Home

Verordening (EEG) nr. 2719/92 van de Commissie van 11 september 1992 betreffende het administratieve geleidedocument voor het verkeer onder schorsing van rechten van accijnsprodukten

Verordening (EEG) nr. 2719/92 van de Commissie van 11 september 1992 betreffende het administratieve geleidedocument voor het verkeer onder schorsing van rechten van accijnsprodukten

Verordening (EEG) nr. 2719/92 van de Commissie van 11 september 1992 betreffende het administratieve geleidedocument voor het verkeer onder schorsing van rechten van accijnsprodukten

Publicatieblad Nr. L 276 van 19/09/1992 blz. 0001 - 0010
Bijzondere uitgave in het Fins: Hoofdstuk 9 Deel 2 blz. 0070
Bijzondere uitgave in het Zweeds: Hoofdstuk 9 Deel 2 blz. 0070


VERORDENING (EEG) Nr. 2719/92 VAN DE COMMISSIE van 11 september 1992 betreffende het administratieve geleidedocument voor het verkeer onder schorsing van rechten van accijnsprodukten

DE COMMISSIE VAN DE EUROPESE GEMEENSCHAPPEN,

Gelet op het Verdrag tot oprichting van de Europese Economische Gemeenschap,

Gelet op Richtlijn 92/12/EEG van de Raad van 25 februari 1992 betreffende de algemene regeling voor accijnsprodukten, het voorhanden hebben en het verkeer daarvan en de controles daarop (1), inzonderheid op artikel 18, lid 1, en artikel 19, lid 1,

Gelet op het advies van het Accijnscomité,

Overwegende dat het verkeer van accijnsprodukten tussen belastingentrepots en tussen belastingentrepots en een geregistreerd of niet-geregistreerd bedrijf onder schorsing van rechten plaatsvindt; dat de vorm en inhoud van het geleidedocument, dat een administratief dan wel een commercieel document kan zijn, op bindende wijze moet worden vastgesteld;

Overwegende dat tevens moet worden bepaald wie het voor de bevoegde autoriteiten bestemde vierde exemplaar van het geleidedocument aan deze autoriteiten doet toekomen en op welke wijze dit moet plaatsvinden; dat het wenselijk is en met de praktijk overeenstemt deze verplichting te leggen op de geadresseerde in het land van bestemming, aangezien uitsluitend deze in een positie verkeert dit document aan zijn bevoegde autoriteiten ter beschikking te stellen, hetgeen van belang is voor doeleinden van belastingtoezicht, zonder dat het gevaar van een verkeerde toezending bestaat; dat ook het vierde exemplaar moet zijn voorzien van een verklaring van ontvangst, voor zover dit door de bevoegde autoriteiten van het land van bestemming wordt verlangd, die aan die autoriteiten aangeeft dat de goederen in het belastingentrepot van de geadresseerde zijn ontvangen,

HEEFT DE VOLGENDE VERORDENING VASTGESTELD:

Artikel 1

Als administratief document dat het verkeer onder schorsing van rechten van accijnsprodukten, in de zin van artikel 3, lid 1, van Richtlijn 92/12/EEG begeleidt, wordt het in bijlage opgenomen specimen gebruikt, waarbij moet zijn voldaan aan de op de achterzijde van exemplaar nr. 1 van het document opgenomen aanwijzingen betreffende het invullen en de te volgen procedure.

Artikel 2

1. Het administratief document mag door een commercieel document worden vervangen mits dit dezelfde gegevens bevat als in het administratief document moeten worden vermeld.

2. Het commercieel document dat niet het specimen van het administratief document volgt, bevat dezelfde gegevens als vereist zijn voor het administratief document; de aard van de gegevens wordt aangegeven met een nummer dat correspondeert met het betreffende vak van het administratief document.

