Home

Verordening (EEG) nr. 3681/92 van de Raad van 14 december 1992 houdende tijdelijke schorsing van de autonome rechten van het gemeenschappelijk douanetarief op een aantal industriële produkten (micro-elektronica en aanverwante sectoren)

Verordening (EEG) nr. 3681/92 van de Raad van 14 december 1992 houdende tijdelijke schorsing van de autonome rechten van het gemeenschappelijk douanetarief op een aantal industriële produkten (micro-elektronica en aanverwante sectoren)

Verordening (EEG) nr. 3681/92 van de Raad van 14 december 1992 houdende tijdelijke schorsing van de autonome rechten van het gemeenschappelijk douanetarief op een aantal industriële produkten (micro-elektronica en aanverwante sectoren)

Publicatieblad Nr. L 381 van 24/12/1992 blz. 0001 - 0042


VERORDENING (EEG) Nr. 3681/92 VAN DE RAAD van 14 december 1992 houdende tijdelijke schorsing van de autonome rechten van het gemeenschappelijk douanetarief op een aantal industriële produkten (micro-elektronica en aanverwante sectoren)

DE RAAD VAN DE EUROPESE GEMEENSCHAPPEN,

Gelet op het Verdrag tot oprichting van de Europese Economische Gemeenschap, inzonderheid op artikel 28,

Gezien het voorstel van de Commissie,

Overwegende dat de produktie van de in deze verordening bedoelde produkten in de Gemeenschap momenteel onvoldoende of nihil is en dat de producenten derhalve niet kunnen voldoen aan de behoeften van de verwerkende industrie van de Gemeenschap;

Overwegende dat het in het belang van de Gemeenschap is, dat in bepaalde gevallen de autonome rechten van het gemeenschappelijk douanetarief slechts gedeeltelijk worden geschorst, met name op grond van een in de Gemeenschap bestaande produktie, en dat zij in de andere gevallen geheel worden geschorst;

Overwegende dat de Gemeenschap tot taak heeft om beslissingen te nemen betreffende schorsing van de autonome rechten;

Overwegende dat het moeilijk is de ontwikkeling van de economische situatie in de betrokken sectoren voor de nabije toekomst nauwkeurig te beoordelen en dat het derhalve wenselijk is aan deze schorsingen slechts een tijdelijk karakter te geven door de geldigheidsduur ervan aan te passen aan het belang van de communautaire produktie,

HEEFT DE VOLGENDE VERORDENING VASTGESTELD:

Artikel 1

De autonome rechten van het gemeenschappelijk douanetarief voor de produkten vermeld in de tabel in de bijlage worden geschorst tot op het percentage dat bij elk produkt is aangegeven.

Deze schorsingen gelden van 1 januari tot en met 30 juni 1993.

Artikel 2

Deze verordening treedt in werking op 1 januari 1993.

Deze verordening is verbindend in al haar onderdelen en is rechtstreeks toepasselijk in elke Lid-Staat.

Gedaan te Brussel, 14 december 1992.

Voor de Raad De Voorzitter N. LAMONT

BIJLAGE

>RUIMTE VOOR DE TABEL>