Home

VERORDENING (EEG) Nr. 2062/92 VAN DE RAAD van 30 juni 1992 tot vaststelling van de voor de oogst van 1992 geldende streefprijzen, interventieprijzen, premiebedragen voor kopers van tabaksbladeren, afgeleide interventieprijzen voor verpakte tabak, referentiekwaliteiten en produktiegebieden

VERORDENING (EEG) Nr. 2062/92 VAN DE RAAD van 30 juni 1992 tot vaststelling van de voor de oogst van 1992 geldende streefprijzen, interventieprijzen, premiebedragen voor kopers van tabaksbladeren, afgeleide interventieprijzen voor verpakte tabak, referentiekwaliteiten en produktiegebieden

VERORDENING (EEG) Nr. 2062/92 VAN DE RAAD van 30 juni 1992 tot vaststelling van de voor de oogst van 1992 geldende streefprijzen, interventieprijzen, premiebedragen voor kopers van tabaksbladeren, afgeleide interventieprijzen voor verpakte tabak, referentiekwaliteiten en produktiegebieden

DE RAAD VAN DE EUROPESE GEMEENSCHAPPEN,

Gelet op het Verdrag tot oprichting van de Europese Economische Gemeenschap,

Gelet op Verordening (EEG) nr. 727/70 van de Raad van 21 april 1970 houdende de totstandbrenging van een gemeenschappelijke ordening der markten in de sector ruwe tabak (1), inzonderheid op artikel 2, lid 5, artikel 4, leden 4 en 5, en artikel 6, lid 8,

Gezien het het voorstel van de Commissie (2),

Gezien het advies van het Europese Parlement (3),

Gezien het advies van het Economisch en Sociaal Comité (4),

Overwegende dat de Commissie een hervorming van de gemeenschappelijke marktordening voor tabak met ingang van de oogst 1993 voorgesteld heeft; dat voor de oogst 1992 derhalve dezelfde voorschriften als voor de vorige oogst moeten gelden, behoudens een aantal wijzigingen die voor de overgang naar de nieuwe regeling volstrekt noodzakelijk zijn; dat met het oog daarop, in afwijking van artikel 4, lid 5, eerste alinea, van Verordening (EEG) nr. 727/70, voor de oogst 1993 de gegarandeerde maximumhoeveelheid voor iedere in de Gemeenschap geteelde tabakssoort of groep tabakssoorten niet behoeft te worden vastgesteld;

Overwegende dat bij de vaststelling van de prijzen in de sector ruwe tabak rekening moet worden gehouden met de doelstellingen van het gemeenschappelijk landbouwbeleid; dat het gemeenschappelijk landbouwbeleid met name ten doel heeft de landbouwbevolking een redelijke levensstandaard te verzekeren, de voorziening veilig te stellen en redelijke prijzen bij de levering aan verbruikers te waarborgen;

Overwegende dat de streefprijzen en de interventieprijzen voor tabaksbladeren moeten worden vastgesteld volgens de in artikel 2, lid 2, van Verordening (EEG) nr. 727/70 bedoelde criteria, ten einde de produktie een bepaalde oriëntatie te geven en met name de omschakeling te bevorderen op soorten die het meest worden gevraagd, het best kunnen concurreren en het minst schadelijk voor de gezondheid zijn;

Overwegende dat het dienstig is ook voor de oogst 1992 afgeleide interventieprijzen vast te stellen voor de soorten waarvoor vóór de inwerkingtreding van de gemeenschappelijke marktordening, of wat de in Griekenland, Spanje en Portugal geteelde soorten betreft, vóór de toetreding van deze landen, een prijsgarantie voor verpakte tabak bestond, alsmede voor de voornamelijk in Duitsland geteelde soorten, ten einde rekening te houden met de handelsgebruiken in dat land;

Overwegende dat bij de toepassing van de voorschriften inzake prijzen, premies en regulering van de geproduceerde hoeveelheden rekening dient te worden gehouden met de kwaliteitsverschillen die het gevolg zijn van uiteenlopende bodem- en klimaateigenschappen; dat dit met name het geval is voor de soorten Badischer Burley en Paraguay; dat derhalve voor deze soorten prijzen, premies en gegarandeerde maximumhoeveelheden voor specifieke produktiegebieden dienen te worden vastgesteld;

Overwegende dat de premie die wordt toegekend aan de kopers van in de Gemeenschap geproduceerde tabak, ten doel heeft de kopers in staat te stellen de producenten van tabaksbladeren een prijs te betalen die op het niveau ligt van de streefprijs, met inachtneming van de prijsontwikkeling op de wereldmarkt en van het uit vraag en aanbod op de markt van de Gemeenschap voortvloeiende prijspeil;

Overwegende dat de premie gelijk is voor alle tabak van de betrokken soort, ongeacht de kwaliteit van de geleverde tabak; dat daardoor echter wordt aangezet tot produktie van tabak van matige kwaliteit; dat derhalve het premiebedrag moet worden verminderd voor de hoeveelheid tabak van mindere kwaliteit die door een bewerker wordt aangekocht boven een bepaald percentage dat overeenkomt met het normale aandeel van tabak van mindere kwaliteit in de totale oogst;

Overwegende dat bovengenoemde prijzen en het premiebedrag moeten worden vastgesteld voor elke soort die wordt geproduceerd in erkende produktiegebieden, en wel voor een referentiekwaliteit die op zodanige wijze wordt bepaald dat de tabakskwaliteit zo objectief mogelijk kan worden beoordeeld;

Overwegende dat voor de oogst 1992 de erkende produktiegebieden van elke tabakssoort moeten worden aangegeven en de definities van de referentiekwaliteiten behoren te worden aangehouden die zijn vastgesteld bij Verordening (EEG) nr. 1738/91 (5),

HEEFT DE VOLGENDE VERORDENING VASTGESTELD:

Artikel 1

Voor de oogst 1992 worden de in artikel 2, lid 3, onder b) en c), van Verordening (EEG) nr. 727/70 bedoelde referentiekwaliteiten en erkende produktiegebieden voor elk van de in de Gemeenschap geproduceerde soorten tabaksbladeren vastgesteld in respectievelijk bijlage I en bijlage III bij deze verordening.

Artikel 2

Voor de oogst 1992 worden de in artikel 6, lid 3, onder b) en c), van Verordening (EEG) nr. 727/70 bedoelde referentiekwaliteiten en erkende produktiegebieden voor elke soort verpakte tabak van de produktie van de Gemeenschap waarvoor een afgeleide interventieprijs wordt vastgesteld, vastgesteld in respectievelijk bijlage II en bijlage III bij deze verordening.

Artikel 3

1. Voor de oogst 1992 worden de in de artikelen 2 en 3 van Verordening (EEG) nr. 727/70 bedoelde streefprijzen, interventieprijzen en premiebedragen voor kopers van tabaksbladeren alsmede de in artikel 6 van die verordening bedoelde afgeleide interventieprijzen voor verpakte tabak vastgesteld in bijlage IV bij deze verordening.

2. Onverminderd artikel 7 bis van Verordening (EEG) nr. 727/70 zijn de prijzen en premies slechts van toepassing voor zover de betrokken soorten zijn geteeld in de desbetreffende produktiegebieden zoals vermeld in bijlage III bij deze verordening.

3. Wanneer het aandeel van de door een bewerker aangekochte hoeveelheid tabak van een lagere klasse, categorie of kwaliteit in de totaal aangekochte hoeveelheid van de betrokken soort groter is dan het in bijlage IV aangegeven percentage, wordt de premie met 30 % verlaagd voor de boven het betreffende percentage aangekochte hoeveelheid.

Artikel 4

Deze verordening treedt in werking op de dag van haar bekendmaking in het Publikatieblad van de Europese Gemeenschappen.

Deze verordening is verbindend in al haar onderdelen en is rechtstreeks toepasselijk in elke Lid-Staat.

Gedaan te Luxemburg, 30 juni 1992.

Voor de Raad

De Voorzitter

Arlindo MARQUES CUNHA

(1) PB nr. L 94 van 28. 4. 1970, blz. 1. Verordening laatstelijk gewijzigd bij Verordening (EEG) nr. 860/92 (PB nr. L 91 van 7. 4. 1992, blz. 1).(2) PB nr. C 119 van 11. 5. 1992, blz. 71.(3) PB nr. C 150 van 15. 6. 1992.(4) PB nr. C 169 van 6. 7. 1992.(5) PB nr. L 163 van 26. 6. 1991, blz. 13.

