Home

VERORDENING (EEG) Nr. 1673/92 VAN DE COMMISSIE van 29 juni 1992 tot wijziging van Verordening (EEG) nr. 3864/91 tot vaststelling voor het visseizoen 1992 van de ophoudprijzen en verkoopprijzen voor de in bijlage I, onder A, D en E, van Verordening (EEG) nr. 3687/91 van de Raad genoemde visserijprodukten #

VERORDENING (EEG) Nr. 1673/92 VAN DE COMMISSIE van 29 juni 1992 tot wijziging van Verordening (EEG) nr. 3864/91 tot vaststelling voor het visseizoen 1992 van de ophoudprijzen en verkoopprijzen voor de in bijlage I, onder A, D en E, van Verordening (EEG) nr. 3687/91 van de Raad genoemde visserijprodukten #

VERORDENING (EEG) Nr. 1673/92 VAN DE COMMISSIE van 29 juni 1992 tot wijziging van Verordening (EEG) nr. 3864/91 tot vaststelling voor het visseizoen 1992 van de ophoudprijzen en verkoopprijzen voor de in bijlage I, onder A, D en E, van Verordening (EEG) nr. 3687/91 van de Raad genoemde visserijprodukten -

Publicatieblad Nr. L 176 van 30/06/1992 blz. 0007 - 0008


VERORDENING (EEG) Nr. 1673/92 VAN DE COMMISSIE van 29 juni 1992 tot wijziging van Verordening (EEG) nr. 3864/91 tot vaststelling voor het visseizoen 1992 van de ophoudprijzen en verkoopprijzen voor de in bijlage I, onder A, D en E, van Verordening (EEG) nr. 3687/91 van de Raad genoemde visserijprodukten

DE COMMISSIE VAN DE EUROPESE GEMEENSCHAPPEN,

Gelet op het Verdrag tot oprichting van de Europese Economische Gemeenschap,

Gelet op Verordening (EEG) nr. 3687/91 van de Raad van 28 november 1991 houdende een gemeenschappelijke ordening der markten in de sector visserijprodukten (1), en met name op artikel 12, lid 3,

Overwegende dat bij Verordening (EEG) nr. 3864/91 van de Commissie (2) voor het visseizoen 1992 met name de coëfficiënten zijn vastgesteld voor de berekening van de ophoudprijzen voor ver van de voornaamste verbruikscentra van de Gemeenschap gelegen aanvoergebieden;

Overwegende dat in het kader van het programma Poseican en gelet op de wijziging in de status van de Canarische eilanden, een bijzondere aanpassingscoëfficiënt moet worden vastgesteld voor sardines van de soort Sardina pilchardus uit de Atlantische Oceaan die in deze ultraperifere regio worden aangevoerd; dat bijgevolg Verordening (EEG) nr. 3864/91 moet worden gewijzigd;

Overwegende dat de in deze verordening vervatte maatregelen in overeenstemming zijn met het advies van het Comité van beheer voor visserijprodukten,

HEEFT DE VOLGENDE VERORDENING VASTGESTELD:

Artikel 1

Bijlage IV bij Verordening (EEG) nr. 3864/91 wordt vervangen door de bijlage bij deze verordening.

Artikel 2

Deze verordening treedt in werking op de dag van haar bekendmaking in het Publikatieblad van de Europese Gemeenschappen.

Zij is van toepassing met ingang van 1 juli 1992. Deze verordening is verbindend in al haar onderdelen en is rechtstreeks toepasselijk in elke Lid-Staat.

Gedaan te Brussel, 29 juni 1992. Voor de Commissie

Manuel MARÍN

Vice-Voorzitter

(1) PB nr. L 354 van 23. 12. 1991, blz. 1. (2) PB nr. L 363 van 31. 12. 1991, blz. 2.

BIJLAGE

"BIJLAGE IV

Ophoudprijs in ecu/ton Vissoort Lossingsgebieden Coëfficiënt Grootte (1) Ontdaan van ingewanden In gehele staat Extra, A (1) B (1) Extra, A (1) B (1) Makreel van de soort Scomber scombrus Kustgebieden en eilanden van Ierland 0,80 1

2

3 0

0

0 0

0

0 151

151

151 151

133

124 Kustgebieden en eilanden van de graafschappen Cornwall en Devon in het Verenigd Koninkrijk 0,83 1

2

3 0

0

0 0

0

0 157

157

157 157

138

129 Kustgebieden van Portpatrick in het zuidwesten van Schotland tot Wick in het noordoosten van Schotland, alsmede de westelijk en noordelijk van deze gebieden gelegen eilanden; kustgebieden en eilanden van Noord-Ierland 0,89 1

2

3 0

0

0 0

0

0 168

168

168 168

148

138 Kustgebieden van Wick tot Aberdeen in het noordoosten van Schotland 0,95 1

2

3 0

0

0 0

0

0 179

179

179 179

158

148 Sardines van de soort

Sardina pilchardus uit

de Atlantische Oceaan Kustgebieden en eilanden van de graafschappen Cornwall en Devon in het Verenigd Koninkrijk 0,63 1

2

3

4 0

0

0

0 0

0

0

0 140

140

217

140 89

89

89

89 Atlantische kustgebieden van Spanje en Portugal 0,65 3 0 0 194 0 Canarische eilanden 0,45 1

2

3

4 0

0

0

0 0

0

0

0 87

87

134

87 55

55

55

55 Heek van de soort

Merluccius merluccius Kustgebieden van Troon in het zuidwesten van Schotland tot Wick in het noordoosten van Schotland, alsmede de westelijk en noordelijk van deze gebieden gelegen eilanden 0,64 1

2

3

4

5 1 770

1 345

1 328

1 133

1 062 1 664

1 257

1 239

1 044

974 1 398

1 044

1 027

885

832 1 292

956

938

726

673 Kustgebieden en eilanden van Ierland 0,87 1

2

3

4

5 2 406

1 829

1 805

1 540

1 444 2 262

1 708

1 684

1 420

1 323 1 901

1 420

1 396

1 203

1 131 1 756

1 299

1 275

987

914

(1) De klassen van versheid, grootte en presentatie zijn die welke zijn omschreven ingevolge artikel 2 van Verordening (EEG) nr. 3687/91."