Home

VERORDENING (EEG) Nr. 2108/92 VAN DE RAAD van 13 juli 1992 tot verlaging van de variabele elementen die van toepassing zijn op bepaalde goederen van oorsprong uit de Republiek Hongarije, verkregen door verwerking van in de bijlage van Verordening (EEG) nr. 3033/80 genoemde landbouwprodukten (1992) #

VERORDENING (EEG) Nr. 2108/92 VAN DE RAAD van 13 juli 1992 tot verlaging van de variabele elementen die van toepassing zijn op bepaalde goederen van oorsprong uit de Republiek Hongarije, verkregen door verwerking van in de bijlage van Verordening (EEG) nr. 3033/80 genoemde landbouwprodukten (1992) #

VERORDENING (EEG) Nr. 2108/92 VAN DE RAAD van 13 juli 1992 tot verlaging van de variabele elementen die van toepassing zijn op bepaalde goederen van oorsprong uit de Republiek Hongarije, verkregen door verwerking van in de bijlage van Verordening (EEG) nr. 3033/80 genoemde landbouwprodukten (1992) -

Publicatieblad Nr. L 212 van 28/07/1992 blz. 0001 - 0003


VERORDENING (EEG) Nr. 2108/92 VAN DE RAAD van 13 juli 1992 tot verlaging van de variabele elementen die van toepassing zijn op bepaalde goederen van oorsprong uit de Republiek Hongarije, verkregen door verwerking van in de bijlage van Verordening (EEG) nr. 3033/80 genoemde landbouwprodukten (1992)

DE RAAD VAN DE EUROPESE GEMEENSCHAPPEN,

Gelet op het Verdrag tot oprichting van de Europese Economische Gemeenschap, inzonderheid op artikel 113,

Gezien het voorstel van de Commissie,

Overwegende dat bij Verordening (EEG) nr. 3033/80 van de Raad van 11 november 1980 tot vaststelling van de handelsregeling die van toepassing is op bepaalde goederen, verkregen door verwerking van landbouwprodukten (1) de berekeningswijze is vastgesteld van de variabele elementen, toepasselijk op de goederen welke in de bijlage van die verordening zijn aangegeven;

Overwegende dat in artikel 4, lid 3, van Protocol nr. 3 bij de Interimovereenkomst betreffende de handel en aanverwante zaken tussen de Europese Economische Gemeenschap en de Europese Gemeenschap voor Kolen en Staal, enerzijds, en de Republiek Hongarije, anderzijds (2) is voorzien in een verlaging van de variabele elementen voor bepaalde, in bijlage II genoemde goederen binnen de grenzen van de in bijlage I van genoemd Protocol vastgestelde contingenten;

Overwegende dat het Gemengd Comité ingevolge artikel 1, lid 2, van Protocol nr. 3 de lijsten van verwerkte landbouwprodukten die onder dit Protocol vallen, kan uitbreiden;

Overwegende dat Verordening (EEG) nr. 521/92 van de Raad van 27 februari 1992 met betrekking tot de opening en de wijze van beheer van communautaire tariefcontingenten en -maxima voor bepaalde landbouwprodukten en industrieprodukten, van oorsprong uit Hongarije, Polen en de Tsjechische en Slowaakse Federatieve Republiek (TSFR) (1992) (3) de regels behelst voor het beheer van de in de onderhavige verordening bedoelde contingenten;

Overwegende dat bij Verordening (EEG) nr. 519/92 (4) onder meer de uitvoeringsbepalingen zijn vastgesteld van de artikelen 24 en 25 van de Interimovereenkomst; dat de vrijwaringsbepalingen ook van toepassing moeten worden op de in de onderhavige verordening bedoelde, niet onder bijlage II van het Verdrag vallende verwerkte landbouwprodukten;

Overwegende dat artikel 8 van Protocol nr. 3 voorziet in de toepassing vanaf 1 mei 1992 van verlaagde variabele elementen,

HEEFT DE VOLGENDE VERORDENING VASTGESTELD:

Artikel 1

1. Van 1 mei tot en met 31 december 1992 geldt voor de in de bijlage vermelde goederen van oorsprong uit Hongarije binnen de grenzen van de in bijlage II van Verordening (EEG) nr. 521/92 vastgestelde contingenten een overeenkomstig artikel 2 vastgesteld verlaagd variabel element.