BIJLAGE I

Tabaksbladeren: soorten en hun referentiekwaliteit voor de oogst 1992

Volgnummer

Soort

Referentiekwaliteit

1

Badischer Geudertheimer, Pereg,

Korso

Hauptgut (Leaves) van klasse 1

Klasse 1: rijpe, gezonde, onbeschadigde bladeren van donkerbruine tot donker gemengde kleur, gelijke bladgrootte

Presentatie: gesorteerde tabak in bundels, in voorlopige balen of anders verpakt, met tabak of met een ander middel bijeengebonden

Vochtigheid: 26 %

2

Badischer Burley E en de hybriden daarvan

Hauptgut (Leaves) van klasse 1

Klasse 1: rijpe, gezonde, onbeschadigde en stevige, goed snijdbare bladeren van roodbruine tot lichtbruine kleur, gelijke bladgrootte

Presentatie: gesorteerde tabak in bundels, in voorlopige balen of anders verpakt, met tabak of met een ander middel bijeengebonden

Vochtigheid: 25 %

3

Virgin D en de hybriden

daarvan

Bladeren van klasse 1

Klasse 1: rijpe, gezonde, onbeschadigde bladeren van gele tot geelrode kleur; afwijkingen zoals bruinachtig of groenachtig gele verkleuring zijn tot een derde van de bladoppervlakte toegestaan

Presentatie: gesorteerde tabak in bundels, in voorlopige balen of anders verpakt, met tabak of met een ander middel bijeengebonden

Vochtigheid: 19 %

4

a) Paraguay en de hybriden

daarvan

b) Dragon vert en de hybriden

daarvan, Philippin, Petit

Grammont (Flobecq),

Semois, Appelterre

Middenblad (Leaves) van klasse 2

Klasse 2: gezonde bladeren met lichte gebreken wat betreft kleur, aard van het weefsel of rijpheid, maar van bevredigende brandbaarheid

Presentatie: gesorteerde en samengebundelde of gerangschikte bladeren

Vochtigheid: 27 %

5

Nijkerk

Topblad (Tips) van klasse 2

Klasse 2: - hetzij bladeren van de 2e lengte (kleiner dan of gelijk aan 45 cm), sterk gomhoudend, vol, gaaf, sterk en elastisch, met verzonken nerven, van goede rijpheid welke zich weerspiegelt in een kastanjebruine kleur, warm van tint

- hetzij bladeren van de 1e lengte (groter dan 45 cm), nog gomhoudend, vol, nog gaaf, sterk, met min of meer geprononceerde nerven, van elke kleur behalve flesgroen

Presentatie: gesorteerde en samengebundelde of gerangschikte bladeren

Vochtigheid: 27 %

Volgnummer

Soort

Referentiekwaliteit

6

a) Misionero en de hybriden

daarvan

b) Rio Grande en de hybriden

daarvan

Bladeren van 2e kwaliteit

2e kwaliteit: ontwikkelde bladeren van meer dan 45 cm, met niet-grof weefsel, met een lichte, iets geelachtige kleur, van warme of vrij warme toon, voldoende stevig en vrij gaaf, redelijk brandbaar

Presentatie: gesorteerde en samengebundelde of gerangschikte bladeren

Vochtigheid: 27 %

7

Bright

Bladeren van categorie A

Categorie A: bladeren van voldoende rijpheid, zorgvuldig gedroogd, met open textuur en niet te zware nerven, gezond, geel van kleur in verschillende schakeringen

Presentatie: in voorlopige balen van 30 tot 40 kg

Vochtigheid: 16 %

8

Burley I

Bladeren van categorie A

Categorie A: bladeren van voldoende rijpheid, zorgvuldig gedroogd, met open textuur, ook stevige, met niet te zware nerven, gezond, met min of meer warme hazelnootbruine kleur

Presentatie: in voorlopige balen van 30 tot 40 kg of met een ander middel dan tabak bijeengebonden in bundels van 25 tot 30 bladeren (fascicoli)

Vochtigheid: 19 %

9

Maryland

Bladeren van categorie A

Categorie A: bladeren van voldoende rijpheid, met lichte drogingsgebreken en zeer weinig bronskleurige tinten, gemiddelde textuur, niet te zware nerven, gezond, met een eerder warme roodbruine kleur

Presentatie: in voorlopige balen van 30 tot 40 kg of met een ander middel dan tabak bijeengebonden in bundels van 25 tot 30 bladeren (fascicoli)

Vochtigheid: 19 %

10

a) Kentucky en de hybriden

daarvan

b) Moro di Cori

c) Salento

Bladeren van categorie B

Categorie B: goed gerijpte bladeren met een stevig weefsel, zonder drogings- en bewaringsgebreken, kastanjebruin van kleur, met enkele gebreken wat betreft gaafheid, goed brandbaar

Presentatie: met een ander middel dan tabak bijeengebonden in bundels van 25 tot 30 bladeren (fascicoli)

Vochtigheid: 23 %

Volgnummer

Soort

Referentiekwaliteit

11

a) Forchheimer Havanna II c

b) Nostrano del Brenta

c) Resistente 142

d) Gojano

e) Hybriden van Badischer

Geudertheimer

Bladeren van categorie B

Categorie B: gezonde bladeren met stevig of licht weefsel, zonder drogingsgebreken, kastanjebruin tot groenachtig van kleur, met gaafheidsgebreken; rijpe, gezonde, onbeschadigde bladeren van donkerkleurige tot donker gemengde kleur, gelijke bladgrootte (hybriden van Badischer Geudertheimer)

Presentatie: gesorteerde tabak in bundels of voorlopige balen, met een ander middel dan tabak bijeengebonden

Vochtigheid: 26 %

12

a) Beneventano

b) Brasile Selvaggio en

vergelijkbare soorten

Bladeren van categorie B

Categorie B: voldoende rijpe bladeren met stevig of zelfs grof of mager weefsel, met niet te ernstige gebreken wat betreft droging, gedeeltelijke fermentatie en gaafheid

Presentatie: met een ander middel dan tabak bijeengebonden in bundels van 25 tot 30 bladeren (fascicoli)

Vochtigheid: 24 %

13

Xanti-Yakà

Bladeren van categorie B

Categorie B: voldoende rijpe en gezonde bladeren, ongesteeld, ovaal of ellipsvormig, weinig geprononceerde hoofdnerf, waarmee de zijnerven een minder scherpe hoek vormen, eventueel enkele drogingsgebreken, meestal licht van weefsel, met een van geel tot kastanjebruin variërende kleur, ernstige gaafheidsgebreken maar goed bewaard, afkomstig van alle bladstanden, zachte smaak en voldoende aroma, goed brandbaar

De middenbladeren zijn niet langer dan 20 cm

Presentatie: in voorlopige balen van 15 tot 20 kg, of in kisten van 30 tot 40 kg waarin de bladeren in slingervorm zijn opgehangen

Vochtigheid: 17 %

14

a) Perustitza

b) Samsun

Bladeren van categorie B

Categorie B: voldoende rijpe en gezonde bladeren, ongesteeld (Perustitza) of gesteeld (Samsun), ellips-lancetvormig met spitse punt (Perustitza) of ellipsvormig en stomp (Samsun), weinig geprononceerde hoofdnerf waarmee de zijnerven een vrij scherpe hoek vormen, eventueel enkele drogingsgebreken, meestal licht van weefsel, met een van geel tot kastanjebruin variërende (Perustitza) of naar het roodachtige zwemende (Samsun) kleur, ernstige gaafheidsgebreken maar goed bewaard, afkomstig van alle bladstanden, zachte smaak en voldoende aroma, goed brandbaar

De middenbladeren zijn niet langer dan 25 cm

Presentatie: in voorlopige balen van 15 tot 20 kg, of in kisten van 30 tot 40 kg waarin de bladeren in slingervorm zijn opgehangen