Artikel 3

Ingeval accijnsprodukten door vaste pijpleidingen worden vervoerd mogen bij gemeenschappelijke overeenkomst de betrokken Lid-Staten toestaan dat de aard en de hoeveelheid van de tussen het belastingentrepot van de afzender en het belastingentrepot van de geadresseerde vervoerde goederen worden aangemeld door middel van geautomatiseerde procedures die het administratief geleidedocument vervangen. Dusdanige regelingen moeten toereikend zijn om te waarborgen dat alle gegevens die voor de voorraadcontrole en voor de inning van de accijns nodig zijn, worden verstrekt.

Artikel 4

Indien dit door de bevoegde autoriteiten van de Lid-Staat van bestemming wordt verlangd, vermeldt de gadresseerde op het vierde exemplaar van het geleidedocument dezelfde verklaring van ontvangst als op het derde exemplaar (terug te zenden exemplaar) en stelt hij dit exemplaar ter beschikking van de bevoegde autoriteiten op de door die autoriteiten voorgeschreven wijze.

Artikel 5

Deze verordening treedt in werking op 1 januari 1993. Deze verordening is verbindend in al haar onderdelen en is rechtstreeks toepasselijk in elke Lid-Staat.

Gedaan te Brussel, 11 september 1992. Voor de Commissie

Christiane SCRIVENER

Lid van de Commissie

(1) PB nr. L 76 van 23. 3. 1992, blz. 1.

BIJLAGE

COMMISSIE VAN DE EUROPESE GEMEENSCHAPPEN

PRODUKTEN ONDERWORPEN AAN ACCIJNZEN ADMINISTRATIEF GELEIDEDOCUMENT

1 1 Afzender BTW-nummer 2 Accijnsnummer afzender 3 Referentienummer 4 Accijnsnummer geadresseerde 5 Factuurnummer 6 Factuurdatum 7 Geadresseerde BTW-nummer

7a Plaats van levering

9 Expediteur 8 Bevoegde autoriteit

10 Zekerheid

12 Land van verzending 13 Land van bestemming 11 Andere bijzonderheden van het vervoer 14 Fiscaal vertegenwoordiger 1 15 Plaats van verzending 16 Datum van verzending 17 Reistijd 18a Merken en beschrijvings- nrs. Aantal en aard van ver- pakking. Be- schrijving v. d. goederen 19a Goederencode (GN-code)

20a Hoeveelheid 21a Brutogewicht (kg)

22a Nettogewicht (kg) 18b Merken en beschrijvings- nrs. Aantal en aard van ver- pakking. Be- schrijving v. d. goederen 19b Goederencode (GN-code)

20b Hoeveelheid 21b Brutogewicht (kg)

22b Nettogewicht (kg) 18c Merken en beschrijvings- nrs. Aantal en aard van ver- pakking. Be- schrijving v. d. goederen 19c Goederencode (GN-code)

20c Hoeveelheid 21c Brutogewicht (kg)

22c Nettogewicht (kg) 23 Certificaten (m.b.t. sommige wijnen en alcohol, kleine brouwerijen of distilleerderijen) A Aantekening van controles (in te vullen door de bevoegde autoriteiten) 24 Vakken nrs. 1 tot 22 voor echt verklaard

Onderneming van de ondergetekende (met telefoonnummer)

Naam van de ondergetekende

Plaats en datum

Handtekening zie ommezijde (exemplaren 2, 3 en 4)

Exemplaar te bewaren door de afzender

TOELICHTING

1. Algemeen

1.1. Het administratieve geleidedocument moet voor accijnsdoeleinden worden gebruikt in overeenstemming met de bepalingen van de artikelen 18 en 19 van Richtlijn 92/12/EEG van 25 februari 1992.

1.2. Het document moet in leesbaar en onuitwisbaar schrift worden ingevuld. Gegevens mogen worden voorgedrukt. Radering of doorschrijving mogen er niet in voorkomen. Een machtiging van een bevoegde autoriteit de plaats van levering te veranderen, moet in vak B worden opgenomen.

1.3. De algemene specificatie van het te gebruiken papier en van de afmetingen van de vakken is gegeven in het Publikatieblad van de Europese Gemeenschappen nr. C 164/3 van 1 juli 1989.

