 van de Raad van 25 juli 1988 betreffende de vrijze zones en de vrije entrepots(3) in artikel 8, onder b), onder andere is bepaald dat in een vrije zone verrichte veredelingshandelingen plaatsvinden overeenkomstig de bepalingen van Verordening (EEG) nr. 1999/85 van de Raad van 16 juli 1985 betreffende de regeling actieve veredeling(4) ; dat in artikel 5 van laatstgenoemde verordening is bepaald dat de vergunning om voor de regeling actieve veredeling in aanmerking te komen slechts wordt verleend voor zover de wezenlijke belangen van de communautaire producenten niet worden geschaad en de economische voorwaarden met betrekking tot de toepassing van de betrokken regeling derhalve worden geëerbiedigd;

Overwegende dat in Besluit 91/314/EEG van de Raad van 26 juni 1991 tot instelling van een programma van speciaal op het afgelegen en insulaire karakter van de Canarische eilanden afgestemde maatregelen (Poseican)(5) in punt 8 van de bijlage is bepaald dat de handelingen van actieve veredeling in de vrije zones van de Canarische eilanden niet aan de economische voorwaarden van dit stelsel worden onderworpen; dat een soortgelijke bepaling is opgenomen in punt 11 van de bijlage bij Besluit 91/315/EEG van de Raad van 26 juni 1991 tot instelling van een programma van speciaal op het afgelegen en insulaire karakter van Madeira en de Azoren afgestemde maatregelen (Poseima)(6) ; dat Verordening (EEG) nr. 2504/88 dienovereenkomstig moet worden gewijzigd, met dien verstande evenwel dat deze wijziging ook zal gelden voor de overzeese departementen die evenals de bovengenoemde grondgebieden ultraperifeer gelegen zijn,

HEEFT DE VOLGENDE VERORDENING VASTGESTELD:

Artikel 1

In artikel 8, onder b), van Verordening (EEG) nr. 2504/88 worden de tweede en de derde alinea vervangen door:

"In afwijking van de eerste alinea zijn veredelingshandelingen op het grondgebied van de Oude Vrijhaven Hamburg, in de vrije zones van de Canarische eilanden, van de Azoren, van Madeira en van de overzeese departementen niet onderworpen aan de economische voorwaarden ingevolge de regeling actieve veredling.

Indien evenwel met betrekking tot de Oude Vrijhaven Hamburg in een bepaalde economische sector de mededingingsvoorwaarden in de Gemeenschap als gevolg van deze afwijking worden aangetast, besluit de Raad, met gekwalificeerde meerderheid van stemmen, op voorstel van de Commissie, tot de toepassing op de overeenkomstige economische activiteiten die op het grondgebied van de Oude Vrijhaven Hamburg zijn gevestigd, van de economische voorwaarden welke op communautair vlak op het gebied van de actieve veredeling zijn vastgesteld.".

Artikel 2

Deze verordening treedt in werking op de derde dag volgende op die van haar bekendmaking in het Publikatieblad van de Europese Gemeenschappen.

Deze verordening is verbindend in al haar onderdelen en is rechtstreeks toepasselijk in elke Lid-Staat.

Gedaan te Luxemburg, 15 juni 1992.

Voor de RaadDe VoorzitterJoao PINHEIRO

(1) PB nr. C 97 van 16. 4. 1992, blz. 14.

(2) Advies uitgebracht op 9 juni 1992 (nog niet verschenen in het Publikatieblad).

(3) PB nr. L 225 van 15. 8. 1988, blz. 8.

(4) PB nr. L 188 van 20. 7. 1985, blz. 1.

(5) PB nr. L 171 van 29. 6. 1991, blz. 5.

(6) PB nr. L 171 van 29. 6. 1991, blz. 10.