Vochtigheid: 17 %

Volgnummer

Soort

Referentiekwaliteit

15

Erzegovina en vergelijkbare

soorten

Bladeren van categorie B

Categorie B: voldoende rijpe en gezonde bladeren, ongesteeld, ovaal of ellipsvormig, middelmatig geprononceerde hoofdnerf waarmee de zijnerven een minder scherpe hoek vormen, eventueel enkele drogingsgebreken, meestal licht van weefsel, met een van geel tot kastanjebruin variërende kleur, ernstige gaafheidsgebreken maar goed bewaard, afkomstig van alle bladstanden, zachte smaak en voldoende aroma, goed brandbaar

De middenbladeren zijn niet langer dan 35 cm

Presentatie: in voorlopige balen van 15 tot 20 kg, of in kisten van 30 tot 40 kg waarin de bladeren in slingervorm zijn opgehangen

Vochtigheid: 17 %

16

a) Round Tip

b) Scafati

c) Sumatra I

Bladeren van categorie B

Categorie B: laag middenblad, gesorteerd naar lengte volgens de volgende verhoudingen:

1e lengte (gelijk aan of groter dan 38 cm)60 %

2e lengte (van 32 tot minder dan 38 cm)35 %

3e lengte (van 25 tot minder dan 32 cm)5 %

goed geproportioneerde bladeren, goed gerijpt, met uniforme kleur, gezond, zonder gaafheidsfouten, met fijn, elastisch en stevig weefsel, met verzonken nerven, goed gefermenteerd en bewaard, goed brandbaar, van een typische smaak en aroma, bruikbaar als dekblad van sigaren, met ongeveer 25 % niet-gave bladeren

Presentatie: met een ander middel dan tabak samengebundeld (fascicoli)

Vochtigheid: 22 %

17

Basmas

Bladeren van kwaliteit I/III

Kwaliteit I/III: rijpe, gave, gezonde bladeren zonder drogingsgebreken, afkomstig van iedere plukronde uitgezonderd de eerste ( "protomana"), tot 15 cm lang, goudgele of oranjegele tot roodgele kleur, goede soepelheid en glans, gemiddelde substantie, open textuur en fijne weefselstructuur, typisch en sterk aroma, goede brand

Kwaliteit I/III bestaat voor 45 % uit de hierboven omschreven bladeren

rijpe bladeren met enkele lichte gaafheids- en/of drogingsgebreken, weinig aangetast door ziekten, afkomstig van iedere plukronde, tot 20 cm lang, lichtgele, geelgroene, roodachtige of lichtbruine kleur, open textuur en goede weefselstructuur, middelmatige soepelheid en glans, gemiddelde substantie, typisch en sterk aroma, zeer goede brand

Kwaliteit I/III bestaat voor 55 % uit de hierboven omschreven bladeren

Presentatie: in planterbalen van 15 tot 25 kg die bestaan uit op de traditionele wijze in twee rijen gelegde "pastali" (in gestrekt losblad) (Opgemerkt dient te worden dat in de streek van Astakos en Chrysoupolis de tabak op "armathodema"-wijze wordt verpakt)

Vochtigheid: 17 %

Volgnummer

Soort

Referentiekwaliteit

18

Katerini en vergelijkbare soorten

Bladeren van kwaliteit I/III

Kwaliteit I/III: rijpe, gave, gezonde bladeren zonder drogingsgebreken, afkomstig van iedere plukronde uitgezonderd de eerste ( "protomana"), tot 20 cm lang, lichtgele of oranjegele tot roodachtige kleur, open textuur, goede soepelheid en glans, gemiddelde substantie, goede weefselstructuur en zeer goede brand

Kwaliteit I/III bestaat voor 45 % uit de hierboven omschreven bladeren

rijpe bladeren met enkele gaafheids- en/of drogingsgebreken, weinig aangetast door ziekten, afkomstig van iedere plukronde, tot 25 cm lang, gele, oranjegele, geelgroene, roodachtige of lichtbruine kleur, open textuur, gemiddelde substantie, middelmatige soepelheid en glans, goede weefselstructuur en zeer goede brand

Kwaliteit I/III bestaat voor 55 % uit de hierboven omschreven bladeren

Presentatie: de guirlandes worden gewoonlijk op de "Baski"-wijze opgestapeld voordat ze worden verpakt. Op de traditionele "Kaloupi"-wijze verpakt in balen van 25 tot 35 kg

Vochtigheid: 16 %

19

a) Kaba Koulak (klassieke)

b) Elassona

Bladeren van kwaliteit I/III

Kwaliteit I/III: rijpe, gave, gezonde bladeren zonder drogingsgebreken, van iedere plukronde uitgezonderd de laatste (topblad), tot 25 cm lang voor Kaba Koulak Makedonia en tot 20 cm voor Elassona, Karatzova en Kontoula, middelmatig gele tot donkergele kleur, goede soepelheid en glans, open textuur, goede weefselstructuur en uitstekende brand

Kwaliteit I/III bestaat voor 47 % uit de hierboven omschreven bladeren

rijpe bladeren met enkele lichte gaafheids- en/of drogingsgebreken, weinig aangetast door ziekten, afkomstig van iedere plukronde, tot 30 cm lang voor Kaba Koulak Makedonia en tot 25 cm lang voor Elassona, Karatzova en Kontoula, gele, geelgroene, roodachtige kleur, vrij open textuur en vrij goede weefselstructuur, middelmatige soepelheid en glans, uitstekende brand

Kwaliteit I/III bestaat voor 53 % uit de hierboven omschreven bladeren

Presentatie: in planterbalen van 15 tot 30 kg bestaande uit op de traditionele "armathodema"-wijze in twee rijen gelegde bladeren

Vochtigheid: 17 %

20

a) Kaba Koulak

(andere dan klassieke)

b) Myrodata Smyrne,

Trapezous en Phi 1

Bladeren van kwaliteit I/III

Kwaliteit I/III: rijpe, gave, gezonde bladeren, zonder drogingsgebreken, afkomstig van iedere pluk uitgezonderd de laatste (topblad), tot 30 cm lang voor Kaba Koulak Makedonia en Trapezous, tot 20 cm lang voor Phi 1, en tot 15 cm lang voor Myrodata Smyrne, lichtgele tot roodachtige kleur, goede soepelheid en glans, voldoende open textuur, goede weefselstructuur en uitstekende brand

Kwaliteit I/III bestaat voor 47 % uit de hierboven omschreven bladeren

rijpe en voldoende gave bladeren met enkele lichte drogingsgebreken, weinig aangetast door ziekten, afkomstig van iedere plukronde, tot 35 cm lang voor Kaba Koulak Makedonia en Trapezous, tot 25 cm lang voor Phi 1 en tot 20 cm lang voor Myrodata Smyrne, Volgnummer

Soort

Referentiekwaliteit

20

(vervolg)

a) Kaba Koulak

(andere dan klassieke)

b) Myrodata Smyrne,

Trapezous en Phi 1

gele, geelgroene tot lichtbruine kleur, voldoende open textuur, vrij goede weefselstructuur, middelmatige soepelheid en glans, zeer goede brand

Kwaliteit I/III bestaat voor 53 % uit de hierboven omschreven bladeren

Presentatie: in planterbalen van 25 tot 35 kg die op de traditionele "armathodema"-wijze zijn gemaakt of van 35 tot 50 kg in de vorm van "kaloupi"

Vochtigheid: 17 %

21

Myrodata Agrinion

Bladeren van kwaliteit I/III

Kwaliteit I/III: rijpe, gave, gezonde bladeren zonder drogingsgebreken, afkomstig van iedere plukronde uitgezonderd de eerste ( "protomana"), tot 25 cm lang, gele tot donkeroranjegele kleur, goede soepelheid en glans, open textuur, goede weefselstructuur en uitstekende brand

Kwaliteit I/III bestaat voor 47 % uit de hierboven omschreven bladeren

rijpe en voldoende gave bladeren met lichte drogingsgebreken, weinig aangetast door ziekten, afkomstig van iedere plukronde, tot 30 cm lang, gele, geelgroene of lichtroodachtige kleur, voldoende open textuur en vrij goede weefselstructuur, middelmatige soepelheid en glans, uitstekende brand

Kwaliteit I/III bestaat voor 53 % uit de hierboven omschreven bladeren

Presentatie: in planterbalen van 15 tot 30 kg, waarvan de bladeren op de traditionele "armathodema"-wijze in twee rijen zijn gelegd