2. In deze verordening worden als "goederen van oorsprong" aangemerkt goederen die voldoen aan de voorwaarden van Protocol nr. 4 van de Interimovereenkomst betreffende de handel en aanverwante zaken tussen de Europese Economische Gemeenschap en de Europese Gemeenschap voor Kolen en Staal, enerzijds, en de Republiek Hongarije, anderzijds.

Artikel 2

De verlaagde variabele elementen die voor de driemaandelijkse periodes van 1 mei tot en met 31 juli en 1 augustus tot en met 31 oktober en voor de periode van 1 november tot en met 31 december 1992 van kracht zijn, worden als volgt berekend:

a) het overeenkomstig artikel 6, lid 2, van Verordening (EEG) nr. 3033/80 vastgestelde verschil tussen de gemiddelde drempelprijzen en het gemiddelde van de cif-prijzen of de franco-grensprijzen voor elk basisprodukt wordt met 10 % verlaagd, met uitzondering van het verschil dat voor zachte tarwe is vastgesteld, welk verschil met 20 % wordt verlaagd;

b) de aldus verkregen bedragen worden toegepast op de hoeveelheden basisprodukten welke worden geacht bij de vervaardiging van de betrokken goederen te zijn gebruikt, overeenkomstig artikel 4, lid 1, onder b), van Verordening (EEG) nr. 3033/80.

Artikel 3

De variabele elementen die gelden voor de in de bijlage van Verordening (EEG) nr. 3033/80 genoemde goederen welke niet in de bijlage van deze verordening worden genoemd en voor de wel in die bijlage genoemde goederen voor zover zij de hoeveelheden der in bijlage II van Verordening (EEG) nr. 521/92 vastgestelde contingenten overschrijden, worden rechtstreeks overeenkomstig artikel 6 van Verordening (EEG) nr. 3033/80 vastgesteld.

De contingenten worden beheerd overeenkomstig Verordening (EEG) nr. 521/92.

Artikel 4

Voor de toepassing op de in de bijlage van deze verordening bedoelde goederen van de vrijwaringsmaatregelen overeenkomstig de artikelen 24 en 25 van de Interimovereenkomst zijn de artikelen 5 en 6 van Verordening (EEG) nr. 519/92 van toepassing, niettegenstaande artikel 8 van die verordening.

Artikel 5

Indien het Gemengd Comité besluit aan de bijlagen van Protocol nr. 3 van de Interimovereenkomst andere verwerkte landbouwprodukten toe te voegen overeenkomstig artikel 1, lid 2, van dat Protocol, neemt de Raad met gekwalificeerde meerderheid de nodige maatregelen voor de tenuitvoerlegging van deze besluiten.

Artikel 6

Deze verordening treedt in werking op de dag van haar bekendmaking in het Publikatieblad van de Europese Gemeenschappen.

Zij is van toepassing met ingang van 1 mei 1992. Deze verordening is verbindend in al haar onderdelen en is rechtstreeks toepasselijk in elke Lid-Staat.

Gedaan te Brussel, 13 juli 1992. Voor de Raad

De Voorzitter

N. LAMONT

(1) PB nr. L 323 van 29. 11. 1980, blz. 1. Verordening laatstelijk gewijzigd bij Verordening (EEG) nr. 1436/90 (PB nr. L 138 van 31. 5. 1990, blz. 9). (2) PB nr. L 116 van 30. 4. 1992, blz. 2. (3) PB nr. L 56 van 29. 2. 1992, blz. 12. (4) PB nr. L 56 van 29. 2. 1992, blz. 6.