Voor alle exemplaren moet wit papier worden gebruikt, de afmetingen moeten 210 millimeter bij 297 millimeter bedragen, met een maximale tolerantie van 5 millimeter minder of 8 millimeter meer voor de lengte.

1.4. In de vakken 18 tot en met 22 c moet de niet-gebruikte ruimte zodanig worden doorgehaald dat niets kan worden toegevoegd. Drie afzonderlijke goederenbeschrijvingen mogen worden opgenomen, maar de goederen moeten van dezelfde accijnscategorie zijn. De categorieën zijn minerale oliën, tabaksfabrikaten, alcohol en alcoholhoudende dranken.

1.5. Het geleidedocument bestaat uit vier exemplaren:

exemplaar 1. te bewaren door de afzender

exemplaar 2. te bewaren door de geadresseerde

exemplaar 3. moet naar de afzender worden teruggestuurd voor kwijting van de zending, met, indien dit is voorgeschreven, de certificatie of bevestiging van de belastingautoriteit van de Lid-Staat van bestemming

exemplaar 4. moet door de geadresseerde ter beschikking gesteld worden van de bevoegde autoriteit in de Lid-Staat van bestemming.

De bevoegde autoriteit in de Lid-Staat van vertrek mag eisen dat haar een extra exemplaar wordt verstrekt.

1.6. De exemplaren 2, 3 en 4 moeten de goederen tijdens de verzending vergezellen.

1.7. In de gevallen waarin dit document wordt gebruikt voor vervoer via vaste pijpleidingen moeten de exemplaren 2, 3 en 4 aan de geadresseerde worden toegezonden op de snelste wijze waarover de verzendende entrepothouder beschikt. In alle gevallen moet het document binnen 24 uur na ontvangst van de goederen waarop het betrekking heeft op de plaats van levering aankomen.

