Home

Verordening (EEG) nr. 2974/92 van de Commissie van 14 oktober 1992 tot verlaging van de basisprijzen en de aankoopprijzen voor mandarijnen en satsuma' s voor het verkoopseizoen 1992/1993 in verband med de monetaire herschikkingen van 13 tot en met 17 september 1992 en met de overschrijding van de voor het verkoopseizoen 1991/1992 vastgestelde interventiedrempel

Verordening (EEG) nr. 2974/92 van de Commissie van 14 oktober 1992 tot verlaging van de basisprijzen en de aankoopprijzen voor mandarijnen en satsuma' s voor het verkoopseizoen 1992/1993 in verband med de monetaire herschikkingen van 13 tot en met 17 september 1992 en met de overschrijding van de voor het verkoopseizoen 1991/1992 vastgestelde interventiedrempel

Verordening (EEG) nr. 2974/92 van de Commissie van 14 oktober 1992 tot verlaging van de basisprijzen en de aankoopprijzen voor mandarijnen en satsuma' s voor het verkoopseizoen 1992/1993 in verband med de monetaire herschikkingen van 13 tot en met 17 september 1992 en met de overschrijding van de voor het verkoopseizoen 1991/1992 vastgestelde interventiedrempel

Publicatieblad Nr. L 299 van 15/10/1992 blz. 0020 - 0022


VERORDENING (EEG) Nr. 2974/92 VAN DE COMMISSIE van 14 oktober 1992 tot verlaging van de basisprijzen en de aankoopprijzen voor mandarijnen en satsuma's voor het verkoopseizoen 1992/1993 in verband met de monetaire herschikkingen van 13 tot en met 17 september 1992 en met de overschrijding van de voor het verkoopseizoen 1991/1992 vastgestelde interventiedrempel

DE COMMISSIE VAN DE EUROPESE GEMEENSCHAPPEN,

Gelet op het Verdrag tot oprichting van de Europese Economische Gemeenschap,

Gelet op Verordening (EEG) nr. 1035/72 van de Raad van 18 mei 1972 houdende een gemeenschappelijke ordening der markten in de sector groenten en fruit (1), laatstelijk gewijzigd bij Verordening (EEG) nr., 1754/92 (2), inzonderheid op artikel 16 ter, lid 4,

Gelet op Verordening (EEG) nr. 1677/85 van de Raad van 11 juni 1985 inzake de monetaire compenserende bedragen in de landbouwsector (3), laatstelijk gewijzigd bij Verordening (EEG) nr. 2205/90 (4), en met name op artikel 6, lid 3,

Overwegende dat artikel 6 van Verordening (EEG) nr. 1677/85 voorziet in de verlaging van de in ecu vastgestelde landbouwprijzen op het tijdstip van inwerkingtreding van de uit de afbraak van de overgedragen monetaire afwijkingen voortvloeiende wijziging van de landbouwomrekeningskoersen aan het begin van het op een monetaire herschikking volgend verkoopseizoen; dat in het kader van de automatische afbraak van de door de muntherschikkingen in de periode van 13 tot en met 17 september 1992 ontstane negatieve monetaire afwijkingen, de prijzen in ecu moeten worden gedeeld door de bij artikel 2 van Verordening (EEG) nr. 2735/92 van de Commissie (5) op 1,002650 vastgestelde coëfficiënt voor de verlaging van de landbouwprijzen;

Overwegende dat bij Verordening (EEG) nr. 3150/91 van de Commissie (6) de interventiedrempels voor het verkoopseizoen 1991/1992 zijn vastgesteld op 35 800 ton voor mandarijnen en 34 500 ton voor satsuma's;

Overwegende dat in artikel 16 bis, lid 1, van Verordening (EEG) nr. 1035/72 is bepaald dat wanneer de voor interventie aangeboden hoeveelheden mandarijnen en satsuma's in de loop van een verkoopseizoen hoger uitkomen dan de voor het betrokken produkt en het betrokken verkoopseizoen vastgestelde interventiedrempels, de voor het volgende verkoopseizoen voor deze produkten vastgestelde basis- en aankoopprijzen worden verlaagd met 1 % per overschrijdingstranche van 3 000 ton voor mandarijnen en van 3 100 ton voor satsuma's;

Overwegende dat op grond van artikel 3 van Verordening (EEG) nr. 1123/89 van de Raad van 27 april 1989 tot wijziging van Verordening (EEG) nr. 2601/69 voor wat betreft de regeling betreffende de steun voor verwerking en tot wijziging van de voorschriften voor de toepassing van de interventiedrempels voor bepaalde citrusvruchten (7), de voor verwerking in het kader van Verordening (EEG) nr. 2601/69 van de Raad (8) geleverde hoeveelheden mandarijnen en satsuma's, bij de beoordeling van de overschrijding van de voor dit produkt vastgestelde drempel worden gelijkgesteld met een hoeveelheid waarvoor een interventiemaatregel is toegepast;

