Home

Verordening (EEG) nr. 2960/92 van de Commissie van 13 oktober 1992 tot vaststelling van de communautaire producentenprijzen voor anjers en rozen in het kader van de invoerregeling voor bepaalde produkten van de bloementeelt van oorsprong uit cyprus, Israël, Jordanië en Marokko

Verordening (EEG) nr. 2960/92 van de Commissie van 13 oktober 1992 tot vaststelling van de communautaire producentenprijzen voor anjers en rozen in het kader van de invoerregeling voor bepaalde produkten van de bloementeelt van oorsprong uit cyprus, Israël, Jordanië en Marokko

Verordening (EEG) nr. 2960/92 van de Commissie van 13 oktober 1992 tot vaststelling van de communautaire producentenprijzen voor anjers en rozen in het kader van de invoerregeling voor bepaalde produkten van de bloementeelt van oorsprong uit cyprus, Israël, Jordanië en Marokko

Publicatieblad Nr. L 298 van 14/10/1992 blz. 0009 - 0010


VERORDENING (EEG) Nr. 2960/92 VAN DE COMMISSIE van 13 oktober 1992 tot vaststelling van de communautaire producentenprijzen voor anjers en rozen in het kader van de invoerregeling voor bepaalde produkten van de bloementeelt van oorsprong uit Cyprus, Israël, Jordanië en Marokko

DE COMMISSIE VAN DE EUROPESE GEMEENSCHAPPEN,

Gelet op het Verdrag tot oprichting van de Europese Economische Gemeenschap,

Gelet op Verordening (EEG) nr. 4088/87 van de Raad van 21 december 1987 tot vaststelling van de voorwaarden voor de toepassing van preferentiële douanerechten bij invoer van bepaalde produkten van de bloementeelt van oorsprong uit Cyprus, Israël, Jordanië en Marokko (1), gewijzigd bij Verordening (EEG) nr. 3551/88 (2), en met name op artikel 5, lid 2, onder a),

Overwegende dat op grond van artikel 3 van Verordening (EEG) nr. 4088/87 de communautaire producentenprijzen voor eenbloemige anjers (standaard), veelbloemige anjers (tros), grootbloemige rozen en kleinbloemige rozen twee keer per jaar, namelijk vóór 15 mei en vóór 15 oktober, worden vastgesteld, voor periodes van telkens twee weken; dat de prijzen voor rozen, overeenkomstig artikel 1 van Verordening (EEG) nr. 700/88 van de Commissie (3), gewijzigd bij Verordening (EEG) nr. 3556/88 (4), waarin een aantal bepalingen ter uitvoering van de betrokken invoerregeling is vastgelegd, worden vastgesteld op basis van het gemiddelde van de voor de hoofdprodukten van kwaliteitsklasse I in de overeenkomstige periode in de voorbije drie jaar geconstateerde dagprijzen op de representatieve producentenmarkten; dat de prijzen voor anjers op dezelfde wijze worden vastgesteld voor anjers van het type standaard als van het type tros; dat prijzen die ten minste 40 % afwijken van het gemiddelde van de in de overeenkomstige periode in de voorbije drie jaar geconstateerde prijzen op dezelfde markt niet in aanmerking worden genomen voor de berekening van het gemiddelde;

Overwegende dat de communautaire producentenprijzen aan de hand van door de Lid-Staten verstrekte gegevens moeten worden vastgesteld voor de periodes van telkens twee weken tot en met 6 juni 1993;

Overwegende dat de in deze verordening vervatte maatregelen in overeenstemming zijn met het advies van het Comité van beheer voor levende planten en produkten van de bloementeelt,

HEEFT DE VOLGENDE VERORDENING VASTGESTELD:

Artikel 1

De in artikel 3 van Verordening (EEG) nr. 4088/87 bedoelde communautaire producentenprijzen voor grootbloemige rozen, kleinbloemige rozen, eenbloemige anjers (standaard) en veelbloemige anjers (tros) voor de periodes van telkens twee weken van 2 november 1992 tot en met 6 juni 1993 zijn vastgesteld in de bijlage bij deze verordening.

Artikel 2

Deze verordening treedt in werking op de derde dag volgende op die van haar bekendmaking in het Publikatieblad van de Europese Gemeenschappen. Deze verordening is verbindend in al haar onderdelen en is rechtstreeks toepasselijk in elke Lid-Staat.

Gedaan te Brussel, 13 oktober 1992. Voor de Commissie

Ray MAC SHARRY

Lid van de Commissie

(1) PB nr. L 382 van 31. 12. 1987, blz. 22. (2) PB nr. L 311 van 17. 11. 1988, blz. 1. (3) PB nr. L 72 van 18. 3. 1988, blz. 16. (4) PB nr. L 311 van 17. 11. 1988, blz. 8.

BIJLAGE

Communautaire producentenprijzen

(in ecu/100 stuks)

Weken Periode Eenbloemige anjers (standaard) Veelbloemige anjers (tros) Grootbloemige rozen Kleinbloemige rozen 45/46 2. 11 15. 11. 1992 14,47 11,60 34,09 14,99 47/48 16. 11 29. 11. 1992 14,43 10,77 34,33 15,49 49/50 30. 11 13. 12. 1992 15,77 10,75 38,66 15,67 51/53 14. 12. 1992 3. 1. 1993 21,39 12,20 52,65 20,41 1/ 2 4. 1 17. 1. 1993 18,96 11,08 41,26 17,65 3/ 4 18. 1 31. 1. 1993 17,95 11,60 46,13 22,39 5/ 6 1. 2 14. 2. 1993 17,59 14,26 57,95 24,69 7/ 8 15. 2 28. 2. 1993 17,68 13,66 51,86 31,18 9/10 1. 3 14. 3. 1993 14,37 12,39 39,19 24,46 11/12 15. 3 28. 3. 1993 11,96 10,78 43,00 22,56 13/14 29. 3 11. 4. 1993 14,41 11,42 35,72 17,64 15/16 12. 4 25. 4. 1993 16,02 13,02 22,98 14,01 17/18 26. 4 9. 5. 1993 16,58 13,22 23,13 16,14 19/20 10. 5 23. 5. 1993 14,39 11,90 25,82 17,84 21/22 24. 5 6. 6. 1993 10,53 9,21 21,50 13,68