Home

Verordening (EEG) nr. 3147/92 van de Commissie van 29 oktober 1992 houdende wederinstelling van de heffing van invoerrechten van toepassing op de produkten van categorie 20 (volgnummer 40.0200), van oorsprong uit Maleisië, waarvoor de algemene tariefpreferenties gelden als bepaald bij Verordening (EEG) nr. 3832/90 van de Raad

Verordening (EEG) nr. 3147/92 van de Commissie van 29 oktober 1992 houdende wederinstelling van de heffing van invoerrechten van toepassing op de produkten van categorie 20 (volgnummer 40.0200), van oorsprong uit Maleisië, waarvoor de algemene tariefpreferenties gelden als bepaald bij Verordening (EEG) nr. 3832/90 van de Raad

Verordening (EEG) nr. 3147/92 van de Commissie van 29 oktober 1992 houdende wederinstelling van de heffing van invoerrechten van toepassing op de produkten van categorie 20 (volgnummer 40.0200), van oorsprong uit Maleisië, waarvoor de algemene tariefpreferenties gelden als bepaald bij Verordening (EEG) nr. 3832/90 van de Raad

Publicatieblad Nr. L 313 van 30/10/1992 blz. 0048 - 0048


VERORDENING (EEG) Nr. 3147/92 VAN DE COMMISSIE van 29 oktober 1992 houdende wederinstelling van de heffing van invoerrechten van toepassing op de produkten van categorie 20 (volgnummer 40.0200), van oorsprong uit Maleisië, waarvoor de algemene tariefpreferenties gelden als bepaald bij Verordening (EEG) nr. 3832/90 van de Raad

DE COMMISSIE VAN DE EUROPESE GEMEENSCHAPPEN,

Gelet op het Verdrag tot oprichting van de Europese Economische Gemeenschap,

Gelet op Verordening (EEG) nr. 3832/90 van de Raad van 20 december 1990 houdende toepassing van algemene tariefpreferenties voor het jaar 1991 voor textielprodukten van oorsprong uit ontwikkelingslanden (1), verlengd, voor 1992, bij Verordening (EEG) nr. 3587/91 (2), en met name op artikel 12,

Overwegende dat, krachtens artikel 10 van genoemde verordening, het preferentiële tariefstelsel wordt toegestaan in 1992 voor elke categorie van produkten die in de bijlagen I en II het onderwerp vormt van individuele plafonds, binnen de grens van de hoeveelheden vastgelegd in kolom 8 van bijlage I en kolom 7 van bijlage II, ten opzichte van sommige of elk der in kolom 5 van dezelfde bijlagen genoemde landen of gebieden van oorsprong; dat overeenkomstig artikel 11 van genoemde verordening de heffing van de invoerrechten bij invoer van de betrokken produkten op elk moment opnieuw kan worden ingesteld zodra bedoelde individuele plafonds op het vlak van de Gemeenschap worden bereikt;

Overwegende dat voor de produkten van categorie 20 (volgnummer 40.0200), van oorsprong uit Maleisië, het plafond 232 ton bedraagt; dat op 18 augustus 1992 de invoer van deze produkten in de Gemeenschap van oorsprong uit Maleisië, waarvoor de tariefpreferenties gelden, door afboeking het betrokken plafond heeft bereikt;

Overwegende dat het aangewezen is de invoerrechten voor de betrokken produkten weder in te stellen ten aanzien van Maleisië,

HEEFT DE VOLGENDE VERORDENING VASTGESTELD:

Artikel 1

Met ingang van 2 november 1992 wordt de heffing van de invoerrechten, die krachtens Verordening (EEG) nr. 3832/90 was geschorst, voor 1992 weer ingesteld bij invoer in de Gemeenschap van de hierna vermelde produkten van oorsprong uit Maleisië:

Volgnummer Categorie (eenheid) GN-code Omschrijving 40.0200 20

(ton) 6302 21 00

6302 22 90

6302 29 90

6302 31 10

6302 31 90

6302 32 90

6302 39 90 Beddelinnen, ander dan van brei- of haakwerk

Artikel 2

Deze verordening treedt in werking op de derde dag volgende op die van haar bekendmaking in het Publikatieblad van de Europese Gemeenschappen. Deze verordening is verbindend in al haar onderdelen en is rechtstreeks toepasselijk in elke Lid-Staat.

Gedaan te Brussel, 29 oktober 1992. Voor de Commissie

Christiane SCRIVENER

Lid van de Commissie

(1) PB nr. L 370 van 31. 12. 1990, blz. 39. (2) PB nr. L 341 van 12. 12. 1991, blz. 1. Verordening laatstelijk gewijzigd bij Verordening (EEG) nr. 1509/92 van de Raad (PB nr. L 159 van 12. 6. 1992, blz. 1).