Vochtigheid: 15 %

22

Zichnomyrodata

Bladeren van kwaliteit I/III

Kwaliteit I/III: rijpe, gave, gezonde bladeren zonder drogingsgebreken, afkomstig van iedere plukronde uitgezonderd de laatste (topblad), tot 20 cm lang, lichtgele tot lichtoranjegele kleur, goede soepelheid en glans, open textuur, goede weefselstructuur en uitstekende brand

Kwaliteit I/III bestaat voor 47 % uit de hierboven omschreven bladeren

rijpe en voldoende gave bladeren met enkele lichte drogingsgebreken, weinig aangetast door ziekten, afkomstig van iedere plukronde, tot 25 cm lang, gele, geelgroene of lichtroodachtige kleur, voldoende open textuur en vrij goede weefselstructuur, voldoende soepelheid en glans, uitstekende brand

Kwaliteit I/III bestaat voor 53 % uit de hierboven omschreven bladeren

Presentatie: in planterbalen van 15 tot 30 kg, waarvan de bladeren op de traditionele "armathodema"-wijze in twee rijen zijn gelegd

Vochtigheid: 17 %

23

Tsebelia

Bladeren van kwaliteit I/III

Kwaliteit I/III: rijpe, gave, gezonde bladeren zonder drogingsgebreken, afkomstig van iedere plukronde uitgezonderd de eerste, tot 35 cm lang, geelrode, oranjegele tot roodachtige kleur, open textuur, goede soepelheid en glans, gemiddelde substantie, goede weefselstructuur en zeer goede brand

Kwaliteit I/III bestaat voor 45 % uit de hierboven omschreven bladeren

Volgnummer

Soort

Referentiekwaliteit

23

(vervolg)

Tsebelia

rijpe en voldoende gave bladeren met enkele lichte drogingsgebreken, afkomstig van iedere plukronde, tot 40 cm lang, lichtgele, groengele, roodachtige of lichtbruine kleur, vrij open textuur, voldoende soepelheid en glans, gemiddelde substantie, vrij goede weefselstructuur en zeer goede brand. Tot deze kwaliteit behoren ook bladeren die lichte gebreken vertonen ten gevolge van ziekten en/of mechanische beschadigingen

Kwaliteit I/III bestaat voor 55 % uit de hierboven omschreven bladeren

Presentatie: in planterbalen van 30 tot 40 kg, waarvan de bladeren op de "armathodema"-wijze in twee rijen zijn gelegd

Vochtigheid: 14 %

24

Mavra

Bladeren van kwaliteit I/III

Kwaliteit I/III: rijpe, gave, gezonde bladeren zonder drogingsgebreken, afkomstig van iedere plukronde uitgezonderd de eerste ( "protomana"), tot 30 cm lang, van geelroodachtig tot oranjegeel en roodachtig variërende kleur, open textuur, goede weefselstructuur, goede soepelheid en glans, gemiddelde substantie en goede brand

Kwaliteit I/III bestaat voor 45 % uit de hierboven omschreven bladeren

rijpe en voldoende gave bladeren met lichte drogingsgebreken, afkomstig van iedere plukronde, tot 40 cm lang, geelachtige, geelgroene (citroengele), roodachtige of lichtbruine kleur, vrij open textuur en vrij goede weefselstructuur, voldoende soepelheid en glans, gemiddelde substantie en goede brand. Tot deze kwaliteit behoren ook bladeren met lichte gebreken ten gevolge van ziekten en/of mechanische beschadigingen

Kwaliteit I/III bestaat voor 55 % uit de hierboven omschreven bladeren

Presentatie: in planterbalen van 30 tot 50 kg, waarvan de bladeren op de "armathodema"-wijze in twee rijen zijn gelegd

Vochtigheid: 14 %

25

Burley EL

Bladeren van kwaliteit A

Kwaliteit A: volledig rijpe bladeren, volledig ontwikkeld, gaaf, gezond, zonder drogingsgebreken, afkomstig van het middenblad, uniforme kleur variërend van middelmatig hazelnootbruin tot hazelnootbruinrood, open textuur, goede weefselstructuur en uitstekende brand

Presentatie: in planterbalen van 50 tot 70 kg, waarvan de bladeren op de "armathodema"-wijze in twee rijen zijn gelegd, zonder koord (losblad)

Vochtigheid: 22 %

26

Virginia EL

Bladeren van kwaliteit A

Kwaliteit A: volledig rijpe bladeren, volledig ontwikkeld, gezond, gaaf, zonder drogingsgebreken, uniforme kleur variërend van citroengeel tot middelmatig oranjegeel, goede substantie, goede weefselstructuur en goede brand, hoofdzakelijk afkomstig van het middenblad

Presentatie: in planterbalen van 30 tot 40 kg, waarvan de bladeren op "armathodema"-wijze in twee rijen zijn gelegd, zonder koord (losblad)

Vochtigheid: 19 %

Volgnummer

Soort

Referentiekwaliteit

27

Santa Fé

Bladeren van klasse 1

Klasse 1: rijpe, gezonde bladeren, zonder drogingsgebreken, geheel ingedroogde hoofdnerf, kastanjebruin van kleur, enkele gaafheidsgebreken

Presentatie: gesorteerde tabak in homogene voorlopige balen

Vochtgehalte: 18 %

28

Gefermenteerde Burley

Bladeren van klasse 1

Klasse 1: rijpe, gezonde bladeren, zonder drogingsgebreken, geheel ingedroogde hoofdnerf, goede brand, van een hazelnoot- tot kaneelbruine kleur, enkele gaafheidsgebreken

Presentatie: gesorteerde tabak in homogene voorlopige balen

Vochtgehalte: 18 %

29

Havanna E

Bladeren van klasse 1

Klasse 1: rijpe, gezonde bladeren, fijne weefselstructuur, weinig geprononceerde nervatuur, zonder drogingsgebreken, geheel ingedroogde hoofdnerf, van een kastanjebruine, lichtbruine of groenachtige kleur, enkele gaafheidsgebreken

Presentatie: gesorteerde tabak in uniforme voorlopige balen

Vochtgehalte: 18 %

30

Round Scafati

Bladeren van klasse 1

Klasse 1: bladeren van voldoende grootte, goed rijp, van een uniforme kleur, gezond, zonder gaafheidsgebreken, fijne weefselstructuur, soepel en sterk, fijne nervatuur, goed bewaard, goede brand, typische smaak en typisch aroma, bruikbaar als dekblad voor sigaren. Ongeveer 25 % niet-gave bladeren kunnen worden toegestaan

Presentatie: met een ander middel dan tabak bijeengehouden bundels in homogene voorlopige balen

Vochtgehalte: 18 %

31

Virginia E

Bladeren van klasse 1

Klasse 1: bladeren van voldoende rijpheid, zonder drogingsgebreken, open textuur, weinig geprononceerde nervatuur, gezond, van een citroengele of oranje kleur

Presentatie: ongebundelde tabak van een zelfde plukronde in homogene voorlopige balen van 33 tot 45 kg

Vochtgehalte: 16 %

32

Burley E

Bladeren van klasse 1

Klasse 1: bladeren van voldoende rijpheid, zonder drogingsgebreken, open textuur, weinig geprononceerde nervatuur, gezond, van een kaneelbruine kleur in de verschillende schakeringen

Presentatie: ongebundelde tabak van een zelfde plukronde in homogene voorlopige balen van 33 tot 45 kg

Vochtgehalte: 18 %

Volgnummer

Soort

Referentiekwaliteit

33

Virginia P

Bladeren van klasse 1

Klasse 1: rijpe bladeren, open textuur, soepel, oliehoudend, van een citroengele tot oranje kleur, glanzend, langer dan 40 cm, exclusief de eerste en de laatste plukronde

Presentatie: gerangschikte bladeren in voorlopige balen van 45 kg

Vochtgehalte: 17 %

34

Burley P

Bladeren van klasse 1

Klasse 1: rijpe bladeren, open textuur, soepel, glanzende kleur, langer dan 40 cm, exclusief de eerste en de laatste plukronde