2. Rubrieken

Vak 1. Afzender: volledige naam, adres en BTW-nummer. Vak 2. Accijnsnummer afzender: het door de bevoegde autoriteit aan de afzender toegekende accijnsnummer, voor zover van toepassing. Vak 3. Referentienummer: een referentienummer waarmee de zending in de administratie van de afzender wordt aangeduid (voor dit doel kan bij voorbeeld het factuurnummer worden gebruikt). Vak 4. Accijnsnummer geadresseerde: in het geval van een erkend entrepothouder of een geregistreerd bedrijf het accijnsnummer (indien toegekend). In het geval van een niet-geregistreerd bedrijf moet het door de bevoegde autoriteit toegekende machtigingsnummer van de zending worden vermeld. Vak 5. Factuurnummer: nummer van de factuur betreffende de goederen. Indien niet bekend moet het nummer van de pakbon of een ander vervoerdocument worden ingevuld. Vak 6. Factuurdatum: de datum van het in vak 5 vermelde document. Vak 7. Geadresseerde: volledige naam, adres en BTW-nummer. Voor goederen die uitgevoerd worden, de persoon die handelend voor de afzender, verantwoordelijk is voor het lossen en laden van de zending op de plaats van export of verscheping vermelden. Vak 7 a. Plaats van levering: de werkelijke plaats van levering als de goederen niet geleverd worden op het in vak 7 vermelde adres. Voor goederen die uitgevoerd worden, moet de aantekening "UITVOER UIT DE GEMEENSCHAP" worden aangebracht, te zamen met de plaats van uitvoer. Voor goederen die naderhand geplaatst worden onder een andere douaneprocedure van de Gemeenschap (andere dan het in het vrije verkeer brengen) moet de aantekening "ONDER DOUANEPROCEDURE" worden aangebracht, te zamen met de vermelding van de plaats waar de goederen onder douanecontrole worden gesteld. Vak 8. Bevoegde autoriteit van verzending: naam en adres van de bevoegde autoriteit die verantwoordelijk is voor de accijnscontrole op de plaats van verzending. Vak 9. Expediteur: naam en adres van de persoon die verantwoordelijk is voor de organisatie van het eerste vervoer, indien dit niet de afzender is. Vak 10. Zekerheid: aangeven wie verantwoordelijk is/zijn voor het stellen van de zekerheid. Uitsluitend vermeld hoeft te worden "afzender", "expediteur" of "geadresseerde", al naar wat van toepassing is. Vak 11. Andere bijzonderheden van het vervoer: eventuele nadere gegevens, bij voorbeeld naam van een eventuele volgende vervoerder, middelen van vervoer, registratienummer van de middelen van vervoer, en aantal, type en identificatie van eventuele handelszegels. Vak 12. Land van verzending: Lid-Staat waar de verzending begint. Gebruik gemaakt dient te worden van een afkorting. BE België IT Italië DE Duitsland LU Luxemburg DK Denemarken PT Portugal EL Griekenland ES Spanje FR Frankrijk NL Nederland IE Ierland GB Verenigd Koninkrijk Vak 13. Land van bestemming: de uiteindelijke Lid-Staat van bestemming. Evenals voor vak 12 afkortingen gebruiken. Vak 14. Fiscaal vertegenwoordiger: indien de afzender een fiscaal vertegenwoordiger heeft aangewezen in de Lid-Staat van bestemming, diens naam, adres, BTW- en eventueel accijnsnummers vermelden in dit vak. Vak 15. Plaats van verzending: het vergunningsnummer (indien toegekend) van het entrepot. Vak 16. Datum van verzending: datum en, indien vereist door de bevoegde autoriteit, de tijd waarop de goederen het entrepot van de afzender verlaten. Vak 17. Reistijd: de normale reistijd die nodig is voor het vervoer rekening houdend met de vervoermiddelen en afstand. Vak 18 a. Colli en omschrijving van de goederen: de merken en nummers van de buitenverpakkingen, bij voorbeeld containers; het aantal binnenverpakkingen, bij voorbeeld kartonnen dozen; en de commerciële omschrijving van de goederen. De omschrijving kan worden voortgezet op een afzonderlijk blad dat aan elk exemplaar wordt gehecht. Voor dit doel kan een paklijst worden gebruikt. Voor ethylalcohol en alcoholhoudende dranken, andere dan bier, moet het alcoholgehalte worden vermeld (volumeprocenten bij 20 °C). Voor bier moet of het aantal