Home

RECTIFICATIE VOOR :

RECTIFICATIE VOOR :

Rectificatie van Verordening (EEG) nr. 1765/92 van de Raad van 30 juni 1992 tot instelling van een steunregeling voor producenten van bepaalde akkerbouwgewassen (Publikatieblad van de Europese Gemeenschappen nr. L 181 van 1 juli 1992)

Bladzijde 18, artikel 17, lid 2, wordt als volgt gelezen:

"2. De bepalingen van deze verordening betreffende steun voor eiwithoudende gewassen die zijn gezaaid om na 1 juli 1993 te worden geoogst, treden in de plaats van die welke zijn opgenomen in Verordening (EEG) nr. 1431/82 (1).".