Presentatie: gerangschikte bladeren in voorlopige balen van 35 kg

Vochtgehalte: 22 %

BIJLAGE II

Verpakte tabak: soorten en hun referentiekwaliteit voor de oogst 1992

Volgnummer

Soort

Referentiekwaliteit

1

Badischer Geudertheimer, Pereg,

Korso

Hauptgut (Leaves) van klasse 1

Klasse 1: rijpe, gezonde, onbeschadigde bladeren van gemengde tot donkerbruine kleur, van gelijke grootte, normale fermentatie

Presentatie: in balen, kisten of kartonnen dozen van ongeveer 75 tot 220 kg of in vaten van ongeveer 225 tot 450 kg

Vochtigheid: 16 %

2

Badischer Burley E en de hybriden daarvan

Hauptgut (Leaves) van klasse 1

Klasse 1: rijpe, gezonde, onbeschadigde, stevige en goed snijdbare bladeren van lichtbruine of roodbruine tot donkerbruine kleur, gelijke bladgrootte, normale fermentatie

Presentatie: in balen of kisten van ongeveer 75 tot 220 kg of in vaten van ongeveer 225 tot 450 kg

Vochtigheid: 15 %

3

Virgin D en de hybriden

daarvan

Bladeren van klasse 1

Klasse 1: rijpe, gezonde, onbeschadigde bladeren van gele of geelrode tot geelbruine kleur, normale fermentatie

Presentatie: in balen of kisten van ongeveer 75 tot 220 kg of in vaten van ongeveer 225 tot 450 kg

Vochtigheid: 13 %

7

Bright

Bladeren van categorie A

Categorie A: bladeren van voldoende rijpheid, goed verzorgd, met open textuur en niet te zware nerven, gezond, geel van kleur in verschillende schakeringen

Presentatie: in vaten van ongeveer 280 tot 450 kg of in kartonnen dozen van ongeveer 150 tot 210 kg

Vochtigheid: 13 %

8

Burley I

Bladeren van categorie A

Categorie A: bladeren van voldoende rijpheid, goed verzorgd, met open textuur, ook stevige, met niet te zware nerven, gezond, met min of meer warme hazelnootbruine kleur

Presentatie: in vaten van ongeveer 280 tot 450 kg of in kartonnen dozen van ongeveer 150 tot 210 kg

Vochtigheid: 13 %

Volgnummer

Soort

Referentiekwaliteit

9

Maryland

Bladeren van categorie A

Categorie A: bladeren van voldoende rijpheid, met lichte drogingsgebreken, ook met zeer weinig bronskleurige tinten, gemiddelde textuur, niet te zware nerven, gezond, met een min of meer warme roodbruine kleur

Presentatie: in vaten van ongeveer 280 tot 450 kg of in kartonnen dozen van ongeveer 150 tot 210 kg

Vochtigheid: 13 %

10

a) Kentucky en de hybriden

daarvan

b) Moro di Cori

c) Salento

Bladeren van categorie B

Categorie B: goed gerijpte bladeren met een stevig weefsel, zonder drogings- en bewaringsgebreken, kastanjebruin van kleur, met enkele gebreken wat betreft gaafheid, goed brandbaar

Presentatie: in vaten van ongeveer 280 tot 450 kg of in balen van ongeveer 170 tot 200 kg of in kartonnen dozen van 150 tot 200 kg

Vochtigheid: 16 %

11

a) Forchheimer Havanna II c

b) Nostrano del Brenta

c) Resistente 142

d) Gojano

e) Hybriden van Badischer

Geudertheimer

Bladeren van categorie B

Categorie B: gezonde bladeren met stevig of licht weefsel, zonder drogingsgebreken, kastanjebruin tot groenachtig van kleur, met gaafheidsgebreken; rijpe, gezonde, onbeschadigde bladeren van donkerkleurig tot donker gemengde kleur, gelijke bladgrootte (hybriden van Badischer Geudertheimer)

Presentatie: in balen, kisten of kartonnen dozen van ongeveer 75 tot 200 kg of in vaten van ongeveer 225 tot 450 kg

Vochtigheid: 16 %

12

a) Beneventano

b) Brasile Selvaggio en

vergelijkbare soorten

Bladeren van categorie B

Categorie B: voldoende rijpe bladeren met stevig of zelfs grof of mager weefsel, met niet te ernstige gebreken wat betreft verzorging, fermentatie en gaafheid

Presentatie: in balen van ongeveer 120 kg of in vaten van ongeveer 330 kg

Vochtigheid: 16 %

13

Xanti-Yakà

Bladeren van categorie B

Categorie B: voldoende rijpe en gezonde bladeren, ongesteeld, ovaal-ellipsvormig, weinig geprononceerde hoofdnerf waarmee de zijnerven een minder scherpe hoek vormen, eventueel enkele drogingsgebreken, meestal licht van weefsel, met een van geel tot kastanjebruin variërende kleur, ernstige gaafheidsgebreken maar goed bewaard, afkomstig van alle bladstanden, zachte smaak en voldoende aroma, goed brandbaar

De middenbladeren zijn niet langer dan 20 cm

Presentatie: in kleine balen van ongeveer 18 tot 50 kg

Vochtigheid: 13 %

Volgnummer

Soort

Referentiekwaliteit

14

a) Perustitza

b) Samsun

Bladeren van categorie B

Categorie B: voldoende rijpe en gezonde bladeren, ongesteeld (Perustitza) of gesteeld (Samsun), ellips-lancetvormig met spitse punt (Perustitza) of ellipsvormig en stomp (Samsun), weinig geprononceerde hoofdnerf waarmee de zijnerven een vrij scherpe hoek vormen, eventueel enkele drogingsgebreken, meestal licht van weefsel, met een van geel tot kastanjebruin variërende (Perustitza) of naar het roodachtige zwemende (Samsun) kleur, ernstige gaafheidsgebreken maar goed bewaard, afkomstig van alle bladstanden, zachte smaak en voldoende aroma, goed brandbaar

De middenbladeren zijn niet langer dan 25 cm

Presentatie: in kleine balen van ongeveer 18 tot 50 kg

Vochtigheid: 13 %

15

Erzegovina en vergelijkbare

soorten

Bladeren van categorie B

Categorie B: voldoende rijpe en gezonde bladeren, ongesteeld, ovaal of ellipsvormig, middelmatig geprononceerde hoofdnerf waarmee de zijnerven een minder scherpe hoek vormen, eventueel enkele drogingsgebreken, meestal licht van weefsel, met een van geel tot kastanjebruin variërende kleur, ernstige gaafheidsgebreken maar goed bewaard, afkomstig van alle bladstanden, zachte smaak en voldoende aroma, goed brandbaar

De middenbladeren zijn niet langer dan 35 cm

Presentatie: in kleine balen van ongeveer 18 tot 50 kg

Vochtigheid: 13 %

16

a) Round Tip

b) Scafati

c) Sumatra I

Bladeren van categorie B

Categorie B: laag middenblad, gesorteerd naar lengte volgens de volgende verhoudingen:

1e lengte (gelijk aan of groter dan 38 cm)60 %

2e lengte (van 32 tot minder dan 38 cm)35 %

3e lengte (van 25 tot minder dan 32 cm)5 %

goed geproportioneerde bladeren, goed gerijpt, met uniforme kleur, gezond, zonder gaafheidsfouten, met fijn, elastisch en stevig weefsel, met verzonken nerven, goed gefermenteerd en bewaard, goed brandbaar, van een typische smaak en aroma, bruikbaar als dekblad van sigaren, met ongeveer 25 % niet-gave bladeren

Presentatie: in balen van ongeveer 70 tot 90 kg of in kartonnen dozen van ongeveer 180 tot 210 kg

Vochtigheid: 16 %

17

Basmas

Bladeren van kwaliteit I/III

Kwaliteit I/III: rijpe, gave, gezonde, zorgvuldig gedroogde bladeren, afkomstig van iedere plukronde uitgezonderd de eerste ( "protomana"), tot 15 cm lang, goudgele of oranjegele tot roodgele kleur, goede soepelheid en glans, gemiddelde substantie, open textuur en goede weefselstructuur, typisch en sterk aroma, goede brand

Volgnummer

Soort

Referentiekwaliteit

17

(vervolg)

Basmas

Kwaliteit I/III bestaat voor 45 % uit de hierboven omschreven bladeren (I/II)

rijpe en voldoende gave bladeren met enkele lichte drogingsgebreken, weinig aangetast door ziekten, tot 20 cm lang, lichtgele, roodachtige of lichtbruine kleur, voldoende open textuur en goede weefselstructuur, middelmatige soepelheid en glans, gemiddelde substantie, typisch en sterk aroma, zeer goede brand