graden Plato worden vermeld of het alcoholgehalte naar volume bij 20 °C of beide, in overeenstemming met de vereisten van de Lid-Staat van bestemming en de Lid-Staat van verzending. Voor minerale oliën moet het soortelijk gewicht worden vermeld bij 15 °C. Vak 19 a. Goederencode: de GN-code. Vak 20 a. Hoeveelheid: - aantal stuks, per 1 000 (voor sigaretten, sigaren en cigarillos), - aantal liters bij 20 °C in twee decimalen (voor alcohol en alcoholhoudende dranken), - aantal liters bij 15 °C (voor minerale oliën). Vak 21 a. Brutogewicht: de brutomassa van de zending. Vak 22 a. Nettogewicht: hier moet het gewicht van de accijnsgoederen zonder verpakking worden aangegeven, voor alcohol en alcoholhoudende dranken, voor minerale oliën en voor alle tabaksprodukten met uitzondering van sigaretten. Vakken 18 b tot en met 22 b en 18 c tot en met 22 c: te gebruiken indien de zending goederen omvat met een andere omschrijving dan die welke is gegeven in de vakken 18 a tot en met 22 a. Vak 23. Certificaten: dit vak is bestemd voor bepaalde certificaten die alleen op exemplaar 2 vereist zijn. 1. Ten aanzien van bepaalde wijnen dient de certificatie met betrekking tot de herkomst en de kwaliteit van de produkten, waar nodig in overeenstemming met de relevante communautaire wetgeving, vermeld te worden. 2. Ten aanzien van bepaalde gedistilleerde dranken dient de certificatie met betrekking tot de produktieplaats, zoals vermeld in de relevante communautaire wetgeving, te worden vermeld. 3. Ten aanzien van bier dat wordt gebrouwen door een zelfstandige kleine brouwerij, zoals gedefinieerd in de specifieke richtlijn van de Raad met betrekking tot de structuur van de accijnzen op alcohol en alcoholhoudende dranken, waarvoor beoogd wordt in de Lid-Staat van bestemming aanspraak te maken op een verlaagd accijnstarief geldt dat de afzender de volgende verklaring dient af te geven: " Verklaring: het hierboven vermelde produkt werd gebrouwen door een zelfstandige kleine onderneming, met een jaarproduktie in het voorafgaande jaar van . . . . . . hectoliter bier". 4. Ten aanzien van ethylalcohol dat door een kleine distilleerderij wordt geproduceerd, zoals gedefinieerd in de richtlijn van de Raad betreffende de structuur van accijnzen op alcohol en alcoholhoudende dranken, waarvoor beoogd wordt in de Lid-Staat van bestemming aanspraak te maken op een verlaagd accijnstarief geldt dat de afzender de volgende verklaring dient af te geven: "Verklaring: het hierboven vermelde produkt werd geproduceerd door een kleine onderneming met een jaarproduktie in het voorafgaande jaar van . . . . . . hectoliter zuivere alcohol". Vak 24. Onderneming van de ondertekenaar, enz: het document moet worden ingevuld door of namens de afzender. De onderneming van de ondertekenaar dient te worden genoemd. Vak A Aantekening van controles: de bevoegde autoriteiten houden aantekening van de op de exemplaren 2, 3 en 4 toegepaste controles. Indien de ruimte aan de voorzijde van het document onvoldoende is mogen de aantekeningen aan de achterzijde worden voortgezet. Elk commentaar dient te worden ondertekend, gedateerd en van een stempel voorzien door de verantwoordelijke ambtenaar. Wanneer de goederen worden geplaatst onder een douaneregeling moeten de toegepaste controles worden aangetekend door de verantwoordelijke ambtenaar. Vak B De afzender of zijn vertegenwoordiger mag verzoeken dat de zending wordt geleverd op een andere plaats dan die welke is vermeld in vak 7 of vak 7 a. Indien dit verzoek door de bevoegde belastingautoriteit is ingewilligd moet de nieuwe plaats van levering worden vermeld. Vak C Ontvangstbewijs: af te geven door de geadresseerde. In gevallen waarin de ontvangst van de goederen in een entrepot fiscaal wordt gecontroleerd en de gevallen waarin goederen worden uitgevoerd of geplaatst onder een communautaire douaneregeling (andere dan in het vrije verkeer brengen) is een certificaat vereist van de belastingautoriteit of het douanekantoor, al naar wat van toepassing is.

