Home

Verordening (EEG) nr. 2721/92 van de Commissie van 18 september 1992 tot stopzetting van de afboekingen op de referentiebasissen die voor 1992, in het kader van de algemene tariefpreferenties, bij Verordening (EEG) nr. 3831/90 van de Raad zijn vastgesteld voor bepaalde industrieprodukten van oorsprong uit de Tsjechische en Slowaakse Federatieve Republiek

Verordening (EEG) nr. 2721/92 van de Commissie van 18 september 1992 tot stopzetting van de afboekingen op de referentiebasissen die voor 1992, in het kader van de algemene tariefpreferenties, bij Verordening (EEG) nr. 3831/90 van de Raad zijn vastgesteld voor bepaalde industrieprodukten van oorsprong uit de Tsjechische en Slowaakse Federatieve Republiek

Verordening (EEG) nr. 2721/92 van de Commissie van 18 september 1992 tot stopzetting van de afboekingen op de referentiebasissen die voor 1992, in het kader van de algemene tariefpreferenties, bij Verordening (EEG) nr. 3831/90 van de Raad zijn vastgesteld voor bepaalde industrieprodukten van oorsprong uit de Tsjechische en Slowaakse Federatieve Republiek

Publicatieblad Nr. L 276 van 19/09/1992 blz. 0013 - 0013


VERORDENING (EEG) Nr. 2721/92 VAN DE COMMISSIE van 18 september 1992 tot stopzetting van de afboekingen op de referentiebasissen die voor 1992, in het kader van de algemene tariefpreferenties, bij Verordening (EEG) nr. 3831/90 van de Raad zijn vastgesteld voor bepaalde industrieprodukten van oorsprong uit de Tsjechische en Slowaakse Federatieve Republiek

DE COMMISSIE VAN DE EUROPESE GEMEENSCHAPPEN,

Gelet op het Verdrag tot oprichting van de Europese Economische Gemeenschap,

Gelet op Verordening (EEG) nr. 3831/90 van de Raad van 20 december 1990 houdende toepassing van algemene tariefpreferenties voor het jaar 1991 op industrieprodukten van oorsprong uit ontwikkelingslanden (1), verlengd, voor 1992, bij Verordening (EEG) nr. 3587/91 (2), inzonderheid op artikel 9, lid 2,

Overwegende dat, op grond van artikel 1 van Verordening (EEG) nr. 3831/90, sommige produkten van oorsprong uit alle in bijlage III vermelde landen en gebieden zijn begunstigd met een totale schorsing van invoerrechten en in het algemeen zijn onderworpen aan driemaandelijks statistisch toezicht gegrond op de in artikel 8 genoemde referentiebasis; dat overeenkomstig artikel 9, lid 2, van genoemde verordening, de Commissie maatregelen kan nemen tot stopzetting van de afboekingen op de bepaalde preferentiële tariefmaxima, als deze maxima, met name door regulariseringen van invoer die daadwerkelijk in de loop van het preferentiejaar heeft plaatsgevonden, worden overschreden;

Overwegende dat de Tsjechische en Slowaakse Federatieve Republiek op grond van artikel 1 van Verordening (EEG) nr. 1509/92 van de Raad (3), met ingang van 1 maart 1992 is geschrapt van de lijst van begunstigde landen in bijlage III van Verordening (EEG) nr. 3831/90; dat het preferentiejaar voor dat land derhalve is geëindigd op 29 februari 1992;

Overwegende dat voor de produkten van GN-code 2523 van oorsprong uit de Tsjechische en Slowaakse Federatieve Republiek, de referentiebasis werd vastgesteld op 7 837 000 ecu; dat op 6 augustus 1992, het totaal van de in de loop van het preferentiejaar 1992 verrichte afboekingen de betrokken referentiebasis heeft overschreden;

Overwegende dat het dienstig is een maatregel tot stopzetting van de afboekingen op de genoemde referentiebasis te nemen, ten opzichte van de Tsjechische en Slowaakse Federatieve Republiek, wat de betrokken produkten betreft,

HEEFT DE VOLGENDE VERORDENING VASTGESTELD:

Artikel 1

Met ingang van 22 september 1992 zijn geen afboekingen meer toegestaan op de bij Verordening (EEG) nr. 3831/90 voor 1992 vastgestelde referentiebasis betreffende de in de navolgende lijst vermelde produkten van oorsprong uit de Tsjechische en Slowaakse Federatieve Republiek:

GN-code Omschrijving 2523 Hydraulisch cement

Artikel 2

Deze verordening treedt in werking op de derde dag volgende op die van haar bekendmaking in het Publikatieblad van de Europese Gemeenschappen. Deze verordening is verbindend in al haar onderdelen en is rechtstreeks toepasselijk in elke Lid-Staat.

Gedaan te Brussel, 18 september 1992. Voor de Commissie

Christiane SCRIVENER

Lid van de Commissie

(1) PB nr. L 370 van 31. 12. 1990, blz. 1. (2) PB nr. L 341 van 12. 12. 1991, blz. 1. Deze verordening werd laatstelijk gewijzigd bij Verordening (EEG) nr. 1509/92 van de Raad (PB nr. L 159 van 12. 6. 1992, blz. 1). (3) PB nr. L 159 van 12. 6. 1992, blz. 1.