Kwaliteit I/III bestaat voor 55 % uit de hierboven omschreven bladeren (III)

Presentatie: in zogenaamde "Tonga"-balen van ongeveer 30 kg

Vochtigheid: 13 %

18

Katerini en vergelijkbare soorten

Bladeren van kwaliteit I/III

Kwaliteit I/III: rijpe, gave, gezonde, zorgvuldig gedroogde bladeren, afkomstig van iedere plukronde uitgezonderd de eerste ( "protomana"), tot 20 cm lang, lichtgele of oranjegele tot roodachtige kleur, open textuur, goede soepelheid en glans, gemiddelde substantie, goede weefselstructuur en zeer goede brand

Kwaliteit I/III bestaat voor 45 % uit de hierboven omschreven bladeren (I/II)

rijpe bladeren met enkele lichte gaafheids- en drogingsgebreken, weinig aangetast door ziekten, afkomstig van iedere plukronde, tot 25 cm lang, gele, oranjegele, geelgroene, roodachtige of lichtbruine kleur, open textuur, gemiddelde substantie, middelmatige soepelheid en glans, goede weefselstructuur en zeer goede brand

Kwaliteit I/III bestaat voor 55 % uit de hierboven omschreven bladeren

Presentatie: in zogenaamde "Tonga"-balen van ongeveer 30 kg

Vochtigheid: 13 %

19

a) Kaba Koulak (klassieke)

b) Elassona

Bladeren van kwaliteit I/III

Kwaliteit I/III: rijpe, gave, gezonde, goed behandelde bladeren, afkomstig van iedere plukronde uitgezonderd de laatste (topblad), tot 25 cm lang voor Kaba Koulak Makedonia en tot 20 cm lang voor Elassona, Karatzova en Kontoula, middelmatig tot donkergele kleur, goede soepelheid en glans, open textuur, goede weefselstructuur en uitstekende brand

Kwaliteit I/III bestaat voor 47 % uit de hierboven omschreven bladeren

rijpe bladeren met enkele lichte gaafheids- en/of drogingsgebreken, weinig aangetast door ziekten, afkomstig van iedere plukronde, tot 30 cm lang voor Kaba Koulak Makedonia en tot 25 cm lang voor Elassona, Karatzova en Kontoula, gele tot roodachtige kleur, vrij open textuur en vrij goede weefselstructuur, middelmatige soepelheid en glans, uitstekende brand

Kwaliteit I/III bestaat voor 53 % uit de hierboven omschreven bladeren

Presentatie: in zogenaamde "Tonga"-balen van ongeveer 30 kg

Vochtigheid: 13 %

Volgnummer

Soort

Referentiekwaliteit

20

a) Kaba Koulak

(andere dan klassieke)

b) Myrodata Smyrne,

Trapezous en Phi 1

Bladeren van kwaliteit I/III

Kwaliteit I/III: rijpe, gave, gezonde, zorgvuldig gedroogde bladeren, afkomstig van iedere plukronde uitgezonderd de laatste (topblad), tot 30 cm lang voor Kaba Koulak Makedonia en Trapezous, tot 20 cm lang voor Phi 1 en tot 15 cm lang voor Myrodata Smyrne, lichtgele tot roodachtige kleur, goede soepelheid en glans, vrij open textuur, goede weefselstructuur en uitstekende brand

Kwaliteit I/III bestaat voor 47% uit de hierboven omschreven bladeren (I/II)

rijpe en voldoende gave bladeren met lichte drogingsgebreken, weinig aangetast door ziekten, afkomstig van iedere plukronde, tot 35 cm lang voor Kaba Koulak Makedonia en Trapezous, tot 25 cm lang voor Phi 1 en tot 20 cm lang voor Myrodata Smyrne, gele tot lichtbruine kleur, vrij open textuur, vrij goede weefselstructuur, voldoende soepelheid en glans, zeer goede brand

Kwaliteit I/III bestaat voor 53% uit de hierboven omschreven bladeren (III)

Presentatie: in zogenaamde "Tonga"-balen van ongeveer 30 kg

Vochtigheid: 13 %

21

Myrodata Agrinion

Bladeren van kwaliteit I/III

Kwaliteit I/III: rijpe, gave, gezonde, zorgvuldig behandelde bladeren, afkomstig van iedere plukronde uitgezonderd de eerste ( "protomana"), tot 25 cm lang, gele tot donkeroranjegele kleur, goede soepelheid en glans, open textuur, goede weefselstructuur en uitstekende brand

Kwaliteit I/III bestaat voor 47% uit de hierboven omschreven bladeren (I/II)

rijpe en voldoende gave bladeren met enkele lichte drogingsgebreken, weinig aangetast door ziekten, afkomstig van iedere plukronde, tot 30 cm lang, gele tot lichtroodachtige kleur, vrij open textuur en vrij goede weefselstructuur, vrij goede soepelheid en glans, uitstekende brand

Kwaliteit I/III bestaat voor 53% uit de hierboven omschreven bladeren (III)

Presentatie: in zogenaamde "Tonga"-balen van ongeveer 30 kg

Vochtigheid: 14 %

22

Zichnomyrodata

Bladeren van kwaliteit I/III

Kwaliteit I/III: rijpe, gave, gezonde, zorgvuldig behandelde bladeren van iedere plukronde uitgezonderd de laatste (topblad), tot 20 cm lang, lichtgele tot lichtoranjegele kleur, goede soepelheid en glans, open textuur, goede weefselstructuur en uitstekende brand

Kwaliteit I/III bestaat voor 47% uit de hierboven omschreven bladeren

rijpe en voldoende gave bladeren met lichte drogingsgebreken, weinig aangetast door ziekten, afkomstig van iedere plukronde, tot 25 cm lang, gele tot lichtroodachtige kleur, vrij open textuur en vrij goede weefselstructuur, vrij goede elasticiteit en glans, uitstekende brand

Kwaliteit I/III bestaat voor 53% uit de hierboven omschreven bladeren (III)

Presentatie: in zogenaamde "Tonga"-balen van ongeveer 30 kg

Vochtigheid: 13 %

Volgnummer

Soort

Referentiekwaliteit

23

Tsebelia

Bladeren van kwaliteit I/III

Kwaliteit I/III: rijpe, gave, gezonde, zorgvuldig behandelde bladeren, afkomstig van iedere plukronde uitgezonderd de eerste ( "protomana"), tot 30 cm lang, geelrode, oranjegele tot roodachtige kleur, open textuur, goede soepelheid en glans, gemiddelde substantie, goede weefselstructuur en zeer goede brand

Kwaliteit I/III bestaat voor 45% uit de hierboven omschreven bladeren (I/II)

rijpe en voldoende gave bladeren met lichte drogingsgebreken, afkomstig van iedere plukronde, tot 40 cm lang, lichtgele tot roodachtige of lichtbruine kleur, vrij open textuur, voldoende soepelheid en glans, gemiddelde bladsubstantie, vrij goede weefselstructuur en zeer goede brand. Tot deze kwaliteit behoren ook bladeren met lichte gebreken ten gevolge van ziekten en/of mechanische beschadigingen

Kwaliteit I/III bestaat voor 55% uit de hierboven omschreven bladeren

Presentatie: in zogenaamde "Tonga"-balen van ongeveer 30 kg

Vochtigheid: 13 %

24

Mavra

Bladeren van kwaliteit I/III

Kwaliteit I/III: rijpe, gave, gezonde, zorgvuldig gedroogde bladeren, afkomstig van iedere plukronde uitgezonderd de eerste ( "protomana"), tot 30 cm lang, van geelrood of oranjegeel tot roodachtig variërende kleur, open textuur, goede weefselstructuur, goede soepelheid en glans, gemiddelde substantie en goede brand

Kwaliteit I/III bestaat voor 45 % uit de hierboven omschreven bladeren

rijpe en voldoende gave bladeren met lichte drogingsgebreken, afkomstig van iedere plukronde, tot 40 cm lang, geelachtige tot roodachtige of lichtbruine kleur, vrij open textuur en vrij goede weefselstructuur, vrij goede elasticiteit en glans, gemiddelde substantie en goede brand. Tot deze kwaliteit behoren ook bladeren met lichte gebreken ten gevolge van ziekten en/of mechanische beschadigingen

