Home

Verordening (EEG) nr. 2007/92 van de Commissie van 20 juli 1992 houdende bijzondere overgangsmaatregelen voor bepaalde produkten waarvoor de specifieke regeling voor de voorziening van de Canarische eilanden niet geldt

Verordening (EEG) nr. 2007/92 van de Commissie van 20 juli 1992 houdende bijzondere overgangsmaatregelen voor bepaalde produkten waarvoor de specifieke regeling voor de voorziening van de Canarische eilanden niet geldt

Verordening (EEG) nr. 2007/92 van de Commissie van 20 juli 1992 houdende bijzondere overgangsmaatregelen voor bepaalde produkten waarvoor de specifieke regeling voor de voorziening van de Canarische eilanden niet geldt

Publicatieblad Nr. L 203 van 21/07/1992 blz. 0008 - 0008
Bijzondere uitgave in het Fins: Hoofdstuk 3 Deel 43 blz. 0119
Bijzondere uitgave in het Zweeds: Hoofdstuk 3 Deel 43 blz. 0119


VERORDENING (EEG) Nr. 2007/92 VAN DE COMMISSIE van 20 juli 1992 houdende bijzondere overgangsmaatregelen voor bepaalde produkten waarvoor de specifieke regeling voor de voorziening van de Canarische eilanden niet geldt

DE COMMISSIE VAN DE EUROPESE GEMEENSCHAPPEN,

Gelet op het Verdrag tot oprichting van de Europese Economische Gemeenschap,

Gelet op Verordening (EEG) nr. 1601/92 van de Raad van 15 juni 1992 houdende specifieke maatregelen voor bepaalde landbouwprodukten ten behoeve van de Canarische eilanden (1),

Gelet op Verordening (EEG) nr. 1695/92 van de Commissie van 30 juni 1992 houdende gemeenschappelijke toepassingsbepalingen voor de specifieke regeling voor de voorziening van de Canarische eilanden met bepaalde landbouwprodukten (2), en met name op de slotbepalingen ervan,

Gelet op Verordening (EEG) nr. 2727/75 van de Raad van 29 oktober 1975 houdende een gemeenschappelijke ordening der markten in de sector granen (3), laatstelijk gewijzigd bij Verordening (EEG) nr. 1738/92 (4), en met name op artikel 12, lid 2, artikel 16, lid 6, en artikel 26 en de overeenkomstige bepalingen van de andere verordeningen tot instelling van een gemeenschappelijke marktordening,

Overwegende dat het voorstel voor een verordening van de Raad houdende specifieke maatregelen voor bepaalde landbouwprodukten ten behoeve van de Canarische eilanden is gepubliceerd in het Publikatieblad van de Europese Gemeenschappen nr. C 145 van 6 juni 1992; dat de handelaren pas vanaf die datum kennis hebben kunnen nemen van de lijst van produkten waarvoor de regeling inzake restituties bij uitvoer niet zou worden vervangen door een regeling inzake intracommunautaire steun; dat een en ander een fundamentele verandering betekent voor het handelsverkeer in de betrokken produkten tussen de Gemeenschap en de Canarische eilanden;

Overwegende dat het dienstig blijkt voor deze produkten specifieke maatregelen vast te stellen om de overgang naar de nieuwe regeling te vergemakkelijken;

Overwegende dat deze specifieke maatregelen niet van die aard zijn dat een goed marktbeheer erdoor wordt verstoord;

Overwegende dat de in deze verordening vervatte maatregelen in overeenstemming zijn met het advies van de betrokken comités van beheer,

HEEFT DE VOLGENDE VERORDENING VASTGESTELD:

Artikel 1

In afwijking van artikel 10 van Verordening (EEG) nr. 1695/92 mogen uitvoercertificaten met vaststelling vooraf van de restitutie en certificaten van vaststelling vooraf van de restitutie, die vóór 6 juni 1992 zijn aangevraagd, voor uitvoer naar de Canarische eilanden tot de einddatum van hun geldigheidsduur worden gebruikt.

Het bepaalde in de vorige alinea is slechts geldig voor certificaten voor produkten of goederen waarvoor geen specifieke voorzieningsregeling is vastgesteld bij Verordening (EEG) nr. 1601/92.

Artikel 2

Deze verordening treedt in werking op de dag van haar bekendmaking in het Publikatieblad van de Europese Gemeenschappen.

Zij is van toepassing met ingang van 1 juli 1992. Deze verordening is verbindend in al haar onderdelen en is rechtstreeks toepasselijk in elke Lid-Staat.

Gedaan te Brussel, 20 juli 1992. Voor de Commissie

Ray MAC SHARRY

Lid van de Commissie

(1) PB nr. L 173 van 27. 6. 1992, blz. 13. (2) PB nr. L 179 van 1. 7. 1992, blz. 1. (3) PB nr. L 281 van 1. 11. 1975, blz. 1. (4) PB nr. L 180 van 1. 7. 1992, blz. 1.