Home

VERORDENING (EEG) Nr. 2047/92 VAN DE RAAD van 30 juni 1992 tot vaststelling, voor het verkoopseizoen 1992/1993, van de prijzen, de steunbedragen en de daarvan in te houden percentages in de sector olijfolie #

VERORDENING (EEG) Nr. 2047/92 VAN DE RAAD van 30 juni 1992 tot vaststelling, voor het verkoopseizoen 1992/1993, van de prijzen, de steunbedragen en de daarvan in te houden percentages in de sector olijfolie #

VERORDENING (EEG) Nr. 2047/92 VAN DE RAAD van 30 juni 1992 tot vaststelling, voor het verkoopseizoen 1992/1993, van de prijzen, de steunbedragen en de daarvan in te houden percentages in de sector olijfolie -

Publicatieblad Nr. L 215 van 30/07/1992 blz. 0003 - 0004


VERORDENING (EEG) Nr. 2047/92 VAN DE RAAD van 30 juni 1992 tot vaststelling, voor het verkoopseizoen 1992/1993, van de prijzen, de steunbedragen en de daarvan in te houden percentages in de sector olijfolie

DE RAAD VAN DE EUROPESE GEMEENSCHAPPEN,

Gelet op het Verdrag tot oprichting van de Europese Economische Gemeenschap, inzonderheid op artikel 43,

Gelet op de Akte betreffende de toetreding van Spanje en Portugal, inzonderheid op artikel 89, lid 1, artikel 92, lid 3, artikel 234, lid 2, en op artikel 290, lid 3,

Gelet op Verordening nr. 136/66/EEG van de Raad van 22 september 1966 houdende de totstandbrenging van een gemeenschappelijke ordening der markten in de sector oliën en vetten (1), inzonderheid op grond van artikel 4, lid 4, artikel 5, lid 1, en op artikel 11, lid 6,

Gezien het voorstel van de Commissie (2),

Gezien het advies van het Europese Parlement (3),

Gezien het advies van het Economisch en Sociaal Comité (4),

Overwegende dat de produktierichtprijs voor olijfolie volgens de in de artikelen 4 en 6 van Verordening nr. 136/66/EEG genoemde criteria moet worden vastgesteld;

Overwegende dat de interventieprijs volgens de in artikel 8 van Verordening nr. 136/66/EEG genoemde criteria moet worden vastgesteld;

Overwegende dat de toepassing van de artikelen 68 en 236 van de Toetredingsakte in Spanje en Portugal heeft geleid tot een peil van de interventieprijs voor olijfolie dat van dat van de gemeenschappelijke prijzen afwijkt; dat voor de bijstelling van de interventieprijs voor olijfolie in Spanje en in Portugal de voorschriften van artikel 92, lid 2, tweede streepje, en van artikel 290, lid 2, tweede streepje, van de Toetredingsakte gelden;

Overwegende dat bij de vaststelling van de representatieve marktprijs van de in artikel 7 van Verordening nr. 136/66/EEG vermelde criteria moet worden uitgegaan;

Overwegende dat de drempelprijs op een zodanig niveau moet worden vastgesteld dat de verkoopprijs van het ingevoerde produkt op de overeenkomstig artikel 9 van Verordening nr. 136/66/EEG bepaalde plaats van grensoverschrijding met de representatieve marktprijs overeenkomt, rekening houdend met het effect van de in artikel 11, lid 6, van die verordening bedoelde maatregelen;

Overwegende dat, ten einde de producent een redelijk inkomen te verzekeren, een steun voor de produktie moet worden vastgesteld waarbij rekening moet worden gehouden met het feit dat de consumptiesteun slechts voor een gedeelte van de produktie effect heeft;

Overwegende dat de artikelen 95 en 293 van de Toetredingsakte in de toekenning van communautaire steun voor de produktie van olijfolie in Spanje en in Portugal voorzien; dat krachtens de artikelen 79 en 246 van de Toetredingsakte het communautaire steunbedrag in Spanje en Portugal aan de gemeenschappelijke steun aan het begin van het verkoopseizoen moet worden aangepast; dat, gelet op de criteria die voor deze aanpassing gelden, de steun in Spanje en in Portugal op het hierna aangegeven peil worden vastgesteld;

Overwegende dat overeenkomstig artikel 5, lid 4, en artikel 20 quinquies, lid 1, van Verordening nr. 136/66/EEG de percentages van de produktiesteun dienen te worden bepaald die enerzijds voor de financiering van regionale acties ter verbetering van de kwaliteit van de olijvenproduktie en anderzijds voor de financiering van de kosten voor de, door de erkende organisaties van olijfolieproducenten of unies daarvan uitgeoefende taken op het gebied van het beheer en de controle van de produktiesteun voor olijfolie dienen te worden bestemd;

Overwegende dat in artikel 2 van Verordening nr. 3416/90 van de Raad van 27 november 1990 betreffende de invoering van de communautaire steun voor de consumptie van olijfolie in Spanje en Portugal (5) de criteria zijn vastgesteld voor de aanpassing van deze steun aan het communautaire niveau; dat de toepassing van deze criteria ertoe leidt dat de bedragen van de consumptiesteun in Spanje en Portugal voor het verkoopseizoen 1992/1993 op de in de onderhavige verordening aangegeven niveaus worden vastgesteld;

Overwegende dat krachtens artikel 11, leden 5 en 6, van Verordening nr. 136/66/EEG voor elk verkoopseizoen een bepaald percentage van de consumptiesteun voor de financiering van enerzijds acties van de erkende bedrijfsorganisaties als bedoeld in lid 3 van dat artikel en anderzijds acties ter bevordering van het verbruik van olijfolie in de Gemeenschap moet worden bestemd; dat die percentages voor het verkoopseizoen 1992/1993 dienen te worden vastgesteld,

HEEFT DE VOLGENDE VERORDENING VASTGESTELD:

Artikel 1

Voor het verkoopseizoen 1992/1993 luiden de produktierichtprijs en de interventieprijs voor olijfolie als volgt:

a) produktierichtprijs:322,01 ecu/100 kg;

b) interventieprijs:

- voor Spanje:183,27 ecu/100 kg,

- voor Portugal:198,48 ecu/100 kg,

- voor de Gemeenschap van de Tien:202,37 ecu/100 kg.

Artikel 2

Voor het verkoopseizoen 1992/1993 luiden de representatieve marktprijs en de drempelprijs voor olijfolie als volgt:

- representatieve marktprijs:191,78 ecu/100 kg,

- drempelprijs:188,48 ecu/100 kg.

Artikel 3

Voor het verkoopseizoen 1992/1993 wordt de produktiessteun op de volgende niveaus vastgesteld:

a) produktiesteun:

- voor Spanje:55,47 ecu/100 kg,

- voor Portugal:52,98 ecu/100 kg,

- voor de Gemeenschap van de Tien:84,33 ecu/100 kg;

b) produktiesteun voor producenten waarvan de gemiddelde produktie lager is dan 500 kg olijfolie per verkoopseizoen:

- voor Spanje:61,89 ecu/100 kg,

- voor Portugal:59,40 ecu/100 kg,

- voor de Gemeenschap van de Tien:92,12 ecu/100 kg.

Artikel 4

1. Voor het verkoopseizoen 1992/1993 wordt 1,6 % van de aan olijfolieproducenten toegekende produktiesteun bestemd voor de financiering van specifieke acties ter verbetering van de kwaliteit van de olijfolie in elke Lid-Staat van produktie.

2. Het percentage van de produktiesteun dat krachtens artikel 20 quinquies, lid 1, van Verordening nr. 136/66/EEG voor de overeenkomstig die verordening erkende organisaties van olijfolieproducenten of unies daarvan mag worden ingehouden, wordt voor het verkoopseizoen 1992/1993 op 1,2 % gesteld.

Artikel 5

Voor het verkoopseizoen 1992/1993 luiden de bedragen van de consumptiesteun voor olijfolie in Spanje en Portugal als volgt:

- voor Spanje:45,75 ecu/100 kg,

- voor Portugal:48,25 ecu/100 kg.

Artikel 6

1. Voor het verkoopseizoen 1992/1993 wordt het in artikel 11, lid 5, van Verordening nr. 136/66/EEG bedoelde acties te bestemmen percentage van de consumptiesteun op 2 % gesteld.

2. Voor het verkoopseizoen 1992/1993 wordt het voor de in artikel 11, lid 6, van Verordening nr. 136/66/EEG bedoelde acties te bestemmen percentage van de consumptiesteun op 0,7 gesteld.

Artikel 7

De in deze verordening bedoelde prijzen hebben betrekking op bij eerste persing verkregen courante olijfolie, waarvan het gehalte aan vrije vetzuren, uitgedrukt in oliezuur, 3,3 per 100 g bedraagt.

Artikel 8

Deze verordening treedt in werking op de dag van haar bekendmaking in het Publikatieblad van de Europese Gemeenschappen.

Zij is van toepassing vanaf 1 november 1992.

Deze verordening is verbindend in al haar onderdelen en is rechtstreeks toepasselijk in elke Lid-Staat.

Gedaan te Luxemburg, 30 juni 1992.

Voor de Raad

De Voorzitter

Arlindo MARQUES CUNHA

(1) PB nr. 172 van 30. 9. 1966, blz. 3025/66. Verordening laatstelijk gewijzigd bij Verordening (EEG) nr.2046/92 (zie bladzijde 1 van dit Publikatieblad).(2) PB nr. C 119 van 11. 5. 1992, blz. 22.(3) PB nr. C 150 van 15. 6. 1992.(4) PB nr. C 169 van 6. 7. 1992.(5) PB nr. L 330 van 29. 11. 1990, blz. 6.