Kwaliteit I/III bestaat voor 55 % uit de hierboven omschreven bladeren

Presentatie: in zogenaamde "Tonga"-balen van ongeveer 30 kg

Vochtigheid: 13 %

25

Burley EL

Bladeren van kwaliteit A

Kwaliteit A: volledig rijpe, volledig ontwikkelde, gave, gezonde, zorgvuldig gedroogde bladeren afkomstig van het middenblad, uniforme kleur variërend van middelmatig hazelnootbruin tot hazelnootbruinrood, open textuur, goede weefselstructuur en uitstekende brand

Presentatie: in balen van ongeveer 100 kg of in kisten van ongeveer 200 kg of in vaten van ongeveer 240 tot 280 kg

Vochtigheid: 13 %

26

Virginia EL

Bladeren van kwaliteit A

Kwaliteit A: volledig rijpe, volledig ontwikkelde bladeren afkomstig van het middenblad, gezond, gaaf, zorgvuldig behandeld, uniforme kleur variërend van citroengeel tot middelmatig oranjegeel, goede weefselstructuur en goede brand

Presentatie: in balen van ongeveer 100 kg

Vochtigheid: 13 %

Volgnummer

Soort

Referentiekwaliteit

27

Santa Fé

Bladeren van klasse 1

Klasse 1: rijpe, gezonde bladeren, goed gefermenteerd, van een kastanjebruine of donkerbruine kleur, enkele gaafheidsgebreken

Presentatie: in balen van 80 tot 100 kg of in kartonnen dozen van 150 tot 210 kg

Vochtigheid: 14 %

28

Gefermenteerde Burley

Bladeren van klasse 1

Klasse 1: rijpe, gezonde bladeren, goed gefermenteerd, van een kastanjebruine kleur, enkele gaafheidsgebreken

Presentatie: in balen van 80 tot 100 kg of in kartonnen dozen van 150 tot 210 kg

Vochtigheid: 14 %

29

Havanna E

Bladeren van klasse 1

Klasse 1: rijpe, gezonde bladeren, fijne weefselstructuur, weinig geprononceerde nervatuur, goed gefermenteerd, van een kastanjebruine of lichtbruine kleur of met groenachtige tinten, enkele gaafheidsgebreken

Presentatie: in balen van 80 tot 100 kg of in kartonnen dozen van 150 tot 210 kg

Vochtigheid: 14 %

30

Round Scafati

Bladeren van klasse 1

Klasse 1: bladeren van voldoende grootte, goed rijp, van een uniforme kleur, gezond, zonder ernstige gaafheidsgebreken, fijne weefselstructuur, soepel en sterk, fijne nervatuur, goed bewaard, goede brand, typische smaak en typisch aroma, goed gefermenteerd, bruikbaar als dekblad voor sigaren. Ongeveer 25% niet-gave bladeren kunnen worden toegestaan

Presentatie: in balen van 70 tot 100 kg of in kartonnen dozen van 180 tot 210 kg

Vochtigheid: 14 %

31

Virginia E

Bladeren van klasse 1

Klasse 1: bladeren van voldoende rijpheid, open textuur, weinig geprononceerde nervatuur, gezond, van een gele kleur met verschillende schakeringen van citroengeel tot oranje

Presentatie: in kartonnen dozen van 170 tot 210 kg

Vochtigheid: 14 %

32

Burley E

Bladeren van klasse 1

Klasse 1: bladeren van voldoende rijpheid, open textuur, weinig geprononceerde nervatuur, gezond, van een kaneelbruine kleur in de verschillende schakeringen

Presentatie: in kartonnen dozen van 150 tot 210 kg

Vochtigheid: 14 %

Volgnummer

Soort

Referentiekwaliteit

33

Virginia P

Bladeren van klasse 1

Klasse 1: rijpe, goed verzorgde bladeren, open textuur, soepel, oliehoudend, van een citroengele tot oranje kleur, glanzend, langer dan 40 cm, exclusief de eerste en de laatste plukronde

Presentatie: ongebundelde tabak in kartonnen dozen van 200 kg

Vochtigheid: 12,5 %

34

Burley P

Bladeren van klasse 1

Klasse 1: rijpe, goed verzorgde bladeren, open textuur, soepel, glanzende kleur, langer dan 40 cm, exclusief de eerste en de laatste plukronde

Presentatie: ongebundelde tabak in kartonnen dozen van 180 kg

Vochtigheid: 13 %

BIJLAGE III

Erkende produktiegebieden voor elk van de in de Gemeenschap geproduceerde soorten tabak

Soort

Land

Produktiegebieden

1. Badischer Geudertheimer,

Pereg, Korso

Duitsland

Rijnvlakte en aangrenzende dalen, Mittelfranken, Brandenburg, Mecklenburg-Voorpommeren

Frankrijk

Nord-Pas-de-Calais, Picardië, Champagne-Ardennes, Elzas-Lotharingen, Val-de-Loire, Poitou-Bretagne en Centre

2. Badischer Burley E en de

hybriden daarvan

Duitsland

Frankrijk

Rijnvlakte en aangrenzende dalen en Mittelfranken, Brandenburg, Mecklenburg-Voorpommeren, Saksen, Saksen-Anhalt, Thuringen

Aquitanië, Midi-Pyrénées, Auvergne-Limousin, Elzas-Lotharingen, Rhône-Alpes, Franche-Comté, Val-de-Loire, Centre, Poitou-Bretagne, Bourgogne, Charente en Languedoc-Roussillon

Italië

B (*) Piemonte, Lombardije, Veneto en Emilia-Romagna

3. Virgin D en de hybriden

daarvan

Duitsland

Sleeswijk-Holstein, Neder-Saksen, Frankenland, Rijnvlakte en aangrenzende dalen, Brandenburg, Mecklenburg-Voorpommeren, Saksen, Saksen-Anhalt, Thuringen

Frankrijk

Aquitanië, Midi-Pyrénées, Auvergne-Limousin, Champagne-Ardennes, Elzas-Lotharingen, Rhône-Alpes, Franche-Comté, Provence, Val-de-Loire, Centre, Poitou-Bretagne, Charente, Languedoc-Roussillon, Normandië, Bourgogne, Nord-Pas-de-Calais, Picardië en Île-de-France

4. a) Paraguay en de hybriden

daarvan

Frankrijk

A (*) Aquitanië, Midi-Pyrénées, Languedoc-Roussillon, Auvergne-Limousin, Poitou-Bretagne, Charente, Val-de-Loire, Centre, Rhône-Alpes, Provence, Franche-Comté, Elzas-Lotharingen, Champagne-Ardennes, Picardië, Nord-Pas-de-Calais, Normandië en Bourgogne

Italië

B (*) Molise en Campanië

België

C (*) Vlaanderen

b) Dragon vert en de hybriden daarvan, Philippin, Petit Grammont (Flobecq), Semois, Appelterre

Frankrijk

België

A (*) Nord-Pas-de-Calais, Picardië, Champagne-Ardennes, Val-de-Loire en Elzas-Lotharingen

C (*) Vlaanderen, Henegouwen, Namen en Luxemburg

5. Nijkerk

Frankrijk

Departementen Lot en Aveyron

6. Misionero

Frankrijk

Eiland Réunion

7. Bright

Italië

Friuli, Veneto, Lombardije, Piemonte, Toscane, Marche, Umbrië, Latium, Abruzzen, Molise, Campanië, Basilicata, Apulië en Calabrië

8. Burley I

Italië

Veneto, Lombardije, Piemonte, Umbrië, Emilia-Romagna, Latium, Abruzzen, Molise, Campanië, Basilicata, Apulië en Sicilië

9. Maryland

Italië

Friuli, Lombardije, Toscane, Marche, Umbrië, Latium, Molise en Campanië

10. Kentucky

Italië

Veneto, Toscane, Umbrië, Latium, Campanië

Spanje

Extremadura, Andalusië

11. a) Forchheimer Havanna II c

Italië

Friuli, Trentino, Veneto, Toscane, Latium, Molise en Campanië

b) Nostrano del Brenta

c) Resistente 142

d) Gojano

e) Hybriden van Badischer

Geudertheimer

Italië

Veneto, Toscane, Molise, Campanië, Latium en Apulië

12. Beneventano, Brasile Selvaggio

Italië

Campanië en Sicilië

13. Xanti-Yakà

Italië

Abruzzen, Campanië, Basilicata en Apulië

A (*)

Y

Y

y

Y

Y

x

Soort

Land

Produktiegebieden

14. a) Perustitza

Italië

Latium, Abruzzen, Molise, Campanië, Apulië en Sicilië

b) Samsun

15. Erzegovina

Italië

Latium, Abruzzen en Apulië

16. Round Tip

Griekenland

Centraal-Macedonië

Italië

Campanië

17. Basmas

Griekenland

Thracië, Macedonië, Sterea Hellas en Thessalië

18. a) Katerini

Griekenland

Macedonië

b) Vergelijkbare soorten

Macedonië, Sterea Hellas, Epirus en Thessalië

19. a) Kaba Koulak (klassieke)

Griekenland

Macedonië

b) Elassona

Thessalië

20. Kaba Koulak

(andere dan klassieke)

Griekenland

Macedonië, Thessalië, Sterea Hellas, Thracië, Epirus, Peloponnesus en de eilanden

21. Myrodata Agrinion

Griekenland

Sterea Hellas

22. Zichnomyrodata

Griekenland

Thessalië

23. Tsebelia

Griekenland

Epirus en Sterea Hellas

24. Mavra

Griekenland

Thessalië, Peloponnesus en Sterea Hellas

25. Burley EL

Griekenland

Macedonië en Thessalië

26. Virginia EL

Griekenland

Sterea Hellas, Thessalië, Macedonië, Thracië, Peloponnesus en Epirus

27. Santa Fé

Spanje

Andalusië

28. Gefermenteerde Burley

Spanje

Extremadura, Andalusië, Castilië-Leon, Castilië-Mancha, Gemeenschap Valencia, Navarra, Rioja, Catalonië en Madrid

29. Havana E

Spanje

Castilië-Leon, Navarra, Galicië, Asturië en Cantabrië, gebied van Campero in het Baskenland

30. Round Scafati

Spanje

Galicië, Asturië, Navarra, Castilië-Leon en Cantabrië

31. Virginia E

Spanje

Extremadura, Andalusië, Castilië-Leon en Castilië-Mancha

32. Burley E

Spanje

Extremadura, Andalusië, Castilië-Leon en Castilië-Mancha

33. Virginia P

Portugal

Beira Interior, Ribatejo Oeste, Alentejo en Regiao Autónoma dos Açores

34. Burley P

Portugal

Beiras, Ribatejo Oeste, Entre Douro e Minho, Trás-os-Montes en Regiao Autónoma dos Açores

(*) Specifiek produktiegebied als bedoeld in artikel 4, lid 5, van Verordening (EEG) nr. 727/70.

BIJLAGE IV

Streefprijzen, interventieprijzen en premies voor tabaksbladeren van de oogst 1992 Afgeleide interventieprijzen voor verpakte tabak van de oogst 1992

(in ecu/kg)

Volgnummer

Soort

Streefprijs

Interventieprijs

Premie

Afgeleide

interventieprijs

Maximum

percentage

(artikel 3,

lid 3)

1

Badischer Geudertheimer, Pereg, Korso

3,637

3,091

2,530

4,636

30 (²)

2

Badischer Burley E en de hybriden daarvan

4,504

3,829

2,956

5,417

45 (³)

3

Virgin D en de hybriden daarvan

4,618

3,925

2,922

5,171

30 (³)

4

a) Paraguay en de hybriden daarvan (specifieke zones A en C)

b) Dragon vert en de hybriden daarvan, Philippin,

Petit Grammont (Flobecq), Semois, Appelterre

& {M };

& {Ma};

& {Ms};

3,394

2,885

2,348

-

20 (& {Th%};)

c) Paraguay en de hybriden daarvan (specifieke zone B)

2,953

2,510

2,043

-

30 (& {Th%};)

5

Nijkerk

3,351

2,849

2,128

-

20 (& {Th%};)

6

a) Misionero en de hybriden daarvan

b) Rio Grande en de hybriden daarvan

& {M };

& {Ma};

& {Ms};

3,123

2,654

2,155

-

30 (& {Th& };)

7

Bright

4,063

3,454

2,457

4,756

30 (& {Th(};)

8

Burley I

2,474

2,102

1,748

3,202

30 (& {Th(};)

9

Maryland

3,307

2,811

1,872

4,007

30 (& {Th(};)

10

a) Kentucky en de hybriden daarvan

b) Moro di Cori

c) Salento

& {M };

& {Ma};

& {Ms};

2,791

2,373

1,902

3,341

30 (& {Th(};)

11

a) Forchheimer Havanna II c

b) Nostrano del Brenta

c) Resistente 142

d) Gojano

e) Hybriden van Badischer Geudertheimer

& {M };

|

|

& {Ma};

|

|

& {Ms};

2,351

1,763 (¹)

1,658

2,957 (¹)

30 (& {Th(};)

12

a) Beneventano

b) Brasile Selvaggio en vergelijkbare soorten

& {M };

& {Ma};

& {Ms};

1,270

1,079

0,935

1,825

30 (& {Th(};)

13

Xanti-Yakà

3,056

2,598

2,251

4,324

45 (& {Th(};)

14

a) Perustitza

b) Samsun

& {M };

& {Ma};

& {Ms};

2,893

2,459

2,142

2,085

3,737

3,761

45 (& {Th(};)

15

Erzegovina en vergelijkbare soorten

2,599

2,209

1,930

3,371

45 (& {Th(};)

16

a) Round Tip

b) Scafati

c) Sumatra I

& {M };

& {Ma};

& {Ms};

13,816

11,744

8,345

18,731

30 (& {Th(};)

17

Basmas

6,080

5,168

3,067

6,902

20 (& {Th)};)

18

Katerini en vergelijkbare soorten

5,064

4,305

2,729

6,185

20 (& {Th)};)

19

a) Kaba Koulak (klassieke)

b) Elassona

& {M };

& {Ma};

& {Ms};

3,774

3,208

1,950

4,687

20 (& {Th)};)

20

a) Kaba Koulak (andere dan klassieke)

b) Myrodata Smyrne, Trapezous en Phi I

& {M };

& {Ma};

& {Ms};

2,843

2,417

1,335

3,799

20 (& {Th)};)

21

Myrodata Agrinion

3,752

3,189

1,970

4,608

20 (& {Th)};)

22

Zichnomyrodata

3,898

3,313

2,078

4,805

20 (& {Th)};)

23

Tsebelia

2,359

1,769 (¹)

1,914

3,072 (¹)

20 (& {Th)};)

Volgnummer

Soort

Streefprijs

Interventieprijs

Premie

Afgeleide

interventieprijs

Maximum

percentage

(artikel 3,

lid 3)

24

Mavra

2,303

1,727 (¹)

1,565

3,025 (¹)

20 (& {Th)};)

25

Burley EL

2,247

1,910 (¹)

1,496

3,031 (¹)

20 (& {Th(};)

26

Virginia EL

3,572

3,036

2,951

4,240

30 (& {Th(};)

27

Santa Fé

1,381

1,174

0,300

2,031

30 (& {Th%};)

28

Gefermenteerde Burley

2,236

1,901

0,929

2,918

30 (& {Th%};)

29

Havanna E

2,873

2,442

1,949

3,627

30 (& {Th%};)

30

Round Scafati

7,529

6,400

5,134

11,408

30 (8)

31

Virginia E

4,252

3,614

2,209

5,031

30 (& {Th%};)

32

Burley E

2,960

2,516

1,717

3,782

30 (& {Th%};)

33

Virginia P

4,256

3,617

2,350

4,944

30 (& {Th%};)

34

Burley P

3,067

2,607

1,717

3,890

30 (& {Th%};)

(¹) Op grond van artikel 13 van Verordening (EEG) nr. 727/70.

(²) Klasse III, Obergut.

(³) Klasse III.

(& {Th%};) Klasse 3.

(& {Th& };) Derde en vierde kwaliteit.

(& {Th(};) Categorie C.

(& {Th)};) Graad IV.

(8) Klassen 3 en 4.