COMMISSIE VAN DE EUROPESE GEMEENSCHAPPEN

PRODUKTEN ONDERWORPEN AAN ACCIJNZEN ADMINISTRATIEF GELEIDEDOCUMENT

2 1 Afzender BTW-nummer 2 Accijnsnummer afzender 3 Referentienummer 4 Accijnsnummer geadresseerde 5 Factuurnummer 6 Factuurdatum 7 Geadresseerde BTW-nummer

7a Plaats van levering

9 Expediteur 8 Bevoegde autoriteit

10 Zekerheid

12 Land van verzending 13 Land van bestemming 11 Andere bijzonderheden van het vervoer 14 Fiscaal vertegenwoordiger 2 15 Plaats van verzending 16 Datum van verzending 17 Reistijd 18a Merken en beschrijvings- nrs. Aantal en aard van ver- pakking. Be- schrijving v. d. goederen 19a Goederencode (GN-code)

20a Hoeveelheid 21a Brutogewicht (kg)

22a Nettogewicht (kg) 18b Merken en beschrijvings- nrs. Aantal en aard van ver- pakking. Be- schrijving v. d. goederen 19b Goederencode (GN-code)

20b Hoeveelheid 21b Brutogewicht (kg)

22b Nettogewicht (kg) 18c Merken en beschrijvings- nrs. Aantal en aard van ver- pakking. Be- schrijving v. d. goederen 19c Goederencode (GN-code)

20c Hoeveelheid 21c Brutogewicht (kg)

22c Nettogewicht (kg) 23 Certificaten (m.b.t. sommige wijnen en alcohol, kleine brouwerijen of distilleerderijen) A Aantekening van controles (in te vullen door de bevoegde autoriteiten) 24 Vakken nrs. 1 tot 22 voor echt verklaard

Onderneming van de ondergetekende (met telefoonnummer)

Naam van de ondergetekende

Plaats en datum

Handtekening zie ommezijde (exemplaren 2, 3 en 4)

Exemplaar te bewaren door de geadresseerde

B TOELATING TOT WIJZIGING VAN DE PLAATS VAN LEVERING (Nieuwe naam en adres): Toelating verleend door (bevoegde autoriteiten) Aanvraag ingediend door: (Naam en adres van de onderneming) Referentienummer

Handtekening

en stempel Naam van de ondergetekende: Handtekening Plaats en datum: C ONTVANGST- OF UITVOERDOCUMENT Goederen ontvangen door de geadresseerde Datum Plaats Referentienummer Omschrijving der goederen Boventallige goederen Ontbrekende goederen Zending conform Uitgevoerde goederen*/geplaatst onder een communautaire

douaneregeling (andere dan in het vrije verkeer brengen) *

Datum Vervoermiddel Naam en handtekening

Onderneming van de ondergetekende Plaats/Datum

Handtekening Bevoegde autoriteiten of douanekantoor

Naam

Adres Kanttekening van de bevoegde autoriteiten (in voorkomend geval) of het douanekantoor

* doorhalen wat niet van toepassing is

A Controles (vervolg)

COMMISSIE VAN DE EUROPESE GEMEENSCHAPPEN

PRODUKTEN ONDERWORPEN AAN ACCIJNZEN ADMINISTRATIEF GELEIDEDOCUMENT

3 1 Afzender BTW-nummer 2 Accijnsnummer afzender 3 Referentienummer 4 Accijnsnummer geadresseerde 5 Factuurnummer 6 Factuurdatum 7 Geadresseerde BTW-nummer

7a Plaats van levering

9 Expediteur 8 Bevoegde autoriteit

10 Zekerheid

12 Land van verzending 13 Land van bestemming 11 Andere bijzonderheden van het vervoer 14 Fiscaal vertegenwoordiger 3 15 Plaats van verzending 16 Datum van verzending 17 Reistijd 18a Merken en beschrijvings- nrs. Aantal en aard van ver- pakking. Be- schrijving v. d. goederen 19a Goederencode (GN-code)

20a Hoeveelheid 21a Brutogewicht (kg)

22a Nettogewicht (kg) 18b Merken en beschrijvings- nrs. Aantal en aard van ver- pakking. Be- schrijving v. d. goederen 19b Goederencode (GN-code)

20b Hoeveelheid 21b Brutogewicht (kg)

22b Nettogewicht (kg) 18c Merken en beschrijvings- nrs. Aantal en aard van ver- pakking. Be- schrijving v. d. goederen 19c Goederencode (GN-code)

20c Hoeveelheid 21c Brutogewicht (kg)

22c Nettogewicht (kg) 23 Certificaten (m.b.t. sommige wijnen en alcohol, kleine brouwerijen of distilleerderijen) A Aantekening van controles (in te vullen door de bevoegde autoriteiten) 24 Vakken nrs. 1 tot 22 voor echt verklaard

Onderneming van de ondergetekende (met telefoonnummer)

Naam van de ondergetekende

Plaats en datum

Handtekening zie ommezijde (exemplaren 2, 3 en 4)

Exemplaar terug te sturen naar de afzender

B TOELATING TOT WIJZIGING VAN DE PLAATS VAN LEVERING (Nieuwe naam en adres): Toelating verleend door (bevoegde autoriteiten) Aanvraag ingediend door: (Naam en adres van de onderneming) Referentienummer

