Home

93/150/Euratom, EEG: Besluit van de Raad van 8 maart 1993 tot benoeming van een lid van het Economisch en Sociaal Comité

93/150/Euratom, EEG: Besluit van de Raad van 8 maart 1993 tot benoeming van een lid van het Economisch en Sociaal Comité

93/150/Euratom, EEG: Besluit van de Raad van 8 maart 1993 tot benoeming van een lid van het Economisch en Sociaal Comité

Publicatieblad Nr. L 059 van 12/03/1993 blz. 0032 - 0032


BESLUIT VAN DE RAAD van 8 maart 1993 tot benoeming van een lid van het Economisch en Sociaal Comité

(93/150/Euratom, EEG)DE RAAD VAN DE EUROPESE GEMEENSCHAPPEN,

Gelet op het Verdrag tot oprichting van de Europese Economische Gemeenschap, inzonderheid op de artikelen 193 tot en met 195,

Gelet op het Verdrag tot oprichting van de Europese Gemeenschap voor Atoomenergie, inzonderheid op de artikelen 165 tot en met 167,

Gelet op de Overeenkomst betreffende bepaalde Instellingen welke de Europese Gemeenschappen gemeen hebben, inzonderheid op artikel 5,

Gelet op het besluit van de Raad van 24 september 1990 houdende benoeming van de leden van het Economisch en Sociaal Comité voor het tijdvak dat op 20 september 1994 verstrijkt (1),

Overwegende dat in genoemd Comité een vacature is ontstaan wegens het aftreden van Don Javier Velasco Mancebo, waarvan de Raad op 22 september 1992 in kennis is gesteld,

Gezien de voordracht die op 11 december 1992 door de Spaanse Regering is ingediend,

Na het advies van de Commissie van de Europese Gemeenschappen te hebben ingewonnen,

BESLUIT:

Enig artikel

Don Ramón Baeza wordt benoemd tot lid van het Economisch en Sociaal Comité ter vervanging van Don Javier Velasco Mancebo voor de verdere duur van diens ambtstermijn, dat wil zeggen tot en met 20 september 1994.

Gedaan te Brussel, 8 maart 1993.

Voor de Raad

De Voorzitter

N. HELVEG PETERSEN

(1) PB nr. L 290 van 23. 10. 1990, blz. 13.