Home

Verordening (EEG) nr. 3094/92 van de Commissie van 27 oktober 1992 tot vaststelling voor het verkoopseizoen 1992/1993 van de compenserende bedragen toetreding in de sector olijfolie

Verordening (EEG) nr. 3094/92 van de Commissie van 27 oktober 1992 tot vaststelling voor het verkoopseizoen 1992/1993 van de compenserende bedragen toetreding in de sector olijfolie

Verordening (EEG) nr. 3094/92 van de Commissie van 27 oktober 1992 tot vaststelling voor het verkoopseizoen 1992/1993 van de compenserende bedragen toetreding in de sector olijfolie

Publicatieblad Nr. L 311 van 28/10/1992 blz. 0020 - 0022


VERORDENING (EEG) Nr. 3094/92 VAN DE COMMISSIE van 27 oktober 1992 tot vaststelling voor het verkoopseizoen 1992/1993 van de compenserende bedragen toetreding in de sector olijfolie

DE COMMISSIE VAN DE EUROPESE GEMEENSCHAPPEN,

Gelet op het Verdrag tot oprichting van de Europese Economische Gemeenschap,

Gelet op de Akte van Toetreding van Spanje en Portugal,

Gelet op Verordening (EEG) nr. 473/86 van de Raad van 25 februari 1986 tot vaststelling van de algemene bepalingen van de regeling inzake de compenserende bedragen "toetreding" in de sector olijfolie (1), en met name op artikel 7, lid 3,

Overwegende dat bij Verordening (EEG) nr. 2047/92 van de Raad (2) de voor het verkoopseizoen 1992/1993 geldende interventieprijs voor olijfolie is vastgesteld;

Overwegende dat de uitvoeringsbepalingen voor de compenserende bedragen toetreding zijn vastgesteld bij Verordening (EEG) nr. 583/86 van de Commissie (3), laatstelijk gewijzigd bij Verordening (EEG) nr. 3379/88 (4),

HEEFT DE VOLGENDE VERORDENING VASTGESTELD:

Artikel 1

De in het verkoopseizoen 1992/1993 geldende compenserende bedragen toetreding in de sector olijfolie worden vastgesteld in de bijlagen.

Artikel 2

Deze verordening treedt in werking op de derde dag volgende op die van haar bekendmaking in het Publikatieblad van de Europese Gemeenschappen. Deze verordening is verbindend in al haar onderdelen en is rechtstreeks toepasselijk in elke Lid-Staat.

Gedaan te Brussel, 27 oktober 1992. Voor de Commissie

Ray MAC SHARRY

Lid van de Commissie

(1) PB nr. L 53 van 1. 3. 1986, blz. 43. (2) PB nr. L 215 van 30. 7. 1992, blz. 3. (3) PB nr. L 57 van 1. 3. 1986, blz. 31. (4) PB nr. L 296 van 29. 10. 1988, blz. 72.

BIJLAGE I

Olijfolie

(in ecu/100 kg)

GN-code Tabel Aanvul- lende code Voet- noten Compenserend bedrag "toetreding" dat moet worden geïnd ( ) of toegekend (+) in het hieronder vermelde handelsverkeer Van derde

landen naar

Spanje Van de

EEG van 10

naar Spanje Van Spanje

naar derde

landen of de

EEG van 10 Van derde

landen naar

Portugal Van de

EEG van 10

naar Portugal Van Portugal

naar derde

landen of de

EEG van 10 Van Spanje

naar Portugal Van Portugal

naar Spanje 1509 10 10 1 7298 - + 19,05 19,05 - + 3,88 3,88 15,17 + 15,17 1 7299 - + 19,05 19,05 - + 3,88 3,88 15,17 + 15,17 1 7314 + 18,98 - - + 6,29 - - - - 1509 10 90 2 7709 - + 19,05 19,05 - + 3,88 3,88 15,17 + 15,17 2 7713 - + 18,98 18,98 - + 6,29 6,29 12,69 + 12,69 2 7714 + 18,98 - - + 6,29 - - - - 1509 90 00 3 7717 - + 19,81 19,81 - + 4,04 4,04 15,77 + 15,77 3 7718 - + 19,74 19,74 - + 6,45 6,45 13,29 + 13,29 3 7719 + 19,74 - - + 6,45 - - - - 1510 00 10 4 7724 - + 8,95 8,95 - + 1,82 1,82 7,13 + 7,13 4 7729 - + 8,95 8,95 - + 1,82 1,82 7,13 + 7,13 4 7733 + 8,88 - - + 4,23 - - - - 1510 00 90 5 7734 - + 10,74 10,74 - + 2,18 2,18 8,56 + 8,56 5 7737 - + 10,67 10,67 - + 4,59 4,59 6,08 + 6,08 5 7738 + 10,67 - - + 4,59 - - - -

Aanhangsel bij bijlage I AANVULLENDE CODES

TABEL 1

GN-code Omschrijving Aanvullende

code 1509 10 10 olijfolie die voldoet aan de voorwaarden van artikel 9, lid 2, van het Verdrag: onverpakt of in onmiddellijke verpakking met een netto-inhoud van meer dan 5 l 7298 in onmiddellijke verpakking met een netto-inhoud van 5 l of minder 7299 andere 7314

TABEL 2

GN-code Omschrijving Aanvullende

code 1509 10 90 olijfolie die voldoet aan de voorwaarden van artikel 9, lid 2, van het Verdrag: onverpakt of in onmiddellijke verpakking met een netto-inhoud van meer dan 5 l 7709 in onmiddellijke verpakking met een netto-inhoud van 5 l of minder 7713 andere 7714

TABEL 3

GN-code Omschrijving Aanvullende

code 1509 90 00 olijfolie die voldoet aan de voorwaarden van artikel 9, lid 2, van het Verdrag: onverpakt of in onmiddellijke verpakking met een netto-inhoud van meer dan 5 l 7717 in onmiddellijke verpakking met een netto-inhoud van 5 l of minder 7718 andere 7719

TABEL 4

GN-code Omschrijving Aanvullende

code 1510 00 10 olijfolie die voldoet aan de voorwaarden van artikel 9, lid 2, van het Verdrag: onverpakt of in onmiddellijke verpakking met een netto-inhoud van meer dan 5 l 7724 in onmiddellijke verpakking met een netto-inhoud van 5 l of minder 7729 andere 7733

TABEL 5

GN-code Omschrijving Aanvullende

code 1510 00 90 olijfolie die voldoet aan de voorwaarden van artikel 9, lid 2, van het Verdrag: onverpakt of in onmiddellijke verpakking met een netto-inhoud van meer dan 5 l 7734 in onmiddellijke verpakking met een netto-inhoud van 5 l of minder 7737 andere 7738

BIJLAGE II

Produkten die olijfolie bevatten

(in ecu/100 kg)

GN-code Compenserend bedrag "toetreding" dat moet worden geïnd ( )

of toegekend (+) in het hieronder vermelde handelsverkeer Van derde landen

of van EEG van 10

naar Spanje Van derde landen

of van EEG van 10

naar Portugal Van Spanje

naar Portugal 0709 90 39 + 4,19 + 0,85 3,34 0711 20 90 + 4,19 + 0,85 3,34 1522 00 31 + 9,53 + 1,94 7,59 1522 00 39 + 15,24 + 3,10 12,14 2306 90 19 + 0,72 + 0,15 0,57

Opmerking: Voor het handelsverkeer in de andere richting moeten de tekens worden omgekeerd.