Overwegende dat volgens de door de Lid-Staten verstrekte gegevens voor het verkoopseizoen 1991/1992 in de Gemeenschap interventiemaatregelen zijn genomen voor 95 278 ton mandarijnen en 156 529 ton satsuma's; dat derhalve door de Commissie voor het betrokken verkoopseizoen een overschrijding van de vastgestelde interventiedrempels is geconstateerd met 59 478 ton voor mandarijnen en 122 029 ton voor satsuma's;

Overwegende dat op grond van het voorafgaande de basisprijzen en de aankoopprijzen voor respectievelijk mandarijnen en satsuma's voor het verkoopseizoen 1992/1993, vastgesteld bij Verordening (EEG) nr. 1378/92 van de Raad van 21 mei 1992 tot vaststelling van bepaalde in de sector groenten en fruit toe te passen prijzen en andere bedragen voor het verkoopseizoen 1992/1993 (9), dienen te worden verlaagd met respectievelijk 19 % en 20 %; dat deze verlagingen moeten worden toegepast bovenop de verlagingen in verband met de monetaire herschikkingen van 13 tot en met 17 september 1992; dat de totale verlaging die hiervan het resultaat is 19,21 % bedraagt voor mandarijnen en 20,21 % voor satsuma's;

Overwegende dat op grond van artikel 18 ter, lid 2, van Verordening (EEG) nr. 1035/72 voor de vaststelling van de eventuele overschrijding van de interventiedrempels geen rekening wordt gehouden met de hoeveelheden die tot het einde van het verkoopseizoen 1991/1992 op het grondgebied van de voormalige Duitse Democratische Republiek uit de markt zijn genomen;

Overwegende dat de in deze verordening vervatte maatregelen in overeenstemming zijn met het advies van het Comité van beheer voor groenten en fruit,

HEEFT DE VOLGENDE VERORDENING VASTGESTELD:

Artikel 1

De bij Verordening (EEG) nr. 1378/92 vastgestelde basisprijzen en aankoopprijzen voor het verkoopseizoen 1992/1993 worden verlaagd met 19,21 % voor mandarijnen en 20,21 % voor satsuma's en zijn vermeld in de bijlage.

Artikel 2

Deze verordening treedt in werking op de dag volgende op die van haar bekendmaking in het Publikatieblad van de Europese Gemeenschappen. Deze verordening is verbindend in al haar onderdelen en is rechtstreeks toepasselijk in elke Lid-Staat.

Gedaan te Brussel, 14 oktober 1992. Voor de Commissie

Ray MAC SHARRY

Lid van de Commissie

(1) PB nr. L 118 van 20. 5. 1972, blz. 1. (2) PB nr. L 180 van 1. 7. 1992, blz. 23. (3) PB nr. L 164 van 24. 6. 1985, blz. 6. (4) PB nr. L 201 van 31. 7. 1990, blz. 9. (5) PB nr. L 277 van 22. 9. 1992, blz. 18. (6) PB nr. L 299 van 30. 10. 1991, blz. 27. (7) PB nr. L 118 van 29. 4. 1989, blz. 25. (8) PB nr. L 324 van 27. 12. 1969, blz. 21. (9) PB nr. L 147 van 29. 5. 1992, blz. 7.

BIJLAGE

BASISPRIJZEN EN AANKOOPPRIJZEN

Verkoopseizoen 1992/1993

MANDARIJNEN

Voor het tijdvak van 16 november 1992 tot en met 28 februari 1993

(in ecu/100 kg netto)

Basisprijs Aankoopprijs Gemeenschap van de Tien Spanje Portugal Gemeenschap van de Tien Spanje Portugal November (van 16 t/m 30) 30,03 25,72 30,03 19,27 16,44 19,27 December 29,65 25,48 29,65 18,76 16,11 18,76 Januari 29,15 25,16 29,15 18,00 15,62 18,00 Februari 27,49 24,10 27,49 17,49 15,30 17,49

Deze prijzen hebben betrekking op mandarijnen van kwaliteitsklasse I, grootte 54/69 mm, aangeboden in verpakking.

SATSUMA'S

Voor het tijdvak van 16 oktober 1992 tot en met 15 januari 1993

(in ecu/100 kg netto)

Basisprijs Aankoopprijs Oktober (van 16 t/m 31) 23,24 11,20 November 20,00 9,00 December 22,16 9,97 Januari (van 1 t/m 15) 21,08 9,57

Deze prijzen hebben betrekking op satsuma's (Unshiu (owari)) van kwaliteitsklasse I, grootte 54/69 mm, aangeboden in verpakking.

Noot: De in deze bijlage vermelde prijzen zijn exclusief de kosten van de verpakking waarin het produkt wordt aangeboden.