BIJLAGE

Lijst van de in artikel 1 bedoelde goederen waarvoor een verlaging van het variabele element geldt

GN-code Omschrijving 0710 40 00 Suikermaïs, ook indien gestoomd of in water gekookt, bevroren 0711 90 30 Suikermaïs, voorlopig verduurzaamd (bij voorbeeld door middel van zwaveldioxyde of in water waaraan, voor het voorlopig verduurzamen, zout, zwavel of andere stoffen zijn toegevoegd), doch als zodanig niet geschikt voor dadelijke consumptie ex 1704 Suikerwerk zonder cacao (witte chocolade daaronder begrepen), met uitzondering van zoethoutextract (drop), bevattende meer dan 10 gewichtspercenten saccharose, zonder andere toegevoegde stoffen, van GN-code 1704 90 10 (1) 1806 Chocolade en andere bereidingen voor menselijke consumptie die cacao bevatten (1) 1901 Moutextract; bereidingen voor menselijke consumptie van meel, gries, griesmeel, zetmeel of moutextract, geen of minder dan 50 gewichtspercenten cacaopoeder bevattend, elders genoemd noch elders onder begrepen; bereidingen voor menselijke consumptie van produkten bedoeld bij de posten 0401 tot en met 0404, geen of minder dan 10 gewichtspercenten cacaopoeder bevattend, elders genoemd noch elders onder begrepen ex 1902 Deegwaren, met uitzondering van gevulde deegwaren van de GN-codes 1902 20 10 en 1902 20 30; koeskoes, ook indien bereid 1903 Tapioca en soortgelijke produkten bereid uit zetmeel, in de vorm van vlokken, korrels, parels en dergelijke 1904 Graanpreparaten vervaardigd door poffen of door roosteren (bij voorbeeld cornflakes); granen, andere dan maïs, in de vorm van korrels, voorgekookt of op andere wijze bereid 1905 Brood; gebak, biscuits en andere bakkerswaren, ook indien deze produkten cacao bevatten; ouwel in bladen, hosties, ouwels voor geneesmiddelen, plakouwels en dergelijke produkten van meel of van zetmeel 2001 90 30 Suikermaïs (Zea mays var. saccharata), bereid of verduurzaamd in azijn of in azijnzuur 2004 90 10 Suikermaïs (Zea mays var. saccharata), op andere wijze bereid of verduurzaamd dan in azijn of azijnzuur, bevroren 2005 80 00 Suikermaïs (Zea mays var. saccharata), op andere wijze bereid of verduurzaamd dan in azijn of azijnzuur, niet bevroren 2101 10 99 Preparaten op basis van extracten, essences en concentraten van koffie of op basis van koffie, andere dan die van GN-code 2101 10 91 2101 20 90 Extracten, essences en concentraten van thee of van maté en preparaten op basis van deze produkten of op basis van thee of van maté, andere dan die van GN-code 2101 20 10 2101 30 19 Gebrande koffiesurrogaten, met uitzondering van gebrande cichorei 2101 30 99 Extracten, essences en concentraten van gebrande koffie, met uitzondering van gebrande cichorei 2105 Consumptie-ijs, ook indien cacao bevattend ex 2106 Produkten voor menselijke consumptie, elders genoemd noch elders onder begrepen, andere dan die genoemd bij de onderverdelingen 2106 10 10 en 2106 90 91, en andere dan suikerstroop, gearomatiseerd of met toegevoegde kleurstoffen (1) 2202 90 91

2202 90 95

2202 90 99 Alcoholvrije dranken, andere dan de vruchte- en groentesappen bedoeld bij post 2009, bevattende produkten van de posten 0401, 0402 en 0404 of melkvet

(1) Met uitzondering van de goederen van de GN-codes 1704 90 51, 1704 90 99, 1806 20 80, 1806 20 95, 1806 90 90 en 2106 90 00 welke 70 of meer gewichtspercenten saccharose (het gehalte aan invertsuiker, berekend als saccharose, daaronder begrepen) bevatten.