Handtekening

en stempel Naam van de ondergetekende: Handtekening Plaats en datum: C ONTVANGST- OF UITVOERDOCUMENT Goederen ontvangen door de geadresseerde Datum Plaats Referentienummer Omschrijving der goederen Boventallige goederen Ontbrekende goederen Zending conform Uitgevoerde goederen*/geplaatst onder een communautaire

douaneregeling (andere dan in het vrije verkeer brengen) *

Datum Vervoermiddel Naam en handtekening

Onderneming van de ondergetekende Plaats/Datum

Handtekening Bevoegde autoriteiten of douanekantoor

Naam

Adres Kanttekening van de bevoegde autoriteiten (in voorkomend geval) of het douanekantoor

* doorhalen wat niet van toepassing is

A Controles (vervolg)

COMMISSIE VAN DE EUROPESE GEMEENSCHAPPEN

PRODUKTEN ONDERWORPEN AAN ACCIJNZEN ADMINISTRATIEF GELEIDEDOCUMENT

4 1 Afzender BTW-nummer 2 Accijnsnummer afzender 3 Referentienummer 4 Accijnsnummer geadresseerde 5 Factuurnummer 6 Factuurdatum 7 Geadresseerde BTW-nummer

7a Plaats van levering

9 Expediteur 8 Bevoegde autoriteit

10 Zekerheid

12 Land van verzending 13 Land van bestemming 11 Andere bijzonderheden van het vervoer 14 Fiscaal vertegenwoordiger 4 15 Plaats van verzending 16 Datum van verzending 17 Reistijd 18a Merken en beschrijvings- nrs. Aantal en aard van ver- pakking. Be- schrijving v. d. goederen 19a Goederencode (GN-code)

20a Hoeveelheid 21a Brutogewicht (kg)

22a Nettogewicht (kg) 18b Merken en beschrijvings- nrs. Aantal en aard van ver- pakking. Be- schrijving v. d. goederen 19b Goederencode (GN-code)

20b Hoeveelheid 21b Brutogewicht (kg)

22b Nettogewicht (kg) 18c Merken en beschrijvings- nrs. Aantal en aard van ver- pakking. Be- schrijving v. d. goederen 19c Goederencode (GN-code)

20c Hoeveelheid 21c Brutogewicht (kg)

22c Nettogewicht (kg) 23 Certificaten (m.b.t. sommige wijnen en alcohol, kleine brouwerijen of distilleerderijen) A Aantekening van controles (in te vullen door de bevoegde autoriteiten) 24 Vakken nrs. 1 tot 22 voor echt verklaard

Onderneming van de ondergetekende (met telefoonnummer)

Naam van de ondergetekende

Plaats en datum

Handtekening zie ommezijde (exemplaren 2, 3 en 4)

Exemplaar voor de Lid-Staat van bestemming

B TOELATING TOT WIJZIGING VAN DE PLAATS VAN LEVERING (Nieuwe naam en adres): Toelating verleend door (bevoegde autoriteiten) Aanvraag ingediend door: (Naam en adres van de onderneming) Referentienummer

Handtekening

en stempel Naam van de ondergetekende: Handtekening Plaats en datum: C ONTVANGST- OF UITVOERDOCUMENT Goederen ontvangen door de geadresseerde Datum Plaats Referentienummer Omschrijving der goederen Boventallige goederen Ontbrekende goederen Zending conform Uitgevoerde goederen*/geplaatst onder een communautaire

douaneregeling (andere dan in het vrije verkeer brengen) *

Datum Vervoermiddel Naam en handtekening

Onderneming van de ondergetekende Plaats/Datum

Handtekening Bevoegde autoriteiten of douanekantoor

Naam

Adres Kanttekening van de bevoegde autoriteiten (in voorkomend geval) of het douanekantoor

* doorhalen wat niet van toepassing is

A Controles (vervolg)