Home

Verordening (EEG) nr. 1962/92 van de Commissie van 15 juli 1992 tot vaststelling van de raming van de behoeften van de Canarische eilanden aan glucose en de communautaire steun voor hun voorziening met produkten van de GN-codes 1103 11 10, ex 1103 13, ex 1103 19, 1103 21 00, ex 1103 29, ex 1107 en ex 1702, van communautaire oorsprong

Verordening (EEG) nr. 1962/92 van de Commissie van 15 juli 1992 tot vaststelling van de raming van de behoeften van de Canarische eilanden aan glucose en de communautaire steun voor hun voorziening met produkten van de GN-codes 1103 11 10, ex 1103 13, ex 1103 19, 1103 21 00, ex 1103 29, ex 1107 en ex 1702, van communautaire oorsprong

Verordening (EEG) nr. 1962/92 van de Commissie van 15 juli 1992 tot vaststelling van de raming van de behoeften van de Canarische eilanden aan glucose en de communautaire steun voor hun voorziening met produkten van de GN-codes 1103 11 10, ex 1103 13, ex 1103 19, 1103 21 00, ex 1103 29, ex 1107 en ex 1702, van communautaire oorsprong

Publicatieblad Nr. L 197 van 16/07/1992 blz. 0045 - 0046


VERORDENING (EEG) Nr. 1962/92 VAN DE COMMISSIE van 15 juli 1992 tot vaststelling van de raming van de behoeften van de Canarische eilanden aan glucose en de communautaire steun voor hun voorziening met produkten van de GN-codes 1103 11 10, ex 1103 13, ex 1103 19, 1103 21 00, ex 1103 29, ex 1107 en ex 1702, van communautaire oorsprong

DE COMMISSIE VAN DE EUROPESE GEMEENSCHAPPEN,

Gelet op het Verdrag tot oprichting van de Europese Economische Gemeenschap,

Gelet op Verordening (EEG) nr. 1601/92 van de Raad van 15 juni 1992 houdende specifieke maatregelen voor bepaalde landbouwprodukten ten behoeve van de Canarische eilanden (1), en met name op artikel 3, lid 4,

Overwegende dat bij artikel 3 van Verordening (EEG) nr. 1601/92 een regeling inzake vrijstelling van de heffing bij invoer en inzake steun voor levering uit de rest van de Gemeenschap is ingesteld voor bepaalde graanprodukten;

Overwegende dat de raming van de behoeften van de Canarische eilanden aan de produkten van GN-code ex 1702 met uitzondering van de produkten van de produkten van de GN-codes 1702 30 10, 1702 40 10, 1702 60 10 en 1702 90 30, moet worden vastgesteld; dat het mogelijk moet zijn die raming in de loop van het verkoopseizoen eventueel te wijzigen;

Overwegende dat overeenkomstig het bepaalde in Verordening (EEG) nr. 1601/92 het bedrag van de steun voor de voorziening met communautaire produkten zodanig moet worden vastgesteld dat die voorziening voor de gebruikers plaatsvindt onder voorwaarden die gelijkwaardig zijn aan de vrijstelling van de heffing bij rechtstreekse invoer van de wereldmarkt;

Overwegende dat bij Verordening (EEG) nr. 1728/92 van de Commissie (2) de bepalingen ter uitvoering van de specifieke regeling voor de voorziening van de Canarische eilanden met graanprodukten zijn vastgesteld; dat deze bepalingen, die voor de sector granen de bepalingen van Verordening (EEG) nr. 1695/92 van de Commissie (3) aanvullen, van toepassing zijn op de in onderhavige verordening bedoelde graanprodukten;

Overwegende dat voor de bepaling van die steun geldt dat de vaststelling van een bedrag dat gelijk is aan de restitutie bij uitvoer, verhoogd met een vast element om rekening te houden met de voorwaarden bij levering in betrekkelijk kleine hoeveelheden, de communautaire produkten concurrerend zal maken ten opzichte van uit derde landen afkomstige produkten; dat de restituties bij uitvoer namelijk worden vastgesteld rekening houdend met de prijzen van de produkten van de sector granen op de markt van de Gemeenschap en op de wereldmarkt en dat zij met name het verschil tussen de prijzen op die twee markten moeten overbruggen;

Overwegende dat de in deze verordening vervatte maatregelen in overeenstemming zijn met het advies van het Comité van beheer voor granen,

HEEFT DE VOLGENDE VERORDENING VASTGESTELD:

Artikel 1

Voor de toepassing van artikel 2 van Verordening (EEG) nr. 1601/92 worden de hoeveelheden waarop de behoeften aan produkten van GN-code ex 1702, met uitzondering van de produkten van de GN-codes 1702 30 10, 1702 40 10, 1702 60 10 en 1702 90 30, betrekking hebben, voor het verkoopseizoen 1992/1993 op een totaal van 3 000 ton vastgesteld.

Artikel 2

De bedragen van de steun voor de levering van de produkten van de GN-codes 1103 11 10, ex 1103 13, ex 1103 19, 1103 21 00, ex 1103 29 en ex 1107 die met in de rest van de Gemeenschap verwerkte granen zijn vervaardigd, en van de produkten van GN-code ex 1702 met uitzondering van de produkten van de GN-codes 1702 30 10, 1702 40 10, 1702 60 10 en 1702 90 30, zijn gelijk aan de restituties bij uitvoer van die produkten, verhoogd met 3 ecu per ton.

Artikel 3

De bepalingen van Verordening (EEG) nr. 1728/92 zijn van toepassing op de voorziening van de Canarische eilanden met de in artikel 2 van onderhavige verordening genoemde produkten.

Artikel 4

Deze verordening treedt in werking op de derde dag volgende op die van haar bekendmaking in het Publikatieblad van de Europese Gemeenschappen. Deze verordening is verbindend in al haar onderdelen en is rechtstreeks toepasselijk in elke Lid-Staat.

Gedaan te Brussel, 15 juli 1992. Voor de Commissie

Ray MAC SHARRY

Lid van de Commissie

(1) PB nr. L 173 van 27. 6. 1992, blz. 13. (2) PB nr. L 179 van 1. 7. 1992, blz. 104. (3) PB nr. L 179 van 1. 7. 1992, blz. 1.