Home

93/38/EEG: Beschikking van de Commissie van 18 december 1992 tot wijziging van Beschikking 85/634/EEG houdende machtiging van bepaalde Lid-Staten om voor eikehout van oorsprong uit Canada of de Verenigde Staten van Amerika afwijking van sommige bepalingen van Richtlijn 77/93/EEG van de Raad toe te staan (Slechts de teksten in de Spaanse, Deense, Duitse, Franse, Italiaanse en de Nederlandse taal zijn authentiek)

93/38/EEG: Beschikking van de Commissie van 18 december 1992 tot wijziging van Beschikking 85/634/EEG houdende machtiging van bepaalde Lid-Staten om voor eikehout van oorsprong uit Canada of de Verenigde Staten van Amerika afwijking van sommige bepalingen van Richtlijn 77/93/EEG van de Raad toe te staan (Slechts de teksten in de Spaanse, Deense, Duitse, Franse, Italiaanse en de Nederlandse taal zijn authentiek)

93/38/EEG: Beschikking van de Commissie van 18 december 1992 tot wijziging van Beschikking 85/634/EEG houdende machtiging van bepaalde Lid-Staten om voor eikehout van oorsprong uit Canada of de Verenigde Staten van Amerika afwijking van sommige bepalingen van Richtlijn 77/93/EEG van de Raad toe te staan (Slechts de teksten in de Spaanse, Deense, Duitse, Franse, Italiaanse en de Nederlandse taal zijn authentiek)

Publicatieblad Nr. L 016 van 25/01/1993 blz. 0044 - 0045


BESCHIKKING VAN DE COMMISSIE van 18 december 1992 tot wijziging van Beschikking 85/634/EEG houdende machtiging van bepaalde Lid-Staten om voor eikehout van oorsprong uit Canada of de Verenigde Staten van Amerika afwijking van sommige bepalingen van Richtlijn 77/93/EEG van de Raad toe te staan (Slechts de teksten in de Deense, de Duitse, de Franse, de Italiaanse, de Nederlandse en de Spaanse taal zijn authentiek)

(93/38/EEG)DE COMMISSIE VAN DE EUROPESE GEMEENSCHAPPEN,

Gelet op het Verdrag tot oprichting van de Europese Economische Gemeenschap,

Gelet op Richtlijn 77/93/EEG van de Raad van 21 december 1976 betreffende de beschermende maatregelen tegen het binnenbrengen en de verspreiding in de Gemeenschap van voor planten of voor plantaardige produkten schadelijke organismen (1), laatstelijk gewijzigd bij Richtlijn 92/103/EEG van de Commissie (2) en met name op artikel 14, lid 3, tweede streepje,

Gezien de verzoeken van het Koninkrijk België, het Koninkrijk Denemarken, de Bondsrepubliek Duitsland, de Franse Republiek, de Italiaanse Republiek, het Groothertogdom Luxemburg, het Koninkrijk der Nederlanden en het Koninkrijk Spanje,

Overwegende dat het op grond van Richtlijn 77/93/EEG in beginsel verboden is om, in verband met het gevaar voor insleep van Ceratocystis fagacearum, de oorzaak van eikeverwelking, eikehout met bast van oorsprong uit Noordamerikaanse landen in de Gemeenschap binnen te brengen;

Overwegende dat bij de Beschikkingen 85/634/EEG (3), 89/256/EEG (4), 90/548/EEG (5), 91/21/EEG (6) en 92/437/EEG (7) van de Commissie voor eikehout van oorsprong uit Canada en de Verenigde Staten van Amerika afwijkingen zijn toegestaan voor een bepaalde periode, met dien verstande dat deze kwestie opnieuw kan worden bezien in het licht van de opgedane ervaring;

Overwegende dat in Beschikking 92/437/EEG is bepaald dat de machtiging op 31 december 1992 afloopt;

Overwegende dat de in de bijlagen bij Richtlijn 77/93/EEG vastgestelde bepalingen opnieuw zijn bekeken, waarbij rekening is gehouden met een evaluatie van de risico's van schadelijke organismen, teneinde de desbetreffende bepalingen op de interne markt af te stemmen;

Overwegende dat op grond van de evaluatie van de risico's van schadelijke organismen de desbetreffende bepalingen van bovenvermelde richtlijn worden gewijzigd en herzien;

Overwegende dat de Lid-Staten echter, overeenkomstig Richtlijn 91/683/EEG van de Raad (8) de nodige wettelijke en bestuursrechterlijke bepalingen in werking moeten doen treden om uiterlijk zes maanden na de herziening van de bijlagen I tot en met V van Richtlijn 77/93/EEG aan Richtlijn 91/683/EEG te voldoen;

Overwegende dat de herziening vertraging heeft opgelopen;

Overwegende dat de machtiging de afschaffing van de grenscontroles binnen de Gemeenschap per 1 januari 1993, onverlet laat;

Overwegende dat, gelet op de informatie die thans beschikbaar is, de voorwaarden voor het toestaan van de afwijkingen in het kader van voornoemde richtlijnen dienen te worden gehandhaafd;

Overwegende dat derhalve de periode waarvoor de afwijkingen voor eikehout van oorsprong uit Canada en de Verenigde Staten van Amerika gelden, dient te worden verlengd;

Overwegende dat de in deze beschikking vervatte maatregelen in overeenstemming zijn met het advies van het Permanent Planteziektenkundig Comité,

HEEFT DE VOLGENDE BESCHIKKING GEGEVEN:

Artikel 1

In artikel 4 van Beschikking 85/634/EEG, wordt "loopt op 31 december 1992 af" vervangen door "is van toepassing tot de uiterste datum die is vastgesteld voor de omzetting van de wijzigingen in Richtlijn 77/93/EEG in nationaal recht, als bedoeld in artikel 3, lid 1 van Richtlijn 91/683/EEG".

Artikel 2

Deze beschikking is gericht tot het Koninkrijk België, het Koninkrijk Denemarken, de Bondsrepubliek Duitsland, de Franse Republiek, de Italiaanse Republiek, het Groothertogdom Luxemburg, het Koninkrijk der Nederlanden en het Koninkrijk Spanje.

Gedaan te Brussel, 18 december 1992.

Voor de Commissie

Ray MAC SHARRY

Lid van de Commissie

(1) PB nr. L 26 van 31. 1. 1977, blz. 20.

(2) PB nr. L 363 van 11. 12. 1992, blz. 1.

(3) PB nr. L 379 van 31. 12. 1985, blz. 45.

(4) PB nr. L 106 van 18. 4. 1989, blz. 45.

(5) PB nr. L 313 van 13. 11. 1990, blz. 34.

(6) PB nr. L 13 van 18. 1. 1991, blz. 20.

(7) PB nr. L 239 van 22. 8. 1992, blz. 15.

(8) PB nr. L 376 van 31. 12. 1991, blz. 29.