Home

Verordening (EEG) nr. 3944/92 van de Commissie van 30 december 1992 tot invoering van een dubbele controle op bepaalde textielprodukten van oorsprong uit Bangladesh

Verordening (EEG) nr. 3944/92 van de Commissie van 30 december 1992 tot invoering van een dubbele controle op bepaalde textielprodukten van oorsprong uit Bangladesh

Verordening (EEG) nr. 3944/92 van de Commissie van 30 december 1992 tot invoering van een dubbele controle op bepaalde textielprodukten van oorsprong uit Bangladesh

Publicatieblad Nr. L 399 van 31/12/1992 blz. 0041 - 0044
Bijzondere uitgave in het Fins: Hoofdstuk 11 Deel 20 blz. 0094
Bijzondere uitgave in het Zweeds: Hoofdstuk 11 Deel 20 blz. 0094


VERORDENING (EEG) Nr. 3944/92 VAN DE COMMISSIE van 30 december 1992 tot invoering van een dubbele controle op bepaalde textielprodukten van oosprong uit Bangladesh

DE COMMISSIE VAN DE EUROPESE GEMEENSCHAPPEN,

Gelet op het Verdrag tot oprichting van de Europese Economische Gemeenschap,

Gelet op Verordening (EEG) nr. 4136/86 van de Raad van 22 december 1986 betreffende de gemeenschappelijke regeling van toepassing op de invoer van bepaalde textielprodukten van oorsprong uit derde landen (1), laatstelijk gewijzigd bij Verordening (EEG) nr. 1539/92 van de Commissie (2), inzonderheid op artikel 13,

Overwegende dat het volgens artikel 13 van Verordening (EEG) nr. 4136/86 mogelijk is overleg te plegen in geval van fraude of ontduiking van de regels van de textielovereenkomsten tussen de Europese Economische Gemeenschap en derde landen die leverancier zijn van textielprodukten;

Overwegende dat genoegzaam is aangetoond dat op grote schaal fraude en ontduiking van de regels van de overeenkomst met Bangladesh plaatsvinden, met name wat de bepaling van de oorsprong van textielprodukten betreft;

Overwegende dat na besprekingen met de autoriteiten van Bangladesh een overeenkomst in de vorm van een briefwisseling werd geparafeerd waarbij een dubbele controle werd ingesteld ten aanzien van textielprodukten van de categorieën 4, 6 en 8, zonder dat in dit stadium evenwel over kwantitatieve contingenten werd onderhandeld;

Overwegende dat de Overeenkomst tussen Bangladesh en de Europese Economische Gemeenschap in de vorm van een briefwisseling betreffende een dubbele controle bij de uitvoer van textielprodukten van bovengenoemde categorieën, door de Raad op 30 december 1992 namens de Gemeenschap, werd goedgekeurd;

Overwegende dat in bijlage VI bij Verordening (EEG) nr. 4136/86 bepalingen zijn opgenomen over een dubbele controle alsmede over de vorm en de overlegging van uitvoervergunningen;

Overwegende dat de door de autoriteiten van Bangladesh af te geven uitvoerdocumenten geen betrekking hebben op produkten waarvoor beperkingen gelden en dat deze documenten daarom gewijzigd moeten worden;

Overwegende dat de invoer van partijen textiel van de categorieën 4, 6 en 8 die vóór de inwerkingtreding van deze verordening uit Bangladesh zijn verzonden, niet verhinderd mag worden door het instellen van de dubbele controle;

Overwegende dat de in deze verordening vervatte maatregelen in overeenstemming zijn met het advies van het Comité textiel,

HEEFT DE VOLGENDE VERORDENING VASTGESTELD:

Artikel 1

Onverminderd het bepaalde in artikel 2, wordt op de invoer in de Gemeenschap van de in bijlage I genoemde categorieën produkten van oorsprong uit Bangladesh tot en met 31 december 1992 de dubbele controle toegepast die in bijlage VI bij Verordening (EEG) nr. 4136/86 is omschreven.

Artikel 2

De in artikel 1 bedoelde produkten die vanuit Bangladesh naar de Gemeenschap zijn verzonden vóór de datum van inwerkingtreding van deze verordening en die nog niet in het vrije verkeer zijn gebracht, worden in het vrije verkeer gebracht op vertoon van een connossement of ander vervoerdocument waaruit blijkt dat de goederen inderdaad vóór die datum zijn verzonden.

Artikel 3

Het formulier van de uitvoervergunning waarvan het model in bijlage VI bij Verordening (EEG) nr. 4136/86 is opgenomen, wordt voor de toepassing van deze vergunning vervangen door het formulier waarvan het model in bijlage II is opgenomen.

Artikel 4

Deze verordening treedt in werking op de dag volgende op die van haar bekendmaking in het Publikatieblad van de Europese Gemeenschappen.

Deze verordening is verbindend in al haar onderdelen en is rechtstreeks toepasselijk in elke Lid-Staat.

Gedaan te Brussel, 30 december 1992.

Voor de Commissie Frans ANDRIESSEN Vice-Voorzitter

(1) PB nr. L 387 van 31. 12. 1986, blz. 42.

(2) PB nr. L 163 van 17. 6. 1992, blz. 9.

BIJLAGE I

>RUIMTE VOOR DE TABEL>

ANEXO II - BILAG II - ANHANG II - ÐÁÑÁÑÔÇÌÁ II - ANNEX II - ANNEXE II - ALLEGATO II - BIJLAGE II - ANEXO II

>REFERENTIE NAAR EEN FILM>