Home

Verordening (EEG) nr. 3742/92 van de Commissie van 23 december 1992 tot stopzetting van de afboekingen op de referentiebasissen, die voor 1992, in het kader van de algemene tariefpreferenties, bij Verordening (EEG) nr. 3831/90 van de Raad zijn vastgesteld voor bepaalde industrieprodukten van oorsprong uit Polen

Verordening (EEG) nr. 3742/92 van de Commissie van 23 december 1992 tot stopzetting van de afboekingen op de referentiebasissen, die voor 1992, in het kader van de algemene tariefpreferenties, bij Verordening (EEG) nr. 3831/90 van de Raad zijn vastgesteld voor bepaalde industrieprodukten van oorsprong uit Polen

Verordening (EEG) nr. 3742/92 van de Commissie van 23 december 1992 tot stopzetting van de afboekingen op de referentiebasissen, die voor 1992, in het kader van de algemene tariefpreferenties, bij Verordening (EEG) nr. 3831/90 van de Raad zijn vastgesteld voor bepaalde industrieprodukten van oorsprong uit Polen

Publicatieblad Nr. L 380 van 24/12/1992 blz. 0028 - 0028


VERORDENING (EEG) Nr. 3742/92 VAN DE COMMISSIE van 23 december 1992 tot stopzetting van de afboekingen op de referentiebasissen, die voor 1992, in het kader van de algemene tariefpreferenties, bij Verordening (EEG) nr. 3831/90 van de Raad zijn vastgesteld voor bepaalde industrieprodukten van oorsprong uit Polen

DE COMMISSIE VAN DE EUROPESE GEMEENSCHAPPEN,

Gelet op het Verdrag tot oprichting van de Europese Economische Gemeenschap,

Gelet op Verordening (EEG) nr. 3831/90 van de Raad van 20 december 1990 houdende toepassing van algemene tariefpreferenties voor het jaar 1991 voor bepaalde industrieprodukten van oorsprong uit ontwikkelingslanden (1), verlengd, voor 1992, bij Verordening (EEG) nr. 3587/91 (2), inzonderheid op artikel 9, lid 2,

Overwegende dat op grond van artikel 1 van Verordening (EEG) nr. 3831/90, sommige produkten van oorsprong uit alle in bijlage III vermelde landen en gebieden zijn begunstigd met een totale schorsing van invoerrechten en in het algemeen zijn onderworpen aan een driemaandelijks statistisch toezicht gegrond op de in artikel 8 genoemde referentiebasis; dat overeenkomstig artikel 9, lid 2, van genoemde verordening, de Commissie maatregelen kan nemen tot stopzetting van de afboekingen op de bepaalde preferentiële tariefmaxima, als deze maxima, met name door regulariseringen van invoer die daadwerkelijk in de loop van het preferentiejaar heeft plaatsgevonden, worden overschreden;

Overwegende dat Polen, op grond van artikel 1 van Verordening (EEG) nr. 1509/92 van de Raad (3), met ingang van 1 maart 1992 is geschrapt van de lijst van begunstigde landen in bijlage III van Verordening (EEG) nr. 3831/90; dat het preferentiejaar voor dat land derhalve is geëindigd op 29 februari 1992;

Overwegende dat voor het produkt van GN-code 2933 71 00 van oorsprong uit Polen, de referentiebasis werd vastgesteld op 3 200 000 ecu; dat het totaal van de in de loop van het preferentiejaar 1992 verrichte afboekingen de betrokken referentiebasis heeft overschreden;

Overwegende dat het dienstig is een maatregel tot stopzetting van de afboekingen op de genoemde referentiebasis te nemen, ten opzichte van Polen, wat het betrokken produkt betreft,

HEEFT DE VOLGENDE VERORDENING VASTGESTELD:

Artikel 1

Met ingang van 27 december 1992 zijn geen afboekingen meer toegestaan op de bij Verordening (EEG) nr. 3831/90 voor 1992 vastgestelde referentiebasis betreffende het in de navolgende lijst vermelde produkt van oorsprong uit Polen:

GN-code Omschrijving 2933 71 00 6-Hexaanlactam (e-caprolactam)

Artikel 2

Deze verordening treedt in werking op de derde dag volgende op die van haar bekendmaking in het Publikatieblad van de Europese Gemeenschappen. Deze verordening is verbindend in al haar onderdelen en is rechtstreeks toepasselijk in elke Lid-Staat.

Gedaan te Brussel, 23 december 1992. Voor de Commissie

Christiane SCRIVENER

Lid van de Commissie

(1) PB nr. L 370 van 31. 12. 1990, blz. 1. (2) PB nr. L 341 van 12. 12. 1991, blz. 1. Verordening laatstelijk gewijzigd bij Verordening (EEG) nr. 1509/92 (PB nr. L 159 van 12. 6. 1992, blz. 1). (3) PB nr. L 159 van 12. 6. 